Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Aktuálne počasie

dnes, sobota 28. 5. 2022
polojasno 17 °C 9 °C
nedeľa 29. 5. slabý dážď 15/8 °C
pondelok 30. 5. polojasno 18/6 °C
utorok 31. 5. slabý dážď 20/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Navigácia

Obsah

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

Zamestnanci školského stravovania:
Vedúca školského stravovania: Mgr. Mária KRAJČOVÁ
Hlavná kuchárka: Alžbeta DEŽOVÁ
Pomocná kuchárka:

Martina NEMEŠOVÁ

Pomocná kuchárka: Mária TURČANOVÁ

 

Konzultačné hodiny vedúcej školského stravovania:

od 8:00 hod. - do 10:00 hod.

Tel. č.: 037/6337195

Email: skolskajedalen.hostie@gmail.com

V súlade so schváleným VZN obce Hostie č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hostie zo dňa 18.07.2019 s účinnou platnosťou od 01.09.2019, si dovoľujeme informovať rodičov a stravníkov o podmienkach stravovania detí/žiakov a iných stravníkov v školskej jedálni.

 

S účinnosťou od 1.9.2019 sa menia finančné pásma na nákup potravín

 

Školská jedáleň pri MŠ Hostie bude v 2. finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platných od 1.9.2019

 

Výška stravnej jednotky   od 01.09.2019

Bežní stravníci

Ukazovateľ/Kategória 

Náklady na nákup potravín

na jedno jedlo

2. FP

Spolu

náklady     

na nákup

potravín       

Dotácia

 na podporu

dieťaťa k 

stravovac

návykom

Platba ZZ

za 1/deň

Desiata..  

Obed.....

Olovrant

MŠ denná (stravník - dieťa MŠ)

0,36

0,85

0,24

1,45

-

1,45 €

MŠ denná-predškolák (strav- dieťa MŠ, rok pred plnením povin.škol.dochád)

0,36

0,85

0,24

1,45

1,20

0,25 €

(strav. 6 - 11 rokov)

-

1,15

-

1,15

1,20

0,00 €

Zamestnanci MŠ, ZŠ,ŠJ,

ŠK,OÚ a iné fyzické

osoby (strav. 15 - 19 rokov)

      -

1,33

       -

1,33

1,33 +

1,14 (réžia)

2,47

 

Dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa.

Od 01.09.2019 nadobudla účinnosť aj novela zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti  MPSVaR, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa), má každé dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ           ( ďalej „predškolák“)  a každý žiak ZŠ iba v prípade, ak budú splnené určité podmienky.

 

1. podmienka:  dieťa MŠ –predškolák/žiak ZŠ sa zúčastnil vyučovacieho procesu              (aspoň 1 vyučovaciu hodinu )

 

2. podmienka:    dieťa MŠ –predškolák odobral aspoň desiatu a obed /žiak ZŠ odobral obed v školskej jedálni

 

Dieťa MŠ –predškolák/žiak ZŠ , ktorý sa nezúčastnil vyučovania z dôvodu náhlej choroby a rodič ho včas neodhlásil zo stravy -  nesplnil 1. podmienku, čo znamená, že dieťa MŠ –predškolák/žiak ZŠ v daný deň ( prvý deň choroby ) nárok na dotáciu nemá, a preto rodič stravné za tento deň uhrádza v plnej sume ( strhne sa mu to z jednorazového príspevku na stravovanie).

Zároveň si môže tento obed pre dieťa vyzdvihnúť do vlastných a čistých nádob v čase od 11.00 hod do 13.00hod.

 

V ďalšie dni choroby je rodič povinný dieťa zo stravy odhlásiť!!!

 

Dieťa MŠ –predškolák/žiak ZŠ, ktorý sa zúčastnil vyučovaniaje na stravu prihlásený, ale obed si neodoberie (nemá naň chuť, a pod.) - nesplnil 2. podmienku, a preto v daný deň nárok na dotáciu nemá. Rodič uhrádza za tento deň plnú sumu stravného ( strhne sa mu to z jednorazového príspevku na stravovanie).

 

Ak  dieťa  neodobralo stravu z dôvodu, že  obec ako zriaďovateľ nezabezpečilo diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu zriaďovateľ vyplatí bezhotovostným stykom na bankový účet zákonného zástupcu. Dotácia bude uhradená štvrťročne na základe evidencie dochádzky dieťaťa do ZŠ alebo MŠ a lekárskeho potvrdenia vystaveného špecialistom ( napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) .

 

Prihlasovanie.

Dieťa MŠ/žiaka ZŠ na stravovanie prihlasuje zákonný zástupca dieťaťa MŠ/žiaka ZŠ a to vyplnením a podpísaním záväzného Zápisného lístka stravníka. Zákonný zástupca svojím podpisom súhlasí s podmienkami stravovania v školskej jedálni.

 

Časový harmonogram výdaja obedov je

od 1030 hod do 1230 hod.

 

Odhlasovanie z obeda.

Rodič, alebo zákonný zástupca  berie na vedomie, že je povinný, v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno – vzdelávacej činnosti ho zo stravy včas odhlásiť.

 

Odhlásiť, prípadne prihlásiť na stravu je možné najneskôr do 1400 hod. deň vopred.

 

Po tejto hodine sa odhlasovanie neakceptuje.

 

Po víkende alebo voľných dňoch je možné stravníka odhlásiť najneskôr do 700 hod. ráno.

 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Materiálno-spotrebné normy , Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

 

Podmienky pre odhlasovanie obedov platia pre všetkých stravníkov školskej jedálne!

 

Možnosť odhlasovania z obeda:

-     osobne u ved.školskej jedálne

-     zapísaním do zošita v šatni MŠ

-     na tel.čísle: 037/6337 195

-     e- mailom: skolskajedalen.hostie@gmail.com

-    na web stránke: http://www.eskoly.sk/hostie85 ( zadaním svojich prihlasovacích údajov- na stránke vpravo hore a nasledovným od kliknutím označenej stravy )

-    cez mobilnú aplikáciu JEDÁLEŇ: Je to veľmi jednoduchá aplikácia určená hlavne pre stravníkov, ktorý si budú chcieť prezerať jedálne lístky, odhlasovať sa zo stravy, a tiež si budú môcť pozrieť úhradu za stravu alebo konečný stav. ( stiahnuť si ju môžete priamo vo Vašom telefóne kliknutím na ikonku GOOGLE PLAY. Na vyhľadávanie si zvoľte slovo JEDÁLEŇ. ( zadaním svojich prihlasovacích údajov a nasledovným od kliknutím označenej stravy ).

Prihlasovacie údaje dostanú deti/žiaci na začiatku školského roka.

V prípade straty prihlasovacích údajov kontaktujte vedúcu škol.jedálne. 

 

Spôsob úhrady stravného:

Spôsob úhrady nákladov na nákup potravín (ďalej len „stravné“) a príspevku na režijné náklady ŠJ:

Stravné sa uhrádza najneskôr do 25.dňa v mesiaci v ktorom sa poskytuje  stravovanie na č.ú.: SK85 0900 0000 0002 3194 6522.   

 

Poplatok za réžiu sa bude u detí/žiakov uhrádzať dvakrát ročne :

 -  do 10.9. za obdobie  september  - december v sume 6,00 € ( 4 x 1,50 €/mesiac)

 -  do 10.1. za obdobie  január – jún v sume 9,00 € ( 6 x 1,50 €/mesiac)

 

Deťi MŠ –predškoláci/žiaci ZŠ do 25.8. uhrádzajú jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 15,00 €, Táto suma bude použitá na úhradu stravy za neodhlásené obedy dieťaťa/žiaka, ktorý sa nezúčastnil vyučovania. (Nemá nárok na dotáciu a rodič je povinný stravné za tento deň uhradiť v plnej sume - 1,15 €) V prípade dodržiavania všetkých uvedených podmienok, bude celá suma príspevku vrátená zákonnému zástupcovi.

 

Poplatok za stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza najneskôr do 25.dňa v mesiaci, formou:                             -  trvalý príkaz      

                                                           -  internetbanking   

                                                           -  vklad na účet  

                                                           -  poštová poukážka

Pri platbe internetbankingom v poznámke uvádzať:  Meno dieťať/žiaka + školu ( MŠ, ZŠ) + obdobie      ( ROK MESIAC- 201909) .

Pri úhrade poplatku za réžiu uviesť do poznámky:  Meno dieťaťa/žiaka + školu ( MŠ, ZŠ) + RÉŽIA za  obdobie ( ROK MESIAC OD – DO : RÉŽIA za 20190912) .

 

Projekty

Projekt „Školské ovocie“

Naša školská jedáleň je zapojená do programu „Školské ovocie“, čo znamená pravidelné zabezpečovanie ovocia a zeleniny alebo výrobkov z nich do škôl. Dotované ovocie a zeleninu nie je možné použiť na prípravu jedál a sú určené len na spotrebu detí v MŠ a žiakov v škole. Ovocie je dotované z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, pre deti v materských školách, pre žiakov v základných školách a pre deti a žiakov v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.

Cieľom programu je:

 • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku,
 • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku,
 • znížiť výskyt nad hmotnosti a obezity u detí,
 • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

 • Vitamíny - posilňujú funkcie dôležitých orgánov v tele.
 • Vláknina podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
 • Mastné kyseliny – sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov.
 • Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus.
 • Minerálne


 Projekt "Školský mliečny program"

Naša škola je zapojená do programu školské mlieko. Školský mliečny program - je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciách. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

Cieľom mliečneho programu je:

 • Je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí a zatraktívniť konzumáciu mliečnych výrobkov. Pretože mlieko je plné látok, ktoré sú dôležité pre vývoj organizmu každého školáka.
 • Obsahuje 16 esenciálnych živín, vrátane vápnika pre zdravé zuby a niacínu pre rast a vývoj.
 • Správna výživa je navyše základom pre lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky. Bielkoviny a sacharidy deťom  dodávajú  potrebnú  energiu  a preto  je  zdravá a pestrá strava dôležitá už od útleho veku.

 

Základné údaje o Školskej jedálni pri MŠ Hostie:

Školská jedáleň pri Materskej škole Hostie

951 94 Hostie 85

 

Zamestnanci ŠJ:

Vedúca ŠJ:                                    Mgr. Krajčová Mária

Hlavná kuchárka:                          Dežová Alžbeta

Pomocná kuchárka:                       Nemešová Martina

Pomocná kuchárka:                       Turčanová Mária

 

Kontakt: Tel.č. 037/6337 195

 

 

 

                                                                                            Mgr. Krajčová Mária

                                                                                             Ved.školskej jedálne