Menu
Obec Hostie
ObecHostie

Prepisy zápisníc a uznesení OZ Hostie z rokov 1925 -1928

Prepisy zápisníc a uznesení OZ Hostie z rokov 1925 - 1928

ZÁPISNICE A UZNESENIA

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE

HOSTIE

1925 – 1928

/po znovunájdení v roku 2010/

Zápisnice sú prepísané tak, aby sa zachoval čo najoriginálnejší prepis originálu, tzn. bez úprav gramatiky, štylistiky a používaného jazykav texte.

Prepis : Mgr. Martin Benček, Hostie 2011

I.

Zápisnica.

Zapísaná v Hostiach , 8. januára 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli:

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Matej Ďuriač, Augustín Vida, Ján Borčin - údovia obecnej rady , Jozef Dodok , Valentín Ďuriač , Ján Drienovský , Štefan Vida , Peter Šútor , Štefan Magušin , Laurinc Šlosiar – údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením zápisnice požiadaní boli : Ján Borčin , a Augustín Vida.

Obecný starosta privítaním prítomných zasadnutia zaháji. Ustáli , že dnešné zasadnutie bolo riadne zvolané a predostre dôkaz toho. Ďalej ustáli, že zasadnutie je uzavierania schopné.

1/Obecný starosta predostiera nariadenie okr. náčelníka č. 9024/924 ohľadom prednášania Organizačného štatútu obce Hostie. Starosta organizačný štatút s bodu na bod prečítal a vysvetlil a navrhnul jednotlivé zmeny v texte štatútu , čo obecné zastupiteľstvo jednomyselne zadobre uznalo. Obecný starosta žiada, aby bol prečítaný, vysvetlený a opravený štatút zastupiteľstvom schválený.

1. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo obecným starostom predložený, prečítaný , vysvetlený a potrebnými opravámi zaopatrený Organizačný štatút jednomyselne prijíma a nariaďuje obecnej rade, by štatút cielom schválenia k patričnej vrchnosti predostrela.

Viac predmetov nebolo , obecný starosta zasadnutie zaklúčil.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár pečiatka Demeter Pupák . starosta

Ján Borčin

Augustín Vida

uhodnov. zápisnice

II.

Zápisnica.

Zapísaná v Hostiach , 22 . januára 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli:

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Augustín Vida, Ján Borčin - údovia obecnej rady , Štefan Magušin , Štefan Vida, Tomáš Komár , Albert Herda , Laurinc Šlosiar , Ján Drienovský , Jozef Dodok , Valentín Ďuriač – údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením zápisnice požiadaní boli : /Ján Borčin/ a Albert Herda a Valentín Ďuriač

Starosta privítajúc prítomných zasadnutia zaháji, ustalujúc, že dnešné zasadanie bolo riadne zvolané a predostiera dôkaz toho. Ďalej ustáli, že zasadnutie je uzavierania schopné.

1/ Obecný starosta hlási, že Juraj Opálený , prenájomník obecného domu sa osvedčil, že krčmu už prevádzkovať nebude a preto obec nech sa postará o zadováženie licencu na výčap liehových nápojov. Juraj Opálený žiada, že by len ten kto po ňom krčmu prevezme by bol povinný aj zariadenie tejže krčmy prevziať, poneváč i tak i tak zariadenie mať musí. Zariadenie by bolo to jest, hodnota tohto zariadenia by bola odhádnutá a na základe odhadnutia by musel nový hostinský to prevziať.

2.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo tak osvedčenia ako aj návrh Juraja Opáleného v známosť berie a vyzíva obecného starostu , že by osvedčenie notárom vystavené ohľadom zrieknutia sa z licencu dal Jurajom Opáleným podpísať, že by sa mohli potrebné kroky zahájiť cieľom obdržania obecného licencu.

2/Budinský Gizella domovské právo prejednávať xx okr. Úradu

3.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo Gizelly Budinskej domovskú príslušnosť na základe už vynesenom uznesení č.49/924 zo dňa 20.dec. 1923 obecným zastupiteľstvom znovu jednohlasne odmietá.

3/ Notár prečítal nariadenie okr. Úradu v Zl. Moravciach č. /925 ohľadom ponosy Gejzu Kuppiša spr. Učiteľa v deputátné palivové drevo.

4.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne sa vyslovilo, že to najlepšie drevo dalo p. spr. učiteľovi a že je sviežo zato nik nemôže. Suchého nebolo a tak také dala obec aké mohla kúpiť. Ale vzdor tomu poveruje obecného starostu zástupcov, že by sa u št. panstva v Topolčiankách dopytovali, či by nemalo suché drevo, a jestli ano, tedy nech potrebné množstvo starosta tam zadováži pre p. spr. učiteľa.

4/ Obecný starosta predostiera dopis č. /925 ohľadom príslušnosti Jozefa Gérika

5.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo tak Jozefa Gérika ako aj jeho celej rodiny domovské právo zo strany obce Hostie jednomyselne odmieta, lebo / nedopísané /

5/ Obecný starosta predostiera nariadenie okr. Úradu v Zl. Moravciach č. /925 ohľadom domocského práva Felixa Rakovského

6.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo Felixa Rakovského domovské právo na základe už jedenkrát vyneseného uznesenia č. 27/923 zo dňa 17. mája 1923 na základe v tom uznesení udaných dôvodov znovu odmieta . Že Félix Rakovský čo príslušník obce Hostie bol do odvodných zoznamov horevziatý , to sa len omylom stať mohlo , poneváč obecný starosta lebo s nevedomosti , lebo s láhostajnosti dal spomenutého právom do obce Hostie patriacého do odvodných soznamov zapísať.

6/ Notár predostiera nariadenia okr. Úradu v Zl. Moravciach ohľadom sriadenia hospodárskej školy.

7.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo z finančných dôvodov sriadenie hospodárskej školy jednomyselne odmietá.

Viac predmetov nebolo , obecný starosta zasadnutie zaklúčil.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár pečiatka Demeter Pupák . starosta

Albert Herda

Valentin Ďuriač

uhodnov. zápisnice

III.

Zápisnica.

Zapísaná v Hostiach , 13. februára 1925 v  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli:

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Augustín Vida, Augustín Králik,Ján Borčin - údovia obecnej rady , Jozef Dodok, Štefan Vida, Peter Šútor, Ján Belica, Štefan Magušin , Albert Herda , Valentín Ďuriač, Laurinc Šlosiar , Ján Drienovský – údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením zápisnice poverení boli: Jozef Dodok a Augustín Vida

1/  Obecný starosta hlási , že tak obecný kataster, ako aj pozemková kniha je vo veľkom neporiadku tak že kataster nezodpovedá k vyrubeniu pozemkovej dani a pozemkovej knihe majitelia niektorých pozemkov sú nesprávne poznačení, tak že z toho moc veľké nepríjemnosti vyplivajú tak počas kúpo – predajoch ako aj počas dedenia týchže. Títo neprístojnosti ale najčastejšie nepríjemnosť činia pri vyrúbení pozemkovej dane ponevač pozemková daň niet správne vyrúbená pre chybný kataster a na základe toho aj prirážky a príspevok sa tiež následkom toho omylne vyrubené čomu by sa len tak dalo odpomôcť , jestli by obec požiadala o opravu katastra a súčasne i pozemkovej knihy ponevač tie pre nezčíselné vady svojmu účelu nezodpovedajú. Starosta navrhuje, by vypovedalo obecné zastupiteľstvo, že podá žiadosť na generálne finančné riaditeľstvo na pozemkový úrad ako aj na pána Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, ohľadom doporiadkuprivedenia katastra i pozemkovej knihy ponevač to vyžaduje nie len záujem obci ale aj záujem štátu.

8. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že o nápravu obecného katastra a pozemkovej knihy podá cestou obecnej radyv najkratšej dobe žiadosť na Pána Ministra s plnou mocou a na Generálne finančné Riaditeľstvo ako aj na pozemkovoknižný úrad , ponevač tak kataster ako aj pozemková kniha svojmu účelu nezodpovedá, čo je nie len proti záujmu občanov ale aj celého štátu.

2/ Notár prečítal nariadenie školského inšpektorátu v Zl.Moravciach č.145 ai/925 ohľadom subvencie na dokončenie stavby št. ľudovej školy. Notár vysvetľuje, že len tedy by sa dalo považovať o návrhu na štátnu subvenciu, keď bude pripojné závazné osvedčenie , že v prípade udelenia subvencie škola bude štátna. Živá debata sa rozpriadla do ktorej zasiahol i pán dekan farár čo školský predsedav kat. škole v Hostiach. Došlo na prietraz , že škola táto bola už behom roku 1923 ponúknutá že by štát dal dohotoviť a potom že by ju aj štát prevzal, na čo dostala obec odmietavú odozvu. Obec zasa znovu podala žiadosť o štátnu subvenciu ktorá žiadosť bola vrátená školským inšpektorátom v Zl. Moravciach p. číslom 2109/924 ohľadom /vyh./ doplnenia v žiadosti neudaných údajov. V tomto dopise bolo tiež podotknuté že len tedy sa dá v tom pojednávať, jestli že obec vypovie to, že keď štát poskytne subvenciu že škola bude štátná. Na 4. deň zase došla jedna otvorená dopisnica zo školského inšpektorátu, že 3. bod prípisu, ohľadom poštátnenia školy je bezpredmetný. Obec od zastupiteľstva na základe tohto prípisu znovu prejednávala žiadosť o štátnu subvenciu, ktorú si cestou školského inšpektorátu, ako aj nášho Pána Prezidenta podala. Pán Prezident bol osobne sa presvedčiť v tejto obci v sprievode pána ministerského predsedu Švehlu a osobne sa informovali u notára na Obiciach o dohotovení stavby tejto školy ako aj osobne sa presvedčili o neblahých hmotných pomeroch tejto obci. Poneváč na poštátnenie školy sa sťahujúci bod bol prv za bezpredmetný vyhlásený, pravdepodobne teraz sa to tiež len z omylu mohlo stať. Po skončení debaty obecné zastupiteľstvo /vynieslo/ bolo vyzvané obecným starostom by by podalo návrh ohľadom št. subvencie.

Jozef Dodok navrhuje , by sa vypovedalo ,že obecné zastupiteľstvo žiada o štátnu subvenciu vo výške v žiadosti uvedenej a síce bez ohľadu na zoštátnenie školy. Škola nech ostane aj naďalej r.kat. konfesionálná. Proti návrh nepodal nik. Starosta zahájil hlasovanie.

Za návrh Jozefa Dodoka hlasovali : Jozef Dodok, Štefan Vida, Peter Šútor, Ján Belica, Štefan Magušin, Albert Herda, Valentin Ďuriač, Laurinc Šlosiar, Ján Drienovský, Ján Borčin, August Králik, Augustin Vida, Demeter Pupák – starosta.

Proti nehlasoval nik. Obecné zastupiteľstvo na základe hlasovania vynieslo

9.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe hlasovania jednomyselne vypovedalo, že žiada o št. subvenciu na dokončenie stavby tunajšej nedokonanej školskej budovy s tým, že so zoštátnením tejto školy nesúhlasí.

/bez bodu/

Obec mimo bytu pre tých úradníkov, ktorí by prípadne v obci museli pracovať iné hmotné prostriedky poskytnúť nemôže poneváč obec s veľkými finančnými ťažkosťami pracuje takže % obecnej prirážky roku 1924 činil ........ % a na 1925 je preliminovaný ale ešte nasahradený ??? % = ............ %.

3/ Notár predloží žiadosť r.kat.fárskeho úradu v Topolčiankách č.51/925 ohľadom ustálenia správcovského príspevku pre Gejzu Kuppiša org. spr. učiteľa.

10. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo , že odhlasovalo ročitých Kč 200 Gejzovi Kuppišovi spr. učiteľovi čo správcovský príspevok. Zastupiteľstvo nariaďuje obecnej rade by Kč 200 do obecného rozpočtu každý rok zapravilo.

Viac predmetov nebolo , obecný starosta zasadnutie zaklúčil.

D.j.h

V. Kolečáni- notár pečiatka Demeter Pupák . starosta

Augustín Vida

Jozef Dodok

uhodnov. zápisnice

IV.

Zápisnica.

Zapísaná v Hostiach , 21 . februára 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli:

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Augustín Vida, Augustín Králik, Ján Borčin, Matej Ďuriač - údovia obecnej rady , Jozef Dodok, Albert Herda, Štefan Magušin , Štefan Vida, Tomáš Komár , Ján Belica, Ján Drienovský – údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením zápisnice požiadaní boli: Augustín Vida a Štefan Vida

Starosta privítajúc prítomných zasadnutia zaháji, a ustáli , že dnešné zasadanie bolo riadne zvolané a  že zasadnutie je uzavierania schopné.

1/Starosta hlási, že Juraj Opálený hostinský sa chce vzdať krčmárstva , jestli že sa bude hlásiť taký, ktorý by prevzal zariadenie tejže krčmy , poneváč že sa tento obchod jemu nevypláca. Obecný starosta súčasne hlási ,že sa o tento obecný dom to jest krčmu uchádza Max Bock obyvateľ z Janovejvsi , a v jeho zastúpení je prítomný Gartfer ??? obyvateľ z Skýcova. Max Bock je ochotný vziať do prenájmu tento obecný dom na 6 (šesť) rokov za ročité prenájomné Kč ...... . , ktoré prenájomné sa má vopred pol ročne do obecnej pokladnice platiť. Menšie opravy by dal árendátor previesť, väčšie ale obec. Max Bock sa zaväzuje že je ochotný teraz už naplnenú ľadovňu obecnú prevziať s tým, že tú na budúcnosť počas prenájomnej doby bude sám napĺňať a že ľad bude povinný každému zdarma dať, keď to bude požadovať niektorý občan hostianský. Dane bude platiť obec.

11.UZAVRETIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že obecnú krčmu dá na 6 (šesť) rokov do prenájmu a síce Maxovi Bockovipočnúc 1.mar.1925 , končiac 28.februára 1931. Podmienky árendátorom sostavené prijíma a na základe tých sa má smluva vyhotoviť a uzavreť. Ročné prenájomné činí Kč. 1700 Kč. Sročnosť árendy: 1.jan a 1.júla každý rok.

2/ Notár prečítal konečné uzavretie okresného úradu v Z. Moravciach č. .../924 ohľadom domovského práva Štefana Majova.

12. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo , že pravota uzavretia okresného úradu v Zl.Moravciach ktorým domovské právoŠtefana Majova bolo na ťarchu obce ustálené odvolanie podá cestou obecnej rady ,poneváč spomenutý v Hostiach domovské právo nemá ale ani žiaden z jeho rodiny .

Viac predmetov nebolo , obecný starosta zasadnutie zaklúčil.

D.j.h

V. Kolečáni- notár pečiatka Demeter Pupák . starosta

Augustín Vida

Štefan Vida

uhodnov. zápisnice

V.

Zápisnica.

Napísaná 10 . februára 1925 v Hostiach v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľského zboru.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Augustín Vida, Matej Ďuriač, , Ján Borčin ,Augustín Králik - údovia obecnej rady, , Albert Herda, Jozef Dodok, Ján Drienovský,Peter Šútor, ,Valentin Ďuriač, Laurinc Šlosiar, Tomáš Komár, Ján Belica,– údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením zápisnice požiadaní boli : Albert Herda a Valentin Ďuriač

1/ Notár prečítal nariadenie okr.úradu č.7710/925 ohľadom domovského práva Jozefa Gérika

13.UZAVRETIE

Obecné zastupiteľstvo domovské právo Jozefa Gérika jednomyselne odmieta, lebo ako to aj zo zápisnice ku spisom priloženej napísanej 21. febr. 1925 vo V. Šenkviciach vysvitá spomenutý 13. nov. 1919 dostal domovský list z Malých Kršteňan a tak aj teraz je len tam príslušný. Jozef Gérik v Hostiach vôbec nemal a ani nemá domovské právo ponevač on ako maloletý keď že v Hostiach zdržoval domovské právo si svojprávne nadobudnúť nemohol , a jeho otec Peter Gérik len od 1900 – 1913 sa zdržoval v Hostiach tu domovské právo si tiež nenadobudol a preto spomenutého príslušnosť musela byť odmietnutá.

2/Obecný starosta hlási, že Max Bock árendátor obecného domu žiada by mu bola hmotná pomoc poskytnutá, že by mohol dať jatku do poriadku poneváč terajšia miestnosť zákonitým požiadavkám nezodpovedá. Starosta navrhuje by bola spomenutému presne polovica výdavkov prinavrátená , ktorý obnos činí 150 Kč.

14.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo , že do poriadku privedenie jatky aj s ohľadom na konzumentov je potrebné a preto práve polovica trov má sa Maximiliánovi Bockovi vrátiť z richtárskej položky ob.rozpočtu ktorý nie je vyčerpaný.

Zápisnica bola po prečítaní podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár pečiatka Demeter Pupák . starosta

Albert Herda

Valentin Ďuriač

uhodnov. zápisnice

VI.

Zápisnica.

Napísaná v Hostiach , 21.apríla 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli:

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, - údovia obecnej rady , Jozef Dodok, Tomáš Komár, Štefan Vida, Albert Herda,Laurinec Šlosiar, Štefan Magušin ,Ján Belica – údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením poverení boli : Augustín Vida a Štefan Vida

Obecný starosta ustálil , že dnešné zasadnutie bolo riadnym spôsobom zvolané a predostiera dôkaz toho. Ustálil, že zasadnutie je uzavierania schopné.

1/ Obecný starosta prečítal nariadenie Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety č. 19,172 – II ohľadom exekvovania zákona č.430/919 zb.z. na Slovensku. Notár vysvetľuje zákon a nariadenie a odporúča že by bolo obecné zastupiteľstvo potrebné knihy zadovážilo pre obecnú knižnicu od Matice Slovenskej z Turčianského sv. Martina a súčasne vysvetľuje že obec je povinná 60 zväzkov knižnici zaopatriť ohľadom na počet obyvateľstva. Upozorňuje zastupiteľstvo, že sa môže na tento cieľ aj štátná podpora požadovať. Žiada o rozhodnutie ohľadom vyrovnania kúpnej ceny. Živá debata sa rozvinula.

Jozef Dodok člen obecného zastupiteľstva navrhuje, by sa potrebné množstvo kníh potrebné pre obecnú knižnicu nie so Slovenskej Matice, lež od spolku Sv. Vojtecha dalo dopraviť z Trnavy. Súčasne navrhuje ,by sa kúpná cena v polovičných rátách ?? zaplatila a síce : 1926 a 1927 Na rok 1925 neni nič preliminované.

Augustín Vida navrhuje,by sa knihy dali dopraviť od Slov. kníhtlačiarne. Poneváč viacerí členovia schvaľujú návrh Jozefa Dodokaobecný starosta hlasovanie zaháji.

Za návrh Jozefa Dodoka hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Jozef Dodok, Tomáš Komár, Štefan Vida, Albert Herda, Laurinc Šlosiar, Štefan Magušin, Ján Belica, Demeter Pupák.

Za návrh notára hlasovali : Vojtech Kolečéni-notár, Za návrh Augustína Vidu hlasovali: Augutín Vida a Matej Ďuriač.

Pomer hlasov: 10:1:2

Na základe hlasovania obecné zastupiteľstvo vynieslo nasledovné.

15.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne sa uznieslo,že potrebných 60 kníh si zadováži od spolku Sv.Vojtecha v Trnave poneváč obecné zastupiteľstvo žiada výlučne len slovenské knihy pre svoju obecnú knižnicu. Jestli Slovenská Matica je náchylná len Slovenskej reči písané knihy poslať pre obectedy od nej objedná. Obecné zastupiteľstvo jednomyselne sa uznieslo, že kupnú cenu zaplatí v dvojročných rótoch a síce prvú polovicu v roku 1926 a druhú polovicu v roku 1927,poneváč na tento rok na tento cieľ do obecného rozpočtu nebolonič preliminované.

2/Vyvolenie členov knižničnej rady . Starosta navrhuje do rady Gejzu Kuppiša učiteľa čo knihovníka a jednateľa Vojtecha Kolečéniho notára a Demetera Pupáka a Valenta Ďuriača.

16.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo do knižničnej rady vyvolilo : Gejzu Kuppiša-učiteľa, Vojtecha Kolečéniho – notára, Demetera Pupáka – roľníka a  Valenta Ďuriača -stolára

Za jednateľa Gejzu Kuppiša za pokladníka Valenta Ďuriača a za knihovníka Gejzu Kuppiša.

3/ Notár prečítal nariadenie okr.úradu v Zl.Moravciach č.265/925 ohľadom novej úpravy zdravotníckeho obvodu na Slovensku a prečítal aj nariadenie župného úradu č. 1380/925.

17.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo novú úpravu zdravotníckeho obvodu týkajúcu sa svojej obci v známosť berie a s tým súhlasí.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár pečiatka Demeter Pupák . starosta

Augustín Vida

Štefan Vida

uhodnov. zápisnice

VII.

Zápisnica.

Napísaná 30. apríla 1925 v Hostiach v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli:

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Augustín Vida, Matej Ďuriač, , Ján Borčin ,Augustín Králik - údovia obecnej rady, Jozef Dodok, Valentin Ďuriač,Tomáš Komár, Štefan Vida , Ján Belica, Albert Herda – údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením zápisnice poverení boli : Augustín Vida a Štefan Vida

Obecný starosta privítaním prítomných ustálil , že dnešné zasadnutie bolo riadnym spôsobom zvolané a predloží dôkaz toho. Zasadnutia zaháji a ustálil, že zasadnutie ohľadom na počet prítomných členov je uzavierania schopné.

1/Žiadosť obce Hostie cieľom udelenia štátnej subvencie na dokončenie stavby r.kat.školy dľa upovedomenia školského inšpektorátu v Zl. Moravciach , je odmietnutá.

18.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo odmietnutie svojej žiadosti ohľadom št.subvencii na dokončenie stavby r. kat. ľudovej školy v známosť berie a ustaľuje, že týmto dokončenie stavby tejto školy ohľadom na špatne finančné pomery tejto obci , je na nedohľadnú dobu odalené.

2/ Obecný starosta predložil apelátiu Belák Felixa obyvateľa z Topoľčianok proti dávke z prírastku hodnoty nehnuteľnosti čsl.pl.rozkazu : 15/2393/923

„ 18/3356/923

„ 20/3407/923

19.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo , že obnosy vyrubené hornýmy pl.rozkazmi znižuje o 1/3 tretinu, poneváč v žiadosti uvedené dátá skutočnosti zodpovedajú.

3/ Obecný starosta predniesol ,že Dr. Zigmund Weis pravotár v mene Jozefa Ďuriača obyvateľa Hostí vyzívá obecné predstavenstvo by na majetku odpredanom Jozefovi Ďuriáčovi bola obecná dlhoba vymazaná opačnom prípade podá pravotu proti obci.

20.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo , že žiadosť Jozefa Ďuriača je opravnená a jestli to ľudová Banka povolí dlhoba sa ihneď da vymazať. Zastupiteľstvo vyposiela obecného starostu by sa u správy ľudovej Banky v Zl. Moravciach informoval a potom podal oznam zastupiteľstvu.

4/Smazanie obecnej prirážky z roku 1921. Notár predostiera návrh na smazanie obecnej prirážky z roku 1921.

21.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo notárom predložený návrh na zatienenie nedoplatkov na prirážkach z roku 1921 v známosť berie a väčšinou hlasov povoluje vymazanie týchže obnosov čo nevymáhateľných.

5/ Obecný starosta predložil dopis okr. úradovni pre xxxxxx vél. poškodencov ohľadom povolenia pôžičky Matejovi Šlosiarovi vél. poškodencovi obyv. z Hostí.

22.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo odporúča pôžičku vo výške Kč 5400 – pre Mateja Šlosiara , poneváč vzhľadom na osobné, majetkové, rodinné ,hospodárske a miestne pomery existencia dotyčného invalida a jeho rodiny je zabezpečená a zaistená.

6/Obecný starosta predostrel apelátiu Maly Gregorov Alžbetou obyv. z Loviec ohľadom dávky z prirážky hodnoty nemovitosti.

23.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo vyrubenú dávku pl. rozkazom 88/35/921 smazať nariaďuje, poneváč odpredaj tu opomenutej nemovitosti sa pred 22.V.922 stál.

7/Obecný starosta predniesol, že Matej Šlosiar obyvateľ z Hostí ktorý 1914 kúpil funduš od obce Hostie , sťažuje si že nemá toľkosiah, koľko mu podľa kupnopredajnej zmluvy prislúchá.

24.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že tieto odpredané nemovitosti by sa mali dať premerať úradníkom a jestli žeMatejovi Šlosiarovi skutočne schádzá nech sa mu to dá vymerať, koľko mu dľa smluvy prináleží a zostáteho koncom fundušov, koľko zostane bude Pavla Magušina a spoločníkov. Viacerí údovia obecného zastupiteľastva , ktorí boly v tom čase keď sa tieto nemovitosti odpredávali v obecnom výbore su náchylni prísahou tvrdiť, že Magušin Pavel a spoločnílen to kupili cestou verejnej dražby čo zbudne a o výmere plochy ani reči nebolo.

Súčasne zastupiteľstvo vysiela obecného starostu by sa u p. Imricha Šimku informoval, že kedy by mohol prísť do Hostí ohľadom vymerania tejže nemovitosti.

D.j.h

V. Kolečáni- notár pečiatka Augustín Vida

Štefan Vida

uhodnov. zápisnice

Demeter Pupák . starosta

VIII

Zápisnica.

Napísaná 4. juniusa 1925 v Hostiach v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli:

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Matej Ďuriač Augustín Vida, Ján Borčin ,Augustín Králik - údovia obecnej rady, Jozef Dodok, Valent Ďuriač,Ján Drienovský, Štefan Vida , Ján Belica, Albert Herda – údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením zápisnice poverení boli :Ján Borčin a Augustín Vida

Obecný starosta privítajúc prítomných ustálil , že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané a predkladá dôkaz toho.

Ďalej ustaluje, že zasadnutie je uzavierania schopné. Obecná starosta zasdnutie týmto zahájil.

1/Obecný starosta hlási, že dľa usnesenia č.20 zo dňa 30.apríla 1925 zadosťučinil a bol sa informovať u šporitelne ,ohľadom zatabulovania obecnej dlhoby .Riaditeľ sporitelne sa usvedčil že je ochotný dlhobu zmazať, jestliže 5 – 6 možnejších majiteľov hostianských podpíše osvedčenie, že ručí za obecnú dlhobu svojim majetkom.

25.UZNESENIE

Obecné zastupitelstvo jednomyselne vypovedalo, že s riešením tejto otázky v tejto forme nesúhlasí, lež nech starosta sa informuje by li bolo možné na každý parcel obťažujúci obnos osobitne zmazať. Starosta nech v svojom čase oznámi výsledok jednánia zastupiteľskému zboru.

2/Starosta predkladá schválený rozpočet za rok 1925

26. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo schválený rozpočet za rok 1925 v známosť berie.

3/Obecný starosta predložil nariadenie okr. úradu v Zl.Moravciach č. 4492/925 ohľadom príslušnosti Zábel Šalamonovej rodenej Reginy Rauszovej

27.UZNESENIE

Obecné zastupitelstvo Zábel Šalamonovej rodenej Reginy Rauszovej domovské právo jednomyselne odmieta, poneváč tak ona ako i jej rodina je úplne neznáma.

4/Obecný starosta predostrel nariadenie ork.úradu č. 4735/925 ako aj nemocenské schvalenie ??? vdovy Brojov Štefanovej rodenej Viktórii Magušinovej

28.UZNESENIE

Obecné zastupitelstvo tak u Brojov Štefanovej ako aj u jej rodičov jednomyselne odmietá, ponevač tak ona ako aj jej nebohý manžel a celá rodina je v Hostiach úplne neznáma.

5/Obecný starosta hlási,že vyskytnuvšie sa výdavky za vyrovnať??? pokladník nemôže, ponevač niet peňazí v obecnej pokladnici. Žiada o rozhodnutie.

29.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo,že pôžičku vyzdvihnúť niet treba, poneváč jakmile Št. berná správa v Žarnoviciach vyrovná nedoplatok na obecných prirážkach za rok 1921 v obecnej pokladnici bude toľko, čo bude stačiť do istého času.

6/Obecný starosta hlási, že dôchodkový kontr. úrad v Zl.Moravciach poslal zápisnicu ohľadom povinnosti obce,týkajúcich sa kotla na pálenie ovocia.Pokuty atď. dľa zápisnice má znášať obec. Prosí čili má zápisnicu podpísať.

30.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo,že poveruje obecného starostu podpísaním tejže zápisnice.n Súčasne sa uznieslo zastupiteľstvo že do zmluvy Alberta Herdu obyvateľa z Hostí má sa ešte jeden bod zaznačiť, že čo všetky pokuty a výlohy je zodpovedlivý Albert Herda , čo terajší majiteľ kotla s ktorým v tom čase bola smluva ohľadom kotla na pálenie ovocia uzavretá a u ktorého sa tu spomínaný kotol aj teraz nachádza.

Viac predmetov nebolo predseda zasadnutie zakľúčil.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka Demeter Pupák . starosta

Ján Borcsin

Augustín Vida

uhodnov. zápisnice

IX.

Zápisnica.

Napísaná v Hostiach 25. juniusa 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Matej Ďuriač, Ján Borčin - údovia obecnej rady, Jozef Dodok, Valent Ďuriač, Štefan Vida, Ján Belica,Štefan Magušin, Albert Herda Laurinc Šlosiar – údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnovernením zápisnice poverení boli :Ján Borčin a Valent Ďurjač

Obecný starosta zahájil zasadnutie, ustálil, že dnešné zasadnutie bolo v obci obvyklým spôsobom zvolané a predostiera dôkaz toho. Ustáli, že zasadnutie je uznesenia schopné.

1/Obecný starosta hlási, že Pavel Radobický, obyvateľ z Hostí žiada, by mu bol z obecného pozemku/neuvedené/ prepustená pôda cielom stavby obytného domu asi /neuvedené/ siah odpredané a za siahu nabydnul Kč 8.-

Obecný starosta hlási,že dľa mienky finančnej komisie by sa pozemok mohol odpredať ale len tak, jestli ten oťažný pozemok je obecný a jak obecná cesta bude môcť tam byť vymeraná že tam premávka nebude hatená. Mimo toho finančná komisia navrhuje,by pozemok bol cestou verejnej dražby odpredaný. Obecný starosta navrhuje ,by pozemok bol premeraný a že by bol /zvyšný/ cestmajster požiadaný by cestu vymeral a čo zbudne by sa cestou verejnej dražby najviac slubujúcemu odpredalo.

31.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo že požiada cestmajstra by cestu popri oťažnom pozemku vymeral a že by bol zbytok pozemku cestou verejnej dražby odpredaný.O výsledku má obecný starosta oznam podať obecnému zastupiteľstvu.

2/Hložek Jozefa domovská príslušnosť

32.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo že Hložek Jozef do Hostí nepatrí ponevač je v Hostiach úplne neznámy. Príslušnosť tu spomenutého má sa riešiť v Machulinciach.

3/Belák Félixa odvolanie proti dávke z prírastku hodnoty nemovitosti č.pl. rozkazu:

15/2393/923, č. 18/3356/923, a č. 20/3457/923. Prečítal sa návrh finančnej komisie. Viaceri navrhuju by bola dávka v jednu 1/3 znížená poneváč spomenutý užíva ½ domčeka kat. jutra a 150 siah iného majetku nemá. Dlhoba činí 8040 Kč Nehnuteľnosti musel odpredať, poneváč sa chcel do Topoľčianok presťahovať, ponevač v Hostiach zamestnanie zaopatriť nemohol. Za návrh hlasovali:

Matej Ďuriač, Ján Borčin, Dodok Jozef, Ďuriač Valent, Štefan Vida, Ján Belica, Štefan Magušin ,Albert Herda, Laurinc Šlosiar, Demeter Pupák a Vojtech Kolečáni

Proti nehlasoval nik.

32.UZNESENIE

Obecné zastupitelstvo na základe jednomyselného hlasovania sa uznieslo že dávkové obnosy o 1/3 tretinu snižuje a sice : č.pl.rozkazu 15 so 200 Kc na 140 Kč

Č.pl. rozkazu 18 so 162 Kč na 113 Kč ,40 hal, a č.pl.rozkazu 20 so 210 Kč na 147 Kč

Dôvody: Snižovanie dávky je odvovodnené neblahými finančnými pomerami Felixa Beláka poneváč vyzisťovaním sa dokázalo že mimo ½ domčeka a 150 siah iného majetku nemá, hnuteľný majetok pozostáva z jednej jalovice a hospodárskeho náradia. Súčasne dokázal Félix Belák,že majetok jeho je obťažený vo výške 8040 Kč.

Uznesenie sa má predostrieť na okr. úrad cielom schválenia.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka Demeter Pupák . starosta

Ján Borcsin

Valentin Ďuriač

uhodnov. zápisnice

X. CHÝBA

XI

Zápisnica.

Napísaná v Hostiach 29. júla 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – obecný starosta

Obecný starosta ustálil,že poneváč sa údovia zastupiteľského zboru potrebnom počte nezišli, zasadnutie je uznesenia neschopné a preto nové zasadnutie bude zvolané 5.aug. 1925.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák . starosta

pečiatka

XII

Zápisnica.

Napísaná v Hostiach 5. augusta 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta , Matej Ďuriač, Ján Borčin - údovia obecnej rady, Augustín Králik, Štefan Magušin, Štefan Vida, Jozef Dodok,Ján Drienovský – údovia obecného zastupiteľstva.

Obecný starosta uvítajúc prítomných ustaľuje,že dnešné zasadnutie bolo riadne zvolané a bezohladne na počet prítomných členov poneváč zasadnutie vydržiavané na 29.júla 1925 bolo pre malý počet prítomných členov uznesenia neschopné, dnešné zasadnutie ja uzavierania schopné.

Uhodnovernením zápisnice poverení boli :Ján Borčin a Štefan Vida.

1/Vyzdvihnutie obecnej pôžičky na stavbu mostu na Machulinsko - Topolčiansku

a Topoľčiansko- Hostiansku vicinálnu cetsu. Obecný starosta hlási, že na Machulinsko-Topoľčiansku vicin. cestu postavený most obec Hostie má zaplatiť / neuvedené/ Kč. A nateraz v obci sa stavší Kč /neuvedené/ úhrnom Kč 20 000

Matej Ďuriač udáva,že nateraz v obci stavajúci sa most len prvú polovicu bude treba zaplatiť, poneváč že je tak zmluva urobená a druhá polovica len po zohnáni dane. Ďalej navrhuje,by na Machulinsko – Topoľčianský most tojest na ten, ktorý sa teraz v Machulinciach buduje ani haliera nedalo pokial aj Machulince nebudú práve tak veľkými príspevkami prispievať na hostianske mosti ako Hostie 8 % na Machulinské. Navrhuje by sa len 20 000 vyzdvihlo že to stačí. Návrh Mateja Ďuriača všetci údovia schvalujú. Navrhuje by sa peniaze vyzdvihli v tej šporitelni, kde budú najvýhodnejšie podmienky stanovené. Obecný starosta zahájil hlasovanie. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali: Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Štefan Magušin, Štefan Vida, Jozef Dodok ,Ján Belica, Demeter Pupák.

33.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že poveruje obecného starostu vyzdvihnutím púžičky vo výške Kč 20 000 z tej šporitelni, ktorá najvhodnejšie podmienky stanoví. Poneváč pôžičku musia ihneď vyzdvihnúť, obecný starosta nech po vyzdvihnutí ihneď podá oznam obecnému zatupiteľsvu. Podpisom potrebných listín poveruje sa : Demeter Pupák Ján Borčin a Matej Ďuriač. Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo,že na stavbu mostu, ktorý sa teraz buduje v obci Machulinciach ani haliera nepriepeje za ten čas, pokým aj obec Machulince im nebude prispevať na jejich mosti. Žiadajú by bola nová vic. skupina postavená a sice že by boli zastúpené Topoľčianky, Hostie a Machulince.

2/ Uzavretie obecného zastupiteľstva mesta Nitry č.11 371/925 o zavedenie akcie o ponechanie krajinských žúp.

34/925 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že súhlasí s uznesením obecného zastupiteľstva v Nitre zo dňa 10. júna 1925 č.11371/925.

3/ Major Štefana domovské právo.Rozhodnutie Župného úradu.

35. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo Rozhodnutie župného úradu v Nitre ohľadom domovského práva Štefana Majora poneváč odvolanie je neprístupné v známosť berie.

4/Dopis Jednoty Slovenských Váleč. Slepcov v Bratislave o podporovanie.

36.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že horespomenutú jednotu vzhľadom na jej humánny cieľ ročitými 10 Kč bude podporovať, ktorý obnos sa má každý rok do obecného rozpočtu vložiť.

5/ Ertler Ludovika domovské právo. Dopis obecnej rady v Leviciach č.6600/925

37.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo tak Ludovika Ertlera, ako aj jeho celej rodiny domovské právo zo strany obce jednomyselne odmieta, poneváč spomenutá rodina je v Hostiach úplne neznáma.

6/Žiadosť obce Obice o povýšenie prenájomného od notárskeho bytu ponevač terajšie prenájomné nestačí ani na zahrnutie výdavkov spojených spravovaním spomenutého bytu.

38.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že prenájomné teraz povýšiť nemožno poneváč ešte ani prispievajúci priemer – ohľadom spoločných výdavkov - neni ustálený a preto žiadosť sa musí odmietnuť.

7/ Obecný starosta odvolávajúc sa na uznesenie obecného zastupiteľstva zodňa 25 . júna 1925 č. 31/925 hlási, že obecný pozemok je už vymeraný a obsahuje siah. Cestu vymeral cestmajster a a tak niet žiadnej prekážky vzťahujúc sa na odpredaj spomenutého pozemku.Navrhuje, by bol pozemok cestou verejnej dražby odpredaný. Vykričianá cena by činila a meter Kč 8.-, to jest úhrnom za celý pozemok Kč . proti návrh nik nepodal. Obecný starosta zahájil hlasovanie . Za návrh hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Štefan Magušin, Štefan Vida, Jozef Dodok, Ján Belica, Demeter Pupák

39.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo následkom hlasovania sa jednomyselne uznieslo, že pozemok tu menovaný , ktorého obsah činí 600 siah 1/odpredá cestou verejnej dražby a síce po Kč 8. – vykričanú cenu za siah. 2/Vadmin činí 10 % -ov vykričánej ceny. 3/Kupná cena musí byť ihneď zaplatená do ob.pokladnice. 4/Všetky výlohy spojené s dražbou poistenie smluvy a prievod s jedným slovom všetky výlohy snáša kupec.

5/Kúpa na kupca ??? obec len po ??? ??? nadobudne právoplatnosťi. Dražba sa bude odbyvať 1925 predpoludnim o 10 hodine v Hostiach u obecného starostu.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka Demeter Pupák . starosta

Štefan Borcsin

Štefan Vida

uhodnov. zápisnice

XII.

Zápisnica.

Napísaná v Hostiach 24. sept. 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli :

Matej Ďuriač, Augustín Králik, Valent Ďuriač,Jozef Dododk, Ján Belica, Štefan Vida, Štefan Magušin, Albert Herda, Augustín Vida – údovia obecného zastupiteľstva Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta.

Obecný starosta ustáli, že zasadnutie bolo riadne svolané a že je uzavierania schopné. Uhodnoverením zápisnice poverení boli :Štefan Vida a Augustín Vida.

1/ Obecný starosta žiada rozhodnutie ,že kedy sa má vydržiavať dražba ohľadom obecného cieľom stavby obytného domku. Viď uznesenie č.93/925.

40.UZAVRETIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že dražba sa ma odbyvať 8. okt. 1925 predpoludnim o 10 hodine.

2/ Domovská príslušnosť Ľudovíta Ertlera.

41.UZAVRETIE

Obecné zastupiteľstvo tak Jakoba Ertlera ako aj jeho celej rodine domovskú príslušnosť jednomyselne odmieta, poneváč ani najstarší ľudia sa už na túto rodinu zpamätať nemôžu. Jakob Ertler tu domovským právom ??? prihlásený nebol a jeho synHermanovi Ertlerovi zase samostatné domovské právo nadobudnúť nemohol jeho domovská príslušnosť sa tu ustáliť nemohla.

3/Obecný starosta hlási, že most na vicinálnej ceste Topoľčianky a Machulince je už dokončený ako aj most na Topoľčianky Hostie vic. cesta a poneváč teraz podnikateľ žiada svoju odmenu prosi o rozhodnutie. Obec hotových peňazí nemá preto sa bude unuvaťpôžičku vyzdvihnuť. Navrhuje, by sa pôžička vyzdvihla z banky.

Žeby celá dlhoba obecná bola len z jednej banky vyzdvihnutá, poneváč z vice miest vyzdvihnuté pôžičky, tojest splácanie týchže v evidencii držať je nepodtiažné. Dlhá debata sa rozvinula, do ktorej zasiahol Matej Ďuriač, ktorý navrhol by sa ani haliera nevyzdvihlo , pokiaľ berný úrad nebude riadne vyplácať obecnú poukážku obci prislúchajúcu. Ďalej navrhuje by obnos žiadaný na teraz budovaný most na vicin. ceste Machulince – Topoľčianky nebol vyplatený len v tom páde, jestli aj Machulince budú platiť na most ležiaci na vic. ceste Topoľčianky – Hostie.

Starosta zahájil hlasovanie, , za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač, Augustín Králik, Valen Ďuriač, Jozef Dodok, Ján Belica, Štefan Vida, Štefan Magušin, Albert Herda, Augustín Vida, Demeter Pupák.

Proti hlasoval : notár, podal nótu.

42. UZAVRETIE

Obecné zastupiteľstvo na základe hlasovania sa jednomyselne uznieslo, že pôžičku do tých čias pokiaľ berný úrad nedoplatok na príspevkoch na obecných prirážkach obci nevyrovná nevyzdvihne. Mimo toho sa tiež jednomyselne vyslovilo , že obnos žiadaný na most teraz budovaný na vic. ceste Topoľčianky – Machulince ani haliera nedá , len v tom páde jestli aj Machulince budú prispievať na jejich vicinálnu cestu ročnú ??? a sice tiež 28 % - tami.

Po prečítaní sa zápisnica podpísala.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka Demeter Pupák . starosta

Štefan Vida

Augustín Vida

uhodnov. zápisnice

XIV

ZÁPISNICA

Napísaná v Hostiach 1.sokt.1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár ,Demeter Pupák – obecný starosta,Ján Borčin, Augustín Vida Matej Ďuriač– členi obecnej rady, Albert Herda, Ján Belica, Jozef Dodok, Laurinc Šlosiar, Tomáš Komár, Ján Drienovský, -údovia obecného zastupiteľstva. Obecný starosta zahajúc zasadnutie zistil, že zasadnutie bolo riadne zvolané predostiera dôkaz toho.. Ďalej ustálil, že zasadnutie je uzavierania schopné. Uhodnoverením zápisnice požiadaní boli : Ján Borčin a Augustín Vida.

1/ Obecný starosta hlási, že podnikateľ ktorý staval mosty na vic. cestách poneváč skončil prácu, žiada svoju odmenu. Starosta navrhuje,by obec vyzdvihla pôžičku vo výške Kč 20 000 a sice z Banky v Zl.Moravciach . Po krátkej debate obecný starosta zahájil hlasovanie, za návrh hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Albert Herda, Ján Belica, Jozef Dodok, Laurinc Šlosiar, Tomáš Komár, Ján Drienovský, Demeter Pupák – obecný starosta. Proti nehlasoval nik.

43. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo následkon hlasovania jednomyselne vypovedalo, že na zaplatenie odmeny pre staviteľa mostu na vic. ceste Topoľčianky – Hostie vyzdvihne Kč 20 000 a síce z ľudovej Banky v Zl. Moravciach. Vyzdvihnutím pôžičky poveruje obecného starostu Demetera Pupáka , Jána Borčina, Mateja Ďuriača, Jozefa Dodoka a Augustína Králika.

2/ Obecný starosta navrhuje by sa /vklad/ hotové peniaze z chudobného fondu obci Hostie vypožičali pre obecnú pokladnicu , ktorý obnos činí Kč . Úroky bude obec platiť za tento vypožičaný obnos % . Po krátkej debate obecný starosta hlasovanie zahájil. Za návrh jeho hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Albert Herda, Ján Belica, Jozef Dodok, Laurinc Šlosiar, Tomáš Komár, Ján Drienovský, Demeter Pupák – obecný starosta. Proti nehlasoval nik.

44. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe hlasovania sa uznieslo, že hotové peniaze obecného chudobného fondu vo výške Kč 1522 Kč 23 h. si vypožičá poneváč jestli by musela obec z niektorej banky vyzdvihnúť tieto peniaze , by moc veľké úroky musela platiť. Obec bude platiť 5 % -né úroky.

Po prečítaní zápisnica bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka Demeter Pupák . starosta

uhodnov. zápisnice

5. Dar pána prezidenta na novostavbu mostu na vic. ceste Topoľčianky – Hostie .

48 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo dar Pána Prezidenta udelený na novostavbu mostu na vic. cestu Topoľčianky – Hostie s ústnou vďakou prijímá a vzdává holdujúcu úctu nášmu Pána Prezidentovi. Darovaný obnos z darovaných Kč. 10 000 obec Hostie obdržala 5 500 Kč.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka Demeter Pupák . starosta

Ján Borcsin

Augustín Vida

uhodnov. zápisnice

XV

ZÁPISNICA

Napísaná v Hostiach 1.okt.1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár ,Demeter Pupák – obecný starosta,Ján Borčin, Augustín Vida Matej Ďuriač– členi obecnej rady, Albert Herda, Ján Belica, Jozef Dodok, Laurinc Šlosiar, Tomáš Komár, Ján Drienovský, -údovia obecného zastupiteľstva.

1/Pojednávanie obecného rozpočtu rozloženého na rok 1926.

PREJEDNÁVANIE

Starosta obce ako predseda zahájil zasadnutie . Oznamuje, že údovia zastupiteľstva boli riadne povolaní a predostiera dôkaz toho. Ustaľuje, že prítomní činia 2/3 všetkých členov a tak zasadnutie je uzavierania schopné. Uhodnoverením zápisnice poveruje Jána Borčina a Augustína Vidu.

Oznamuje, že rozpočet tak obecná rada ako aj finančná komisia preskúmali a predostiera dôkaz toho na vzťahujúce sa zápisnice. Oznamuje, že tento prezkúmaný rozpočet bol obecenstvu na 14 dní k verejnému nahliadnutiu predložený a predostiera na to poťahujúci sa dôkaz. Oznamuje, že proti rozpočtu námietky podané neboli. Od skutky nasledovne odôvodňuje:

II.1. Árendáš je nový obecná krčma,dom bol behom roku 1925 do prenájmu daný za 1700 Kč. Iných odchýlkov nieto.

U výdavkoch : II.1. Škola veľkú opravu vyžaduje /staré/

IX.6 Nechcel sa nik za starý plat chytiť.

XI.13 Plat sa musel povýšiť.

XV.6. Starý zvyk že obec sviece kupuje.

XVII.2 Merník sa bude musieť najať , ktorý vymera odpredané obecné pozemky.

XVIII.1.2. Na obecné dlhoby sa musel väčší obnos vziať, že by nie len úroky ale aj istina sa splácala.

45. UZNESENIE

Zastupiteľstvo obce Hostie rozpočet zostavený na rok 1926 schvaľuje a hlavné obnosy tohože nasledovne ustaľuje: Celková potreba činí 44 980 Kč 09 h.

úhrada 6771 Kč ...h.

–––––––––––––––––-

Nekrytý schodok 38209 Kč 09 h.

K jeho úhrade majú sa vyberať prirážky 4023 Kč , 08 h. k ostatným priamym daniam 950 % -tom v obnose Kč 38 219 hal 26 a zbieranim poveruje sa obecný starosta.

Uznesenie sa stalo nadpolovičnou väčšinou prítomných. Uznesenie má byť v obci po dobu 14 dní vyhlasené a rozpočet sa snáď proti nemu zadanými odvolaniami bezprostrednýma úradmi dohliadajúcim.

2/Pojednávania obecných záverečných účtov za rok 1924.

Obecný starosta oznamuje, že záverečné účty boli obecnou radou a finančnou komisiou prejednané a predostiera zápisnice. Oznamuje , že preskúmané účty boli na 14 dní k verejnému nahliadnutiu vyložené a že proti účtom odvolania podané neboli. Účty a položky na položky prečítali a odchýlky boli nasledovne odôvodnené a sice : u príjmoch : Nedoplatky pochádzajú z toho, že behom roku 1923 bola obecná árenda znížená árendátorom. No. 8 Obec v tomto roku vyzdvihla úroky.

45. UZNESENIE

Zastupiteľstvo obec Hostie záverečné účty zostavené na rok 1924 poneváč sú správne zostavené a ??? odôvodnené schvaľuje a hlavné obnosy nasledovne ustaľuje:

Všetky príjmy v obnose 30 808 Kč 93 hal.

Všetky výdavky v obnose : 36 843 Kč 49 hal.

Pokladničný nedoplatok : 6 034 Kč 96 hal.

Úradníkovi, ktorý viedol účtovné knihy zastupiteľstvo oslobodenie od ďalšieho účtovania s podmienkou, schválenia bezprostredného úradu dohliadajúceho udeľuje. Uznesenie stalo sa nadpolovičnou väčšinou prítomných ,záverečné účty so všetkými prílohami majú byť bezprostrednému úradu dohliadajúcemu predostrené po predbežnom k 14 dňovom vyhlásení tohto uzneseniaspolu aj s podanými námietkami.

Po tomto bol inventár movitého i nemovitého majetku obce koncom roku 1924 prečitaný a bol 53 489 Kč 55 h. aktívnym

53 954 Kč 55 h. pasívnym stavom a – Kč – h. čistým majetkom za dobre uzavretý.

Predložený bol fond obecného chudobného fondu za rok 1924. Chudobný fond bol nasledovne ustálený: Príjem – Kč 1522 h. 57

Výdavky – Kč 53 . h 00

Zostatok – 1358 . h 00

3 .Ertler Ludovita príslušnosť pojednávanie :

46.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo tak Ludevita Ertlera ako aj jeho celej rodiny domovské právo jednomyselne odmieta , poneváč tak Ludevita Ertlera ako i celej jeho rodiny tu nik nezná , ale ani najstarší ľudia sa nevedia spamätať na túto rodinu. Ervín Ertler sa do sväzku obce prijať akživ nežiadal u obecného predstavenstva a Ludovít Ertler si samostatne tu poneváč sa v našej obci nenarodil,za obec odvedený nebol tu ani obecnú prirážku akživ neplatil ani tu verejnými prácami akživ neprispel a preto jeho príslušnosť so strany obce Hostie musela byť odmietnutá.

4. Majora Štefana domovská príslušnosť .

46.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo tak Štefana Majora ako aj jeho ženy domovské právo jednomyselne odmieta, poneváč Major Štefan tu domovské právo akživ príslušný nebol , poneváč sa on v našej obci nezdržoval ,tu obecnú prirážku neplatil ani ku obecným akciám neprispel ani za obec Hostie odvedený nebol ale ani sa do zväzku obce prijať nežiadal. Je pravdou, že bol župným úradom tu spomenutého otec Štefan Major za príslušníka obce Hostie vypovedaný poneváč na ustálenie domovskej príslušnosti ??? nebolo.

Zápisnica bola po prečítaní podpísaná.

5. Dar Pána Prezidenta na novostavbu mostu na vicin. ceste Topoľčianky – Hostie.

48/925 UZNESENIE.

Obecné zastupiteľstvo dar Pána Prezidenta udelený na novostavbu mostu na vicin. ceste Topoľčianky – Hostie s úctivou vďakou prijímá a vzdává holdujúcu úctu našemu Pána Prezidentovi . Darovaný obnos obrátiť dlh vyzdvihnutý na novostavbu mosta na vicin.ceste. – z darovaných 10 000 Kč obec Hostie obdržala 5 000 Kč.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka Demeter Pupák . starosta

Ján Borcsin

Augustín Vida

uhodnov. Zápisnice

XV

ZÁPISNICA

Napísaná v Hostiach 17.dec. 1925 v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár ,Demeter Pupák – obecný starosta, Ján Borčin, Augustín Vida , za??? vaný /mal sa vzdialiť/,Valennt Ďuriač – údovia obecnej rady, Jozef Dodok, Štefan Vida,Peter Šútor, Štefan Magušin, Laurinec Šlosiar -údovia obecného zastupiteľstva.

Uhodnoverením zápisnice poverení boli : Štefan Vida a Laurinec Šlosiar.

Obecný starosta zahájil zasadnutie a ustálil, že zasadnutie bolo riadne zvolané a že je uzavierania schopné , poneváč 11.dec . svolaní sa v potrebnom počte nedostavili.

Predložil nariadenie pána okr. náčelníka číslo : 8340/925 o ustálenie platu i sadzieb obecných pôrodných báb , počínajúc dňom 1. jan. 1925.

Súčasne predostrel návrh obecnej rady ako aj finančnej komisie. Po krátkej debate Ján Borčin do obecného zastupiteľstva navrhuje ,by sa plat obecnej baby ako aj sadzby následovne ustálili a sice :

I. základný plat 120 Kč

II. dlhodobý prídavok 240 Kč

–––––––––––––

Súhrnom 360 Kč

Sadzby : Staneli sa pôrod vo dne bo v noci dostane asistentka Kč 20. V tomto obnose je zarátaná pomoc počas pôrodu ,opatrenie rodičky a zúčastnenie sa krstu i v??ky.

Keď obecná baba musí rodičku i v nasledujúcich dňoch navštíviť za to nič nedostane, to je zarátané do horňajšieho obnosu.

Protinávrh podaný nebol. Starosta zahájil hlasovanie : Za návrh hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida, Jozef Dodok, Valent Ďuriač, Štefan Vida, Peter Šútor, Štefan Magušin , Laurinec Šlosiar, Demeter Pupák.

Proti nik nehlasoval.

49. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania plat i sadzby obecnej pôrodnej baby ustálilo nasledovne: Z obecnej pokladnice I. základný plat Kč 120,

II. dlhodobý prídavok Kč 240

–––––––––––––––––––––––

Súhrnom Kč 360

Saddzby: Staneli sa pôrod vo dne bo v noci tedy kedykoľvek dostane obecná baba za jeden pôrod 20 Kč a za tento obnos je povinná pomoc poskytnúť pri pôrode a keď treba mladožkiňu i v nasledujúcich dňoch opatriť zúčastniť sa krstu i Vázky ???

Obecné zastupiteľstvo odôvodňuje svoje uznesenie s tým, že zárobkové pomery sú ťažké, takže okr. výborom ustálené sazdby obyvatelia nie sú v stave platiť.

2. Podpora pre Československú jednotu.

50. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že na tento cieľ venuje 10 Kč.

3. Podporovanie prepustených trestancov.

51. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na tento cieľ venuje 20 Kč.

4. Podpora pre vyhorelcov v D. Kostolanoch.

52. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že na tento cieľ nič venovať nemôže, ,poneváč finančné pomery obce sú neblahé.

5. Prípis hasičskej jednoty na Slovensku v T.Sv. Martine ohľadom poistenia hasičov č. 1648/925

53. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že obec nestačí ani najnutnejšie výdavky obecné zaokryvať ,nie že by boo v stave aj hasičov dať poistiť.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka Demeter Pupák . starosta

Štefan Vida

Laurinec Šlosiar

uhodnov. Zápisnice

6. +Odpredaj obecného pozemku Imrichovi Králikovi obyvateľovi hostianskemu –siaha á Kč 16,65

54. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo oznam obecného starostu ohľadom odpredaju obecného pozemku cestou verejnej dražby Imrichovi Králikovi v známosť berie a nariaďuje, by záležitosť bola dozeračej uvahnosti cielom schválenia predostretá.

Zápisnica bola po prečítaní podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár

pečiatka starosta

Štefan Vida

Laurinec Šlosiar

uhodnov. Zápisnice

1 9 2 6

I.

ZÁPISNICA

Napísaná dňa 4 .febr. 1926 v Hostiach v mimoriadnom zasadnutí obecného zástupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár ,Demeter Pupák – obecný starosta,Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik – údovia obecnej rady, Herda Albert , Štefan Magušin, Ján Belica, Peter Šútor, Štefan Vida, Jozef Dodok, Ján Drienovský,Tomáš Komár , Laurinec Šlosiar -údovia obecného zastupiteľstva.

Starosta obec. Ako predseda zahájil zasadnutie.

Uhodnoverením zápisnice poveril : Jána Borčina a Augustína Vidu

Oznamuje, že údovia zastupiteľstvaboli riadne zvolaní a predostiera dôkaz toho. Ustaľuje, že zasadnutie je uzavierania schopné, nakoľko 2/3 členov zastupiteľstva sú prítomní.

Oznamuje, že obecný rozpočet bol aj obecnou finančnou komisiou preskúmaný a predostiera na to sa vzťahujúce zápisnice. Obecné zastupiteľstvo ob. Rozpočty dôkladne preskúmalo a odchýlky nasledovne odôvodňuje.

Ú príjmoch

II.1. Starý prenájomník smluvu zrušil a dľa novej zmluvy bolo len 1 700 Kč dosiahnutých.

VIII.4. Dľa najnovšieho pripisu psov.

VIII.10. 1925 sa väčší obnos dosiahnul.

XVIII. Od župy sa dostane podpora na porušený most vicinálny.

Ú výdavkách

II.X. Tak byt správcu ako aj stará školská budova sa musí dať opraviť ponevač účelu nazodpovedá.

VIII.1. Na základe obecnej prirážky

X.1. zastupiteľstvo povýšilo plat obecného starostu.

IX.3. Odmena pokladníka bola ob. Zastupiteľstvom povýšená.

IX.6. Sluha dostával v hotovosti 500 Kč a obilie. Teraz sa obilie nedává lež namiesto toho dostane úhrnom Kč 1200.

X.1. Opeláta je podaná.

X.5. Obecný hostinský je povinný ľadovňu naplniť.

XI.6. Vystrojenie školy je od župného úradu nariadené.

XI.12. Nik nechce školu lacnejšie vymaľovať školu

XI.16. Na obecnú knižnicu sa vzalo Kč. 200 dľa županského nariadenia, obec dostane od Slov. Matici knižnicu.

Zastupiteľstvo rozpočet dôkladne preskúmalo a sa o ňom nasledovne uznieslo.

1. UZNESENIE

Zastupiteľstvo obce Hostie rozpočet zostavený na rok 1926 schvaľuje a hlavné obnosy tohože nasledovne ustáľuje:

Celková potreba činí : 50 444 Kčs 37 hal.

Celková úhrada činí : 12 485Kčs 00 hal.

Zbývá nekrytý schodok 37 959Kčs 37 hal.

K jeho úhrade majú sa vyberať prirážky :

Na 4023 Kč 08 hal všetkým priamym daniam 9,40 % tnou v obnose 37 816 Kčs 95 hal a za zohnánim poveruje obecného starostu. Uznesenie stalo sa nadpolovičnou väčšinou prítomných.Uznasenie má byť v obci po dobu 14 dní vyhlásená a rozpočet sa snáď proti nemu zadanými odvolaniami predostretý bezprostrednému úradu dohliadajúcemu.

2. Obecný starosta predložil žiaosť obce Obice , o povýšenie prenájomného od notárskeho bytu.

Albert Herda navrhuje, by sa žiadosť obci Obice odmietla, ponevač cena včetkého sa zlavňuje a preto žiadosť neni oprávnená. Po krátkej debate starosta zahájil hlasovanie. Za návrh Alberta Herdu hlasovali : Demeter Pupák, Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik, Herda Albert , Štefan Magušin, Ján Belica, Peter Šútor, Štefan Vida, Jozef Dodok, Ján Drienovský,Tomáš Komár , Laurinec Šlosiar

Proti nik nehlasoval.

2. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jedmomyselného hlasovania vypovedalo, že árendu notárskeho bytu nepovýši, ponevač neni k tomu žiadneho dôvodu.

3. Notár hlási, že ponevač Hostie v krátkej budúcnosti údajne budú k Topoľčiankam pridelené, by ziadúcne bolo obecné účty už teraz dať shotoviť , že by nebolo počas odovzdávania úradu žiadné prekážky.

3.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne sa uznieslo by sa obecné účty za rok 1925 daly ihneď shotoviť.Hradiť sa má z rozpočtu XIX.1.

4. Odmena údom, ktorí popisovali domácie zvieratá.

4. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne sa uznieslo, že odmena popisujúcich údov touto formou sa ustaľuje v 80 Kč. Vyplatiť a to jest hradiť sa má z XIX.1.

5 Notár prednáša, že dosavád poneváč nemá žiadnu výpomocnú silu nestačí administratívnu agendu 3 obcí úplne samotný prevádzať,a preto žiada sistematizovanie notárskej výpomocnej sily dňom 1.III. 1926. Prečítalo sa aj županské nariadenie o výpomocnéj sily pre notársky úrad. Po krátkej debate starosta zahájil hlasovanie. Za sistematizovanie výpomocnej sily pre notariát hlasovali:

Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik, Herda Albert , Štefan Magušin, Ján Belica, Peter Šútor, Štefan Vida, Jozef Dodok, Ján Drienovský,Tomáš Komár , Laurinec Šlosiar , starosta Demeter Pupák. Proti nehlasoval nik. Na základe hlasovania obecné zastupiteľstvo vynieslo nasledovné :

5.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe hlasovania sa jednomyselne uznieslo, že výpomocnú silu pre notriát sistematizuje a sice dňom 1. marca 1926

6. Knižnica Slovenskej umeleckej besedy podporovanie.

6.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že ohľadom na ťažké hmotné položenie obci neni vec možná podporu poskytnúť z obecnej pokladnice.

7. Hospodársky spolok agitácia . Prihlasovanie obci za členov. Notár odporúča vstup do spolku.

7. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že podporovanie tohože spolku bo vstup za člena je nemožné, ponevač obec musí s ťažkými hmotnými ťažkostiami zápasiť a preto ani členské by nemohlo platiť.

8. Zamestnanie cestára va vic. ceste Topolčianky- Machulince- Hostie.

Obecný starosta prečítal prípis notára z Hosťoviec, ohľadom sriadenia cestárskej stanici. Odporúča za cestára Libora Borčinaobyvateľa Topoľčianok. Po krátkej debate obecné zastupiteľstvo vynieslo nasledovné.

8. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že súhlasí so zamestnaním a sice tu spomenutého Libora Borčina ,čo cestára jestliže bude tu spomenutý prevádzkovať aj práce na vic. ceste : Topolčianky, Machulince, Topolčianky- Žikava,Lovce.

9. Major Heleny domovský list vystaviť. Nariadenie okr. Úradu.

9.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že na základe nariadenia okr. úradu číslo 5377/925 domovský list sa musí vystaviť.

10. Obecný starosta hlási, že on nemôže službu konať za ročitých 500 Kč , poneváč že pre tento úrad ani toľko času nemá , že by mohol svoju domácu prácu vybaviť. Žiada ,by mu bol plat starý ponechaný a sice 840 Kč. Po krátkej debate Albert Vida navrhuje by sa starostovi odhlasoval starý plat a sice ročité Kč 840. Augustín Vida nám. starostu hlasovanie zahájil. Za návrh Vojtecha Herdu hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik, Herda Albert , Štefan Magušin, Ján Belica, Peter Šútor, Štefan Vida, Jozef Dodok, Ján Drienovský,Tomáš Komár , Laurinec Šlosiar. Proti nik nehlasoval.

10 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania uznieslo sa, že plat obecného starostu 1. jan. 1926 povyšuje na 840 Kč, ktorý obnos sa má vsadiť do rozpočtu na rok 1926.

11. Obecný pokladník predostrel svoju žiadosť, že on za 250 Kč jeho službu konať nemôže poneváč on musí každý štvrtok doma zostať, že by sa mohli denníky do poriadku uviesť a počas vymáhania dani, ešte každé 2 týždne musí do berného úradu. Jestli mu nebude plat na 600 Kč povýšený sa zrieka úradu svojho. Albert Herda navrhuje ,by sa plat obecného pokladníka povýšil z 250 Kč na 600 Kč. Demeter Pupák hlasovanie zahájil, za návrh Vojtecha Herdu hlasovali: Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik, Herda Albert , Štefan Magušin, Ján Belica, Peter Šútor, Štefan Vida, Jozef Dodok, Ján Drienovský,Tomáš Komár , Laurinec Šlosiar. Proti nehlasoval nik.

11.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že plat obecného pokladníka počnúc dňom 1.jan. 1926 povyšuje z 250 Kč na 600 Kč. Tento obnos sa má vsadiť do obecného rozpočtu na rok 1926.

12. Kapitalizácia rentov Štefana Pondelu obyvateľa hostianskeho.

12.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo navrhuje, by mu bola kapitalizácia rentov povolená, ale len v tom páde , jestli za tú ??? do ??? vyplatenia bude na Zemský úrad pre pečlivosť o válečných poškodencov zaznačená a jestliže niekto zaručí za obnos poskytnutý zemským úradom pre pečlivosť o vál. poškodencov.

Zápisnica po podpísaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Ján Borčin

Augustín Vida

uhodnov. zápisnice

II.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach , dňa 1. apríla 1926 v mimoriadnom zasadnutí obec. zastupit. zboru.

Prítomní boli:

V. Kolečáni – notár ,Demeter Pupák – ob.starosta,Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik – údovia obecnej rady, Herda Albert , Štefan Magušin, Ján Belica, Peter Šútor, Štefan Vida, Jozef Dodok, Ján Drienovský,Tomáš Komár , Laurinec Šlosiar, Valent Ďuriač -údovia obecného zastupiteľstva.

Starosta čo predseda zasadnutie zahájil. Ustálil, že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané , predostiera dôkaz toho. Ďalej ustálil, že nakoľko 2/3 členov ob. zastupitelstva sú prítomní, zasadnutie je uzavierania schopné.

Uhodnoverením zápisnice požiadaní boli Augustín Vida a Štefan Vida.

1.Obecný starosta hlási, že p. Gejza Kuppiš , spr. učiteľ na odpočinku sa vysťahoval zo dvoch pokojov z org.- učiteľského bytu, žeby prepustil tieto jeho nástupcovi p. Arpádovi Kmérymu. P. Kméry sa zdráha do tohto bytu nasťahovať, poneváč ten skutočne k ubytovaniu intelligenta nezodpovedá nakoľko, tak rečeno srútením ohrožuje. Poval je natoľko špatná, že jestli prší, voda tečie do izby, od čoho sa múry kazia a preto táto budova vyžaduje značnú opravu. Na opravenie tohto bytu bolo prelimitované Kč 8000 nakoľko ale, hotových penazí nieto, značnejší podiel s obec.prirážky sa dostane len kolom 15. nov. t. r. by odporučal , by žiadal predavok na obec. priražkach vo výške Kč 15 000. Prosí o rozhodnutie.

13.UZNESENIE

Obec. zastupitelstvo , nakoľko o stave budovy sa osobne , na tvári miesta presvedčilo, návrh obec. starostu osvojuje. Nariaďuje obecnej rade , by sa v opravu tu spomenutej budovy ihneď obstarala a síce tým spôsobom, že by počas sviatkov asice 4 a 5 apríla t.r. svolala majstrov a vyzvala tých, že by podali svoje oferty ohľadom opravenia org.- učiteľského bytu. Oferty majú byť obecnému zastupiteľstvu predložené , cielom poverenia majstra prevedením tejto práce. Nakoľko obec, žiadnych hmotných prostriedkov po ruke nemá, vyzíva obec. radu žeby podala žiadosť na Gen. Fin. Riaditeľstvo o prídel predavku z obecných prirážok. Súčastne poveruje obecného starostu, žeby za maštalné vráta p. Gejzovi Kuppišovi, ktorý tie dal zo svojho zrobiťponúknul 45 Kč, a za drevo ktoré sa nachodí na maštaly , ktoré dal zo svojho zrobiť nachodiacu sa pri org.- učit. byte 150 Kč. Jestliže p.G. Kuppiš bude s týmto spokojný, nech sa s ním ihneď dohodne.

2. Letné byty pre turistov. Notár prečítal nariadenie okr. Úradu a členov ob.zastupiteľstva vyzval , že by sa zaujali o propagáciu, poneváč to je záujmom obecným .

14.UZNESENIE

Obec.zastupitelstvo propagáciu tejto akcie prisľúbilo.

3. Podpora pre Okr. Hasičskú jednotu.

Notár prečítal dopis Okr. Has.Jednoty.

15.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že Okr, Has. Jednotu je ochotné podporovať ovšem , vzhľadom na ťažké pomary tejto obci len 25 Kč môže venovať na tento cieľ ale aj tento obnos len behom novembra bude môcť odposlať, nakoľko obec teraz postráda hmotných prostriedkov.

4. Členské hasičské príspevky. Notár prečítal na toto vzťahujúci sa dopis Okr. Has. Jednoty.

16.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že je ochotné od 50 hasičov á 2 Kč čo členské príspevky zaplatiť asíce pre nedostatočné finančné prostriedky len aj tento obnos Kč 100 bude v stave len v nov. t.r. odposlať.

5. Podpora Čsl. Červ. Kríža.

17. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že pre ťažké hmotné položenie nie je v stave mimo tých 20 Kč ,ktoré sa z roka na rok preliminujú väčším obnosom podporovať Čsl. Červ. Kríž.

6. Suchý Mária , pojednávanie dom . príslušnosti na základe nemoc. sdelenia Žup. nemocnici v Zl. Moravciach. Č. 95/926

18.UZNESENIE

Obec. zastupitelstvo tak Márie Suchej ako aj jej matke Marii Suchej domov. pravo jednomyselne odmieta poneváč tak Maria Suchá, ako aj jej dcera : ml.Maria Suchá Sú v obci úplne neznáme , tu sa nenarodili, tu nikdy nebydlili ani k daniam a verejným prácam ničím neprispeli a tak si z nich ani jedna domov. právo nedobudnúť nemohla.

7. Notár prečíta nariadenie Okr.úradu č /926 ohľadom odpredaju obecnej nemovitosti Imrichovi Králikovi obyvateľovi Hostí. Notár prednáša , že Imricha Králika dal cestou obec.starostu opätovne vyzvať, že by si dal kúpno – predajnú smluvu čím prv shotoviť, že by potrebné schválenie zaopatrené byť mohlo. Obec.starosta hlási, že kupca skutočne i vyzval ,ale ten povinnosti zadosťučiniť sa zdráha a vystavenie kúpnopredajnej smluvy odďaluje.

19.UZNESENIE

Obec.zastupitelstvo hlásenie obec.starostu v známosť berie a nakladá obec.starostovi , že by Imricha Králika dôrazne upozornil že by svoje povinnosti ohľadom uzavretia zmluvy zadosťučinil. Zároveň nakladá obecnej rade , že by odpredaný pozemok Imrichovi Králikovi presne vymerala a smlúva že by bola na základe teraz vymeranej polohy vystavená.

8. Obecná knižnica , objednanie.

Notár vysvetlil , že obci sa dostala knižnica od Slov . Matici za cenu 510 Kč , ktorý obnos bol Ref. Min. šk. a nár. osvety na tento cieľ venovaný. Zároveň prednáša ,že dľa dopisu Slov. Matice jestli obce pevnú skupinu kníh si ihneď neobjedná , skráti šk. referátorovi objednávku pevnej skupiny . Starosta hlási, že p. G. Kuppiš má jednu skriňu a žiada za ňu 75 Kč , ktorá sa hodí pre knižnicu. Prosí o rozhodnutie.

20 UZNESENIE.

Obec. Zasdtupiteľstvo Ref. Min. šk. a nár. osvety  darovanú knižnicu v vďakou prijíma a nariaďuje , že by pevná skupina kníh bola ihneď objednaná , ktorej kúpna cena do rozpočtu 1927 vložená a len v r. 1927 bude vyplatená. První skupina knih odovzdáva novému spr. Učiteľovi Arpádovi Kmérymu, čo knihovníkovi obce knižnice a požiada ho , žeby obecnú knižnicu čím prv do poriadku priviedol , že by tá svojmu účelu čím prv odovzdaná bola. Zastupiteľstvo vyzýva obec. starostu , že by skriňu od p. G. Kuppiša i hneď odkúpil za cenu Kč 75.

Príspevok za čítanie jednej knihy sa jednohlasne ustálil v 20 halieroch. Jestli by niekto knihu zanečistil bo poškodil bude povinný knihovníkom ustálenú škodu vynahradiť.

9. Obecný starosta predostiera uzavretie ork. Výboru ohľadom platu ob. baby a pôrodného príspevku.

21.UZNEENIE

Obec. Zastupiteľstvo uzavretie Okr.výboru v Zl. Moravciach ohľadom ustálenia platu ob. baby a pôrodného príspevku v známosť berie.

10. Obecný starosta hlási, že behom r. 1925 , keď Okr. Ohňodozorca vyšiel do Hostí cieľom výcviku obec. ohňohasičov , usporiadal zábavu pre hasičov, ktorá stála Kč 200. Prosí o rozhodnutie.

22. UZNESENIE.

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že by na zábavu minutých 200 Kč bolo z obec. Pokladne zaplatené po čas vymáhania daní. Tento obnos má byť vyplatený zn nepredvídaných výdavkov v rozpočte obsažených . Zápisnica bola po prečítaní podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Štefan Vida

Augustín Vida

uhodnov. zápisnice

III.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach , dňa 28. apríla 1926 v zasadnutí obec. zastupiteľského zboru.

Prítomní boli:

V. Kolečáni – notár ,Demeter Pupák – ob.starosta, Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik – údovia obecnej rady, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ján Drienovský,Tomáš Komár , Valent Ďuriač -údovia obecného zastupiteľstva.

Starosta, čo predseda , zasadnutie zahájil. Ustálil, že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané , predostiera dôkaz toho. Ďalej ustálil, že nakoľko 2/3 členov ob. zastupitelstva sú prítomní , zasadnutie je uzavierania schopné.

Uhodnoverením zápisnice požiadaní boli : Augustín Vida a Štefan Vida.

1. Odpredaj obecného pozemku Imrichovi Králikovi.

Obec. Starosta predostieran kúpnopredajnú zmluvu uzavretú medzi obcou Hostie a druhej strany s Jánom a Imrichom Králikom,obyvateľmi hostianskymi na základe verejnej dražby vydržiavanej 5. nov. 1925 v Hostiach. Obecný starosta žiada o schválenie tejže.

23.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo predostretú zmluvu medzi obcou Hostie a druhej strany s Jánom a Imrichom Králikom ,obyvateľmi hostianskymi jednomyselne schvaľuje a nariaďuje, že by tá cieľom schálenia okr. Výboru poredostretá bola.

2. Telefoničné spojenie obcí na Slovensku.

Po prečítaní nariadenia okr.výboru v Zl.Moravciach čís. 353/926 obec. Zastupiteľstvo vynieslo nasledovné

24 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo horeoznámené nariadenie vydané okr. úradom v Zl. Moravciach za bezpredmetné považuje nakoľko not.úrad na Obiciach má úradný telefón , ktorý je s topolčianskym telefonickou centrálou spojený.

3. Voľba údov do obec. Stavebnej komisie. Notár žiada ,že by bola obec.cstavebná komisia sostavená.

25.UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo za údov do obec. Stavebnej komisie jednohlasne vyvolilo nasledujúcich : Demeter Pupák obec,starosta a has. veliteľ ,Peter Magušin, Valentín Ďuriač a Jozef Dodok.

4. Objednanie hasičských listov.

26 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že has. listy objedná, poneváč že je to záujmom obecným a súčasne nariaďuje obec.starostovi že má tieto listy predplatiť.

5. Učebné pomôcky – objednanie.

Obecný starosta oznamuje , že tunajšia r. kat. škola učebnými pomôckami, ktorých objednanie bolo vrchnosťou nariadené zaopatrená nie je a jestli že by tie ihneď objednané neboly obec by z toho veľkú hmotnú škodu mohla mať , čo udržovateľka tejže školy.

27 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že predpísané pomôcky sa musia okamžite zaobstarať , poneváč lehota k dodaniu týchto pomôcok končí sa 31 augustom t.r. Obec. zastupiteľstvo nariaďuje obec. starostovi že by vstúpil do styku s miestnym správcom školy , že by ten potrebné pomôcky u takej fi. zaobstaral, ktorá je ochotná tie na 2-3 ročné splátky dodať, ktoré splátky sa majú v každom rozpočte zabezpečiť.Obec. zastupiteľstvo už školskú knižnicu žiakovskú v tomto roku podporovať nemôže , poneváč obec. rozpočet je už schválený. Jestli by sa ale predsa niečo dľa ktorého titulu obec. rozpočtu usporiť mohlo venuje v tento rok na tento cieľ kč 150.-

6. Šlosiar Mateja kapitalizácia rentov.

Obecné zastupiteľstvo kapitalizáciu rentov Mateja Šlosiara obyvateľa hostianskeho vo výške kč 10 000 .- navrhuje. Mateja Šlosiara majetok ručí za tento obnos a tak ani štát, ale ani obec poškodená byť nemôže. Jestli, že by pôžička horemenovanému bola poskytnutá obnos má byť obci. starostovi doručený , že by ten mohol s pôžičkou disponovať a nie Matej Šlosiar.

7. Označujúce odznaky pre hasičov.

Dľa nariadenia okr. Úradu v Zlatých Moravciach ohňohasiči majú byť rovnošatou vystrojení , alebo jestli obec nie je v stave zakúpiť , nech aspoň nejaké odznaky majú. Obec. starosta navrhuje , že by mužstvo ohňohasičského sboru bolo s bielyma pásy vyznačené na ramenách . Na tento cieľ by sa malo zakúpiť 1 – 2 metre bieleho plátna. Čo rovnošaty veliteľa týče, tú obec nie v stave zakúpiť , poneváč v obci hmotných prostriedkov nieto.

29. UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že pre nedostatok hmotných prostriedkov rovnošaty pre hasičské mužstvo , ale ani pre veliteľa zadovážiť nemôže. Na vyznačenie hasičov sa má z obecnej pokladnici zakúpiť 1 – 2 metre bieleho plátna a z toho sa majú pásy zrobiť , ktoré budú na rukávoch hasičov pripevnené.

8. Ďurjač Matej žiadosť k zníženiu dávky z prír. hodn. nemovitosti.

Matej Ďuriač , člen obecného zastupiteľstva navrhuje, že by vyrúbený obnos dávky 224.- kč bolo na 112.- kč znížené , poneváč tu spomenutý má blízo 18 000 kč dlžoby. Po krátkej debate obec. zastupiteľsrvo bolo k hlasovaniu podrobené. Obec. starosta

hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik, Komár Tomáš, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ďuriač Valent, Drienovský Ján a Demeter Pupák. Proti návrhu nehlasoval nik.

30 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania uznieslo sa , že vyrúbenú dávku na Mateja Ďuriača kč 224.- vzhľadom na jeho ťažké hmotné položenie znižuje na 112 .- kč. Obec. zastupiteľstvo nariaďuje obec. starostovi , že by o tom stránka bola upovedomená.

9. Horvát Valenta žiadosť o zníženie dávky z prír. hodn. nemovitosti.

Po prečítaní žiadosti bolo dokázané, že Valentom Horvátom udaná tá okolnosť , že o vyrubení dávky upovedomený nebol, pravde nezodpovedá a opak jeho tvrdenia bol doručným lístkom dokázaný. Matej Ďuriač, člen obecnej rady , líčiaceho hmotné položenie odporúča, že by vyrúbená dávka zo 655.- kč bola na 600.- kč znížená už aj preto , že odpredavateľ dávku nemá z čoho platiť , preto Valent Horvát, čo kupec je povinný dávku vyplatiť. Po skončení obšírnejšej debaty obecný starosta hlasovanie nariadil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik, Komár Tomáš, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ďuriač Valent, Drienovský Ján a Demeter Pupák. Proti návrhu nehlasoval nik.

31 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo dľa jednomyselného hlasovania vypovedalo sa , že vyrúbená dávka, ktorú mal predavač Michal Ďuriač platiť, ale poneváč ten je teraz bezmajetný musí tú Valent Horvát čo kupec zaplatiť sa znižuje a síce zo 655.- kč na 600.- kč. O uznesení má byť stránka upovedomená.

10. Turček – Pupák Terézii obyvateľky z Žit. N. Vsi žiadosť v mene mal. dcéry Hedvigy Magušinovej o zmazanie dávky z prír. hodn. nemovitosti . Obec. starosta prednáša, že v žiadosti uvedené dôvody sú bezpredmetné a preto navrhuje , že by obnos vyrúbenej dávky zľavnený nebol , pre tú príčinu , že hmotné položenie mal. Hedvigy Magušinovej vyplatením tejto dávky ohrožené nebude. Po krátkej debate starosta hlasovanie zahájil. Za jeho návrh hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik, Komár Tomáš, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ďuriač Valent, Drienovský Ján a Demeter Pupák. Proti návrhu nehlasoval nik.

32 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že obnos dávky s prír. hodn. nemovitosti , ktorý bol na mal. Hedvigu Magušinovú vyrúbený nakoľko k tomu ani dôvodu, ani príčiny nebolo nemôže byť smazaný . O uznesení má byť stránka upovedomená.

11. Fond na náhrobník neb. župana Dr. Jána Rumana.

Po prečítaní nariadenia okr. úradu v Zl. Moravciach čís. 329/926 obec. zastupiteľstvo vynieslo nasledovné / uznesenie / .

33 UZNESENIE

Obec. zastupiteľstvo vzhľadom na ťažké finančné položenie obci, podporu pre fond na náhrobník neb. Dr. Rumana poskytnúť nemôže.

12. Podporovanie osvetovej činnosti.

Notár prečítal nariadenie okresného úradu v Zl. Moravciach čís. 3054/926 v súčinnosti notára a obecných úradov pri osvetovej činnosti a navrhuje obec. zastupiteľstvu , že by propagovalo osvetovú činnosť a povzbudzovalo obyvateľstvo , že by na prednáškach čím väčšom počte účasť bralo.

34 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že osvetovú činnosť najvcäčšou usilovnosťou bude propagovať.

Viac predmetov nebolo , predseda zasadnutie zaklúčil. Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Borčin Štefan Vida

zapisovateľ Augustín Vida

uhodnov. zápisnice

IV.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach , dňa 4. júna 1926 v zasadnutí obec. zastupiteľstva.

Prítomní boli:

V. Kolečáni – notár ,Matej Ďuriač nám. Starostu / starosta úradne vzdialený / , Ján Borčin, Augustín Vida – údovia obecnej rady, Peter Šútor, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok a Valent Ďuriač -údovia obecného zastupiteľstva.

Obecný nám. Starostu uvítajúc prítomných zasadnutie zahájil. Ustálil, že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané , predostiera dôkaz toho. Zasadnutie za uznesenia schopné vyhlasuje nakoľko 2/3 všetkých členov sú prítomní.

Uhodnoverením zápisnice požiada : Jána Borčina.

1. Jána Magušina a Turček Jánovej , žiadosť o smazanie totižto zníženie dávky z prír. hodn. nemovitosti č. 5/2055 .

Notár, čo prednášateľ vysvetľuje, že Turček Jánova vo svojej žiadosti skutočne udáva , že údaje uvedené v žiadosti Jána Magušina pravde zodpovedajú , nakoľko nie Ján Magušin , lež Turček Jánova je dávkou povinná , ktorá súčasne žiada o smazanie totižto o sníženie tejže dávky. Dávka činí 124 kč 20 hal. Augustín Vida , úd obecnej rady navrhuje aby táto dávka bola o 50 % znížená t.j. na 62 .- kč ustálená , lebo Turček Jánova už aj tak veľkým obnosom má prispieť na základe dávky hod. nemovitosti do obce Hostie a poneváč majetok bola prinútená odpredať za uznanlivé považuje zníženie dávkového obnosu . Nám. starostu hlasovanie zahájil. Za návrh Augustína Vidu hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida , Peter Šútor, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok ,Valent Ďuriač a Matej Ďuriač. Proti nehlasoval nik.

35 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo že vyrúbenú dávku v obnose 124 .- kč nakoľko z ostatných obnosov dávkových nič nebolo odpustené. Dávku má zaplatiť Turček Jánova, Novoveská obyvateľka.

2. Žiadosť vd. Márii Herdovej o smazanie dávky z prír. hodn. nemovitosti .

Nám. obecného starostu prednáša ,že dľa plat. rozkazu 2544/924 má zaplatiť na túto dávku vd. Mária Herdová 432.- kč 40 hal.Matej Ďuriač navrhuje, že poneváč tu spomenutá otaznú nemovitosť bola prinútená odpredať , bo v opačnom prípade by tú bola banka odpredala by z dávky boli 2/3 odpustené, nakoľko aj 1/3 vyrúbenej dávky 144 kč a 13 hal.- len z veľkými fin. ťažkosťami bude môcť zaplatiť. Návrh obec. zastupiteľstvo si osvojilo. Hlasovanie bolo zahájené. Za návrh hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida , Peter Šútor, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok ,Valent Ďuriača Matej Ďuriač. Proti nehlasoval nik. Na základe jednomyselného hlasovania obecné zastupiteľstvo vynieslo nasledujúce

36 UZNESENIE

Obec. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že vyrúbený dávkový obnos zo 432 kč 40 hal. redukuje na 144 kč a nariaďuje , aby o tomto žiadateľka bola upovedomená.

3. Šalát Gašpara žiadosť, aby vyrúbená dávka z prír. hodn. nemovitosti čís. 21/3443/923 v obnose 165 kč a dávka č. 16/2829/923 v obnose 97kč a 50 hal. Smazaná bola, lebo nie je v stave tieto obnosy zaplatiť. Ján Borčin navrhuje, aby oba obnosy tejto dávky smazané boli, lebo skutočne ani on ani odpredavatelia nie sú v stave ani haliera zaplatiť , lebo ani tolko dôchodku nemajú s čoho by seba a svoju rodinu živiť a šatiť mohli. Nám.starostu hlasovanie zahájil. Za návrh hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida , Peter Šútor, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok ,Valent Ďuriač a Matej Ďuriač.Proti návrhu nehlasoval nik.

37 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania sa uznieslo , že vyrúbené dávkové obnosy p.č. 21/3443/923 a p.č. 16/2829/923 v úplnom obnose smazať nariaďuje , lebo dávku povinný neni v stave tú zaplatiť.

4. Obecný starosta žiada, aby hodnota Komár Ondrejom 7. júla 1925 v Hostiach vd. Králik Štefanovej r. Komárovej predanej nemovitosti v r 1914 ustálená bola.

38 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo hodnotu otáznej nemovitosti v r. 1914 v kč 4 000.- ustaluje.

5. Notár hlási, že vrchnosťou schválený rozpočet na r. 1926 bol okr. Úradom vydaný.

39 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo schválenie obecného rozpočtu v známosť berie.

6. Notár čo prednášateľ navrhuje, aby nižeuvedené nedoplatky na obecných prirážkach koncom r. 1921 smazané boly a smazanie týchže odôvodňuje nasledovne:

1. Obec Hostie – omylne vyrúbené 42 015 .-

2. Alžbeta Klučiarová † /zomrela/ bez zanechania majetku 144.-

3. Jozef Ďuriač – bez zamestnania, chorý – nedobyteľné 235,60.-

4. Vilem Fejfár – pre ťažké hmotné položenie musel do Mexika 238,04 .-

5. Leopold Šútor – žobrák 6,68.-

6. Kováč Rehorova – neznáma 3,31.-

7. Július Géci † /zomrel/ - bez majetku 42,68.-

8. Alžbeta Kurkyn – vyrúb. bez základ. 511.-

9. Lazár Segényová – neznáma 1,28.-

10. Max Lőwy – nesohnateľné 4,06.-

11. Július Náhlovský -záp. exek. zápis.so Zl.Moraviec 300.-

12. Pondela Cyprián - † /zomrel/ - bez majetku 5,36 .-

13. Šútor Leopold – úplne bez majetný 7,37 .-

14. Grosmann Max – omylne vyrúb. 229 .-

15. Bystricky Emília – tu majetku nemá, odsťahovaná 4,35 .-

16. Bystricky Anna – tu majetku nemá, odsťahovaná 32,37 .-

Ján Borčin , úd obec. zastupiteľstva odporúča smazanie týchto nedoplatkov. Hlasovanie bolo zahájené. Za návrh hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida , Peter Šútor, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok ,Valent Ďuriač a Matej Ďuriač. Proti návrhu nehlasoval nik.

40 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo navrhované obnosy smazať a majúce čo nedoplatky na obec. prirážkach z r. 1921 smazuje.

1. Obec Hostie 42 015 .-

2. Alžbeta Klučiarová 144.-

3. Jozef Ďuriač 235,60.-

4. Vilem Fejfár 238,04 .-

5. Leopold Šútor 6,68.-

6. Kováč Rehorova 3,31.-

7. Július Géci 42,68.-

8. Alžbeta Kurkyn. 511.-

9. Lazár segényová 1,28.-

10. Max Lőwy 4,06.-

11. Július Náhlovský 300.-

12. Pondela Cyprián 5,36 .-

13. Šútor Leopold 7,37 .-

14. Grosmann Max. 229 .-

15. Bystricky Emília 4,35 .-

16. Bystricky Anna 32,37 .-

Zároveň nariaďuje obecnej rade , aby smazanie obnosov v hlavnej knihe previedla.

7. Ďuriač Michala ústna žiadosť o smazanie dávky prír. hodn. nemovitosti č. 34/3675/22 vo výške 199,86 kč. Augustín Vida, úd obec. zastupiteľstva odporúča ob. zastupiteľstvu , aby vyrúbená dávka na Michala Ďuriača smazaná bola , poneváč vyrúbený obnos ani on, ale ani jeho syn Jozef Ďuriač, bez ohroženia ich existencie zaplatiť nemôžu. Nám. Starostu hlasovanie zahájil. Za návrh hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida , Peter Šútor, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok ,Valent Ďuriač a Matej Ďuriač. Proti návrhu nehlasoval nik.

41 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že dávku z prír. hodn. nemovitosti čís. 34/3675/22 vo výške 196,88 kč úplne smazuje, poneváč tak odpredavateľ, ako aj kupovatelia ,čo chudobní nádenníci sú v takom špatnom hmotnom položení, že ani s najväčším napnutím svojich hmotných síl nie sú v stave tento obnos ani čiastočne zaplatiť.

8. Smazanie dávky z prír. hodn. nemovitosti, vyrúbenej na Jána Komára. Matej Ďuriač, čo nám. Obec. starostu navrhuje, aby vyrúbené obnosy na dávke z prír. hodn. nemovitosti predpísané na meno Jána Komára , obyvateľa hostianskeho boly o 2/3 snížené ponevač Ján Komár, nakoľko musel celý svoj majetok cestou verejnej dražby odpredať , pre veľké dlhy už teraz je úplne chudobný a preto vyrúbené dávkové obnosy sú nedohnateľné na ňom.

Kupci, poneváč počas dražby ani poňatia nemali , že odpredavač sa v takej veľkej finančnej tiesni nachádza neúčtovali s týmato dávkami a preto uznanlivé by bolo , že by tieto obnosy o 2/3 snížené boli a síce :

Čís. 16/730/4 z 742,50 kč na 247.50 kč

“ 17/964/5 z 342 kč na 144 kč

“ 18/965/6 z 486 kč na 162 kč

“ 19/972/7 z 223,10 kč na 74,36 kč

“ 20/973/8 z 133.40 kč na 44,46 kč

“ 21/974/9 z 162 kč na 54 kč

“ 23/1280/11 z 66 kč na 22 kč.

Predseda hlasovanie zahájil . Za návrh hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida , Peter Šútor, Štefan Magušin, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok ,Valent Ďuriač a Matej Ďuriač. Proti návrhu hlasoval: nik.

42 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že vyrúbené dávkové obnosy predpísané na Jána Komára , hostianskeho obyvateľa o 2/3 snižuje a sice : Čís. 16/730/4 z 742,50 kč na 247.50 kč

“ 17/964/5 z 342 kč na 144 kč

“ 18/965/6 z 486 kč na 162 kč

“ 19/972/7 z 223,10 kč na 74,36 kč

“ 20/973/8 z 133.40 kč na 44,46 kč

“ 21/974/9 z 162 kč na 54 kč

“ 23/1280/11 z 66 kč na 22 kč.

Zstupiteľstvo nariaďuje, aby o stave tak odpredavateľ, ako aj kupci boli upovedomení.

9. Overovanie podpisov na pošt. dokladoch na Slovensku.

43 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo overovaním podpisov na pošt. dokladoch jednomyselne poveruje : Demetera Pupáka , ob. starostu a v páde zaneprázdnenia Mateja Ďuriača nám.starostu.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná. D.a.h.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Borčin Ján Borčin

zapisovateľ Augustín Vida

uhodnov. zápisnice

V.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach , dňa 1. júla 1926 v zasadnutí obec. zastupiteľského sboru.

Prítomní boli:

V. Kolečáni – notár Demeter Pupák, ob. starosta,Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik–údovia obecnej rady, Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok -údovia obecného zastupiteľstva.

Predmet.

Pojednávanie obecných záverečných účtov z r. 1925 .

Pojednávanie .

Starosta obce, ako predseda zahájil zasadnutie, ustaľuje, že na 24. júna t.r. svolaný obec.zastup.sbor poneváč 2/3 všetkých členov neboly prítomné , bolo uzavierania neschopné a preto obecné zastupiteľstvo bolo na dnešný deň svolané s tou poznámkou, že dnešné zasadnutie bude bez ohľadu na počet prítomných členov obec. zastupiteľstva uzavierania schopné.

Uhodnoverením zápisnice poverili sa : Štefan vida a Ján Borčin.

Predseda oznamuje, že tak obecná rada ako aj fin.komisia preskúmali záverečné účty a predostiera na to vťahujúce sa zápisnice. Ďalej oznamuje , že takto preskúmané účty boly obec. obyvateľstvu k verejnému nahliadnutiu vyložené a predostiera na to poťahujúci sa dôkaz a konečne oznamuje údovia obec.zastupiteľstva boli tak na 24. júna ako aj na 1. júla t.r. riadne zvolaní a predostiera pôvodné pozvánky. Požiada obec. notára , aby účet zastupiteľstvu po predbežnom prečítaní zápisníc ob. rady a fin. komisie podrobne vysvetlil.

Vysvetlivky.

A.Riadne príjmy : I. 1.2. poneváč behom r. 1921 prenájomné bolo snížené z toho pozostali nedoplatky, ktoré v skutočnosti nejestvujú. II. 5. Toho roku neodovzdali urbarialisti.

A.Riadne výdavky VI. 2. nedoplatok Ber.úradom vyžadovaný nebol. VII.7. nedoplatok Ber.úrad nevyžadoval. , VIII. 4. Obec nebola vyzvaná , aby nedoplatok vyrovnala, X. 4-7 . spolky príspevok nežiadali, C. 1. Prenájomné toho roku bolo urbarialistom vyplatené. C.3,4, Obecného a lesného hájnika platia urbarialisti , nedoplatok bezpredmetný.

Zastupiteľstvo účet dôkladne preskúmalo a nasledovné vyhodnotenie vynieslo.:

44 UZNESENIE

Zastupiteľstvo obce Hostie z r. 1925 predostrené záverečné účty, poneváč sú správne sostavené a úplne odôvodnené schvaľuje

a príjmy v obnose 77 434 .-kč 92 hal.

a výdavky v obnose 72 702 .-kč 78 hal.

a pokladničný zostatok v obnose 4 707 .- kč 14 hal.  ustaľuje a počet skladajúcemu oslobodenie od ďalšieho účtovania s podmienkou schválenia bez následnej dozorčej vrchnosti udeľuje.

Obecný starosta predložil účty obecného chudobného fondu, dľa ktorých

príjem činí : 1 761 .- kč 73 hal.

výdavky činia 225 .- kč 16 hal.

pokladničný zvyšok 1 536 .- kč 57 hal. a žiada , by tieto účty boly schválené.

UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo predostrené účty ob. chudobného fondu ako riadne sostavené a úplne odôvodnené schvaľuje : Príjmy ustálila v1 761 .- kč 73 hal.

výdavky v 225 .- kč 16 hal.

Hodnota vkladov v 1 536 .- kč 57 hal.

Ob. starosta predostrel účty školského fondu za r. 1925 :

Príjmy 192 .- kč 66 hal.

Výdavky 0 kč.

Pokladničný zostatok 192 .- kč 66 hal.

UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo starostom predložené a odôvodnené účty škol. fondu jednomyselne schvaľuje a ustaľuje : Príjmy 192 .- kč 66 hal.

Výdavky 0 kč.

Pokladničný zostatok 192 .- kč 66 hal.

Ob. starosta predostiera obecný inventár z r. 1925 :

Činný stav : 87 500.- kč 97 hal.

Trpný stav : 91 917 .-kč 11 hal. a žiada o schválenie tohože.

UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo prečítaný ob. inventár pre r. 1925 čo správny schvaľuje a ustaľuje , že : Činný stav : 87 500.- kč 97 hal.

Trpný stav : 91 917 .-kč 11 hal.

Uznesenie stalo sa jednomyselnými hlasmi prítomných. Záverečné účty so všetkými prílohami majú byťbezprostrednému úradu dohliadajúcemu predostrené po predbežnom 14 dňovom vyhlásení tohto rozhodnutia spolu aj s námietkami kvôli takým podanými.

2.Sníženie sadzby dávky za psov.

Obvodný botár prečítal nariadenie Okr. Úradu 5139/926, dľa ktorého Župný úrad v Nitre nariadením 20898/926 odd. I. má úmysel sadzbu dávky za psov o 50 % snížiť k čomu ovšem je potrebné uznesenie ob. zastupiteľstva.

Matej Ďuriač navrhuje , aby ob. zastupiteľstvo jednomyslne vypovedalo , že sadzbu dávky počnúc dňom 1.jan. 1927 s 20 .- kčsnižuje na 10 .- kč , poneváč sadzba dávky je tak vysoko ustálená, že aj zámožnejší gazdovia , ktorí sú skutočne utisknutí na strážnika statku za vysokú taxu si to dovoliť nemôžu. Po krátkej debate starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriačahlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

Na základe jednomyselného hlasovania obecné zastupiteľstvo vynieslo nasledovné :

45 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselne vypovedalo, že sadzbu dávky za psov dňom 1.jan. 1927 s terajších 20 . –kč na 10 .- kč snižuje , poneváč berúc do ohľadu dnešné ťažké hmotné položenie aj zámožnejších , ktorí sú na psa , čo strážnika utisknutí, zdráhajú sa psa držať.

3.Obecný starosta hlási, že obecné nemovitosti „ Starý Háj“ , „Z dola Obrázka“, „Hornie a dolnie lúky“ 30. sept. vyjdú s árendy a preto prosí o rozhodnutie. Súčasne navrhuje, aby otazné nemovitosti boly naspäť na 6 rokov do prenájmu dané a síce cestou verejnej dražby, ktorá sa má odbývať dňa 22.júla o 10.00 hod predpoludním. Zároveň navrhuje, že by výkričné prenájomné bolo čo najnižšie ustálené, lebo prenájomné pozemkov už značne skleslo.

46 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo oznámenie starostu ohľadom vypršania prenájmnej doby obec. pozemkov v známosť berie a neriaďuje , aby otazné nemovitosti boli cestou verejnej dražby vydržiavanej 22. júla 1926 predpoludním o 10.00 hod do árendy dané.

Podmienky :

1.Doba prenájmu 6 hospodárskych rokov,počnúc 1.okt. 1926 a končiac 30. sept. 1932.

2.Výkričné ročné prenájomné činí po parcele 120 .- kč. Vádium ??? činí 10 % výkričnej ceny , ktorý obnos bude do ostatročnej ráty ??? započítaný.

3.Prenájomné sa musí pôlročne vopred do ob. pokladnici zaplatiť a síce každý rok 1. apríla a 1. októbra.

4.Kto vyárenduje, bude povinný tieto pozemky takou pečlivosťou, obhospodarovať ako iný riadny hospodár svoje vlastné nemovitosti.Prenájomník je povinný 2 krát počas prenájomnej doby dobrým hnojom pohnojiť, čo keď by zameškal bude za každých 600 m2 –– kč do obecnej pokladnici zaplatiť. Povinnosťou árendátora je i na chotároch pozemkov pozorovať, a jestli by zbadal, že niekto chce z obec. pôdy si privlastniť musí to ihneď starostovi obce zahlásiť. Koncom prenájmu prenájomník je povinný nemovitosti v takom stave prinavrátiť , v akom ich obdržal. Zakazuje sa v ostatnom prenájomnom roku do týchto nemovitostí ovos siať.

5.Jestli by sa na tejto ploche uhlie, bo nerastné stoky utvorili , povinný je árendátor podkopnutie plochy atď. trpeť ovšem má právo k tomu, aby si žiadal zníženie , totižto odpustenie prenájomného ohľadom na upotrebenú plochu.

6. Všetky ťarchy a dane mimo spísania zmluvy a kolkov znáša obec.

7.Jestli by prenájomník sa zdráhal niektorej podmienke tu stanovenej podrobiť , oprávnená je obec prenajatú nemovitosť znovu dať do prenájmu a síce na nebezpečie prenájomníka.

3.Mesko Jánovej žiadosť o odpustenie dávky z prír. hodn. nemovitosti.

Udáva, že túto nemovitosť ona už v r. 1920 odpredala a teraz sa jedná len o intabulovanie .

Matej Ďuriač udáva, že údaje Mesko Jánovej skutočnosti nezodpovedajú, poneváč on má bezprostredné vedomosti o tom, že táto nemovitosť bola skutočne v roku 1925 odpredaná a preto navrhuje, žeby dávka bola na základe štatútu vymeraná.

47UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe údajov Mateja Ďuriača žiadosť Anny Meskovej, obyvateľky topoľčianskej jednomyselne odmieta a vyzíva ob. radu, aby dávku riadne vyrúbala.

5. Cecília Komárová, obyvateľka z Hostí ,smazanie dávky z prír. hodn. nemovitosti č. 39/926 a 109/925.

Tomáš Komár , úd ob. zastupiteľstva navrhuje,aby tento dávkový obnos vyrúbený na Cecíliu Komárovú bol úplne smazaný, poneváč žiadaný obnos Cecília Komárová zaplatiť nie je v stave a kupec Ján Belica by bol hmotne veľmo poškodený, jestli by bol prinútený tento obnos zaplatiť , lebo len z nutnosti kúpil túto nemovitosť poneváč ona bola dĺžná že by svoje peniaze nezhatil, radšej odkúpil otaznú nemovitosť. Debata sa rozvinula, po skončení tejže starosta zahájil hlasovanie zahájil. Za návrh Tomáša Komára hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

48 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že vyrúbený dávkový obnos z prí. Hodn. nemovitosti na meno Cecílie Komárovejsmaže , lebo spomenutá sotva stačí toľko zarobiť, že vy výživa jej a dvoch maloletých detí zabezpečená byť mohla. Hlava tejto rodiny musela byť do ústavu choromyselných do Nitry dopravená. Že by Ján Belica zaplatil túto dávku, ktorý i tak len za to kúpil túto nemovitosť, ktorá nie je hodna tento obnos, len že by svoje peniaze zachránil by bolo neuznanlivé.

6. Novotný Jánova, rod .Pavlovič Katarína žiada domovský list.

Matej Ďuriač, člen ob. zastupiteľstva navrhuje, aby žiadosť horemenovanej bola jednomyselne odmrštená, poneváč na túto rodinu sa spamätať nik nevie. Jozef Dodok udáva, že Anton Novotný zdržoval sa asi za dva roky v Hostiach ovšem už 40 rokov tomu, že sa s tunajšej obce vysťahoval a od tej doby žiadna stopa po tejto rodine.

49 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo tak Antona Novotného, ako aj jeho syna Jána Novotného domovskú príslušnosť jednomyselne odmieta , poneváč Anton Novotný len najviac 2 roky sa zdržoval v Hostiach a za tú dobu si tu domovské právo nadobudnúť nemohol. Ján Novotný, poneváč sa so svojím otcom ako malé dieťa odsťahoval tu samostatne si domovské právo nadobudnúť nemohol.

7. Spolok na podporovanie a zaopatrenie prepustených trestancov v Bratislave. Obecné zastupiteľstvo po krátkej debate vynieslo nasledovné jednomyselné uznesenie.

50.UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že obec Hostie vzhľadom na ťažké hmotné položenie tento ľudomylný spolok podporovať pri najlepšej vôli nie je v stave.

8. Žiadosť Františka Herdu v mene maloletého Štefana Pavku, obyvateľa hostianskeho o sníženie dávky s prír.hodn.nemovitosti č. 4736/925.

Matej Ďuriač navrhuje, by dávka bola o 50 % snížená, nakoľko maloletý bol prinútený svoju nemovitosť odpredať, poneváč v opačnom páde by bol zostal bez bydliska. Tomáš Komár navrhuje, aby dávka bola zo 770 .-kč na 257 .- kč snížená poneváč jestli by maloletý musel celý obnos zaplatiť , jeho výživa by bola ohrožená. Ob.starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Komára Tomášahlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

51 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že vyrúbený dávkový obnos z prí. hodn. nemovitosti na maloletého Štefana Pavkaz 770 .- kč na 257 .-kč sa znižuje, poneváč keď by musel celý obnos zaplatiť , existencia jeho by bola podstatne ohrožená.

9. Žiadosť Júlii Magušinovej, rod. Pupákovej z Hostí o sníženie dávky s prír.hodn.nemovitosti č. 472/925.

Po krátkej debate Matej Ďuriač navrhuje, aby vyrúbený obnos z 966.- kč,60 hal. bol na 322 .- kč snížený, poneváč spomenutá nemovitosť pre veľkú dlhobu musela dopredať bo v opačnom páde domček by bol i tak na bubon vyšiel. Starosta, poneváč proti návrh zadaný nebol, hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

52 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že vyrúbený dávkový obnos z prí. hodn. nemovitosti, ktorú oťažuje Júliu Magušinovú, rod. Pupákovú z 966.- kč 60 hal. snižuje na 322 .- kč , poneváč pôvodný obnos je nesohnateľný, jebo aj odpredaj otaznej nemovitosti sa len z krajnej nútnosti stal, bo v opačnom páde varitelia by boli túto nemovitosť cestou verejnej dražby odpredali.

Poneváč viac predmetov nebolo predseda zasadnutie zaklúčil. Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Borčin Ján Borčin

zapisovateľ ŠtefanVida

uhodnov. zápisnice

VI.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach , dňa 8. septembra 1926 v zasadnutí obec. zastupiteľského sboru.

Prítomní boli:

V. Kolečáni – notár Demeter Pupák, ob. starosta,Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok -údovia obecného zastupiteľstva.

Obecný starosta zasadanie zahájil, ustálil,že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané a predloží dôkaz toho. Zasadnutie za uzavierania schopné vyhlasuje, nakoľko 2/3 všetkých členov sú prítomné .

Uhodnoverením zápisnice poverení boli : Augustín Vida a Štefan Vida.

1. Elena Vidová, obecná pôrodná baba , zrieka sa svojho zamestnania.

Obecný starosta hlási, že horemenovaná sa 1. januárom 1927 zrieka služby obecnej pôrodnej baby, lebo budúci rok s celou rodinou sa vysťahuje do Ameriky. Súčasne hlási, že Florentína Drienovská, rod. Pavková sa ponúka obci, jestli by ju tá na svoje trovy dala vyučiť, čo by stálo obec asi 1000 – 1200 kč. Matej Ďuriač navrhuje, aby Florentína Drienovská , bola na obecné trovy vyučená, ovšem s tou podmienkou, že jestli by sa behom desať rokov mimo ťažkej choroby zriekla svojho zamestnania, čo obecná pôrodná asistentka, povinná bude všetky trovy vzniklé s jej vyučovaním obci vrátiť, nevynímajúc ani prípad presťahovania, lebo vysťahovania trebárs aj s celou rodinou. Starosta hlási, že slovenský kurz sa započne 1. okt. t.r. Protinávrh podaný nebol. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok. Proti hlasoval : nik .

53 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že ponúkajúcu sa Florentínu Drienovskú, rod. Pavkovú vypošle na kurz pôrodných báb do Bratislavy , započínajúci sa 1. okt. 1926 a síce na obecné trovy s tou podmienkou, že keďa sa horemenovaná vyučí, povinná bude zaujať tunajšiu stanicu ob. pôrodnej baby. Florentína Drienovská jestli by sa pre akúkoľvek príčinu vyjmúc chorobu ťažkú , behom 10 rokov svojho babského zamestnania zrieknuť chcela, nevyjmúc ani prešťahovanie, bo vysťahovanie sa trebárs aj s celou rodinou , povinná bude obci všetkie trovy prinavrátiť , ktoré vznikly vyučovaním jej osoby na pôrodníckej klinike.

Uznesenie bolo s Florentínou Drienovskou , v prítomnosti ob.zastupiteľstva sdelené, ktorá ona ihneď v známosť vzala a zaviazala sa, že sa podmienkam podrobí , námietku obci v celom obsahu prijíma . Zastupiteľstvo nariadilo obecnej rade , by v smysle uznesenia obecného zastupiteľstva bola krátka smluva napísaná s Florentínou Drienovskou.

2. Komár Kamilly žiadosť v, ktorej žiada o sníženie dávky s prír.hodn nemovitosti č. plat. rozkazu 1843/25 b.č. 31/26 dávkový obnos 402 .-kč 75 hal.

Matej Ďuriač navrhuje, aby vyrúbený dávkový obnos bol v celom obnose smazaný, bo vymeraný obnos sa od stránky bez ohroženia jej hmotnej existencie vymôcť nemôže a jestli by dávkový obnos musel Šimun Makán zaplatiť, by bol vážne poškodený, poneváč tu kúpené nemovitosti už aj tak veľmo draho zaplatil. Proti návrh nepodal nik. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok. Proti hlasoval : nik .

54 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania dávkový obnos 402 .-kč 75 hal. vyrúbený na Kamillu Komárovú v úplnom obnose smazuje, poneváč zaplatením tohože horemenovaná by bola hmotne zničená a od kupca Šimuna Makáňa vyrúbený obnos sohnať by bolo tiež nesvedomité, ponevač on kúpený majetok už aj tak preplatil. Odpustený dávkový obnos rovnováhu obecného hospodárenia neohrožuje, nakoľko preliminovaný obnos na príspevky, poplatky a dávky, viď.rozpočet 1926 A VIII/2 dávka s prírastku hodnoty nemovitosti vo výške kč 400 .- je už zabezpečený.

3.Žiadosť Františka Magušina, obyvateľa z Hostí o odpustenie dávky z prír.hodn. nemovitosti vo výške 100 .- kč 44 hal. , ktorá bola plat.rozkazom č. 1282/926 vyrúbená. Matej Ďuriač líči ťažké hmotné položenie horemenoveného , preto navrhuje , by dávkový obnos bol zo 100 .-kč 44 hal. na 50 .- kč 22 hal. snížený. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok. Proti hlasoval : nik .

55 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že na Františka Magušina vyrúbený dávkový obnos zo 100 .-kč 44 hal. na 50 .- kč 22 hal. sníži, vzhľadom na neblahé hmotné položenie horespomenutého. V obecnom rozpočte na rok 1926 príjem nba dávke z prírastkov hodnoty nemovitoszi bol vo výške 400 .-kč preliminovaný, ktorý príjem je už i tak zabezpečený a preto sníženie dávky mohlo sa povoliť.

4. Žiadosť Ondreja Komára z Hostí o smazanie dávky z prír.hodn. nemovitosti vyrúbenej pod č. 2098/926b.č.33/926 vo výške 483 .-kč 40 hal. Matej Ďuriač navrhuje, by vyrúbený dávkový obnos bol o 50 % snížený poneváč je každému známe, že vyrúbený dávkový obnos v úplnom obnose bez ohroženia výživy tejto rodiny sa vamôcť nemôže a kupec zasa dávkový obnos by sa zaplatiť zdráhal, lebo kúpna cena bola i tak vysoká. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok. Proti hlasoval : nik .

56 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že vyrúbený dávkový obnos na Ondreja Komára , obyvateľa z Hostí plat. Rozkaz č. 2098/925 č. 33/926zo 483 .- kč 30 hal. na 241 .- 65 hal. snižuje , lebo odanený vyrúbený obnos bez ohroženia výživy svojej rodiny , nie je v stave vyrovnať. Poneváč úhrada je zabezpečená, dávkový obnos mohol byť snížený a nakoľko preliminovaný obnos kč 400 je už zabezpečený.

5. Žiadosť Pavla a Jána Kociána o smazanie dávkového obnosu vo výške 82.- kč 10 hal. vyrúbeného plat. rozkazom č. 2132/14 b.č. 26/926.

Tomáš Komár navrhuje ,aby dávkový obnos vyrúbený na horespomenutých bratov bol v úplnom obnose smazaný , poneváč oba sú tak rečeno bez zamestnania a preto sotva stačia svojej početnej rodine každodennú skyvu chleba zaobstarať a úroky platiť na pôžičku. Po zahájenom hlasovaní za návrh hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok. Proti hlasoval : nik .

57 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vyrúbený dávkový obnos

č. 2132/14 b.č. 26/926 na meno Pavla a Jána Kociánových v úplnom obnose smazať nariaďuje , lebo odanení aj s najväčším napnutím svojich hmotných síl ni sú v stave dávku zaplatiť , poneváč veľkú biedu trú so svojou početnou rodinou. Od kupca tento obnos sohnať tiež nie je možná vec, poneváč kupec Ján Ragáč s veľkýma finančnýma ťažkosťami zápasí. V rozpočte na rok 1926 – viď príjem A VIII/2 je pod týmto titulom 400 .- kč preliminovaný, poneváč úhrada je zabezpečená , nie je žiadnej prekážke o smazanie tohto dávkového obnosu.

6. Žiadosť Zemského spolku pečlivosti o hluchonemých na Slovensku o podporovanie.

Po krátkej debate počas ktorej bol ľudomilný cieľ tohto spolku a ním založeným ústavom vylíčený, vynieslo sa nasledovné

58 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že tento spolok bude počnúc 1927 rokom ročitýma 15 kč.- podporovať, ktorý obnos má byť do každoročného rozpočtu vsadený.

7. Kraják Márii a spoločníkov žiadosť o smazanie dávkového obnosu z prír. hodn. nemovitosti vo výške 322 .- kč 20 hal. plat. rozkaz č. 1286/925 .

Augustín Vida navrhuje, aby dávkový obnos bol v plnom obnose smazaný, poneváč deti sú úplné siroty a poneváč sú ešte práce neschopné len z milosrdenstva druhých žijú a preto na nich táto dávka sohnateľná nie je a kupec poneváč nemovitosti draho zaplatil nerátajúc na to, že by bol prinútený ešte aj túto dávku platiť. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok. Proti hlasoval : nik .

59 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe hlasovania sa jednomyselne uznieslo, že vyrúbený dávkový obnos na Kraják Máriu a spol. č. 1286/925 v úplnom obnose smaže, poneváč tento obnos ohľadom na bezmajetnosť a na to, že spomenuté siroty sú bez každého príjmu a dôchodku a preto sú na dobrosrdečnosť jednotlivcov odkázané. Kupec počas kúpy nerátjúc na to, žeby on dávku musel miesto maloletých zaplatiť nemovitosť takrečeno preplatil a jestli by musel tento obnos predsa zaplatiť s tým by sa veľká krivda na ňom spáchala. Nakoľko v obecnom rozpočte na r. 1926 z dávky sohnal sa mohúci obnos 400 .- kč je už zaplatenými dávkovými obnosmi za pokuty , finančný záujem obci ohrožený nie je.

8. Šimor Komár Genovefa žiada, žeby na ňu vyrúbený vdávkový obnos vo výške 80 .-kč plat. rozkazom č.1318/925 b.č.7/925vúplnom obnose smazaný bol, lebo nie je v stave ani najmenšiu časť tohto dávkového obnosu zaplatiť, poneváč aj doteraz má do 9 000 .- kč dlhoby. Manžel, ktorý pre dlhobu bol prinútený do Ameriky , tam zomrel a teraz nemá nikoho , čo by jej zarábať mohol.Matej Ďuriač, ohľadom na neblahý hmotný stav navrhuje , dávkový obnos bol v úplnom obnose smazaný. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok. Proti hlasoval : nik .

60 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že na Genovevu Šimorovú, rod. Komárovú vyrúbený dávkový obnos z prírastku hodnoty nemovitosti vo výške 80.- Kč plat.rozkazom č. 1318/925 l.č. 7/925 v úplnom obnose smaže vzhľadom na veľkú a chorľavosť žiadateľky , poneváč v opačnom páde jej existencia ohrožená bude. Pod titulom príjem A VIII/2 bol preliminovaný obnos vo výške 400 .- kč a poneváč tento obnos je už zinkasovaný príjem obec. hospodárstva smazaním tohto obnosu ohrožený nebude.

9. Hradenie odpustených, totižto smazaných dávkových obnosov z prir. hodn. nemovitosti , ktoré boly obec. zastupiteľstvom čiastočne odpustené , čiastočne smazané, viď uznesenia obec. zastupiteľského sboru 36 -Františka Herdová, 35 – Ján Magušin , 37/926 – Šalát Gašpar , 41/926 – Ďuriač Michal, , 42/926 – Ján Komár, 48/926- Komár Cecília, 51/926 – Herda František, 52/926- Júlia Magušinová .

61 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo a vypovedalo , že príjem obecného finanč. hospodárstva , ale ani rovnováha obec. rozpočtu na rok 1926 snížením, totižto smazaním dávkových obnosov z prír.hodn nemovitosti neutrpí, poneváč príjem z tejto dávky bol v obecnom rozpočte n 400 .- Kč ustálený a úhrada tohto obnosu t.j. rozpočtového príjmu je zabezpečená tým spôsobom, že behom r 1926 sohnaté dávkové obnosy už nateraz sú väčšie , ako preliminovaný obnos a tak nie je obavy, že by nastal rozpočtový nedostatok.

10. Komár Leopolda domovské právo prejednávané na základe nariadenia Okr. Úradu č. 7807/926

62 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo domovskú príslušnosť Leopolda Komára ako aj jeho rodiny zo strany obce Hostie jednomyselne odmieta.Leopold Komár ešte v útlom veku sa vzdialil z Hostí a od tej doby sa do Hostí neprinavrátil , lež ako hospodársky zamestnanec narôznych majeroch v panstvách bol dlhšiu – kratšiu dobu zamestnaný ako to aj vysvitá ku zápisnice pripojenenj služobnej knižky a preto musel si niekde samostatne domovské právo nadobudnúť. Leopold Komár v Hostiach majetok nemal , dane neplatil ani ku všeobecným ťarchám ničím neprispel a preto jeho domovská príslušnosť musela byť odmietnutá.

11. Zvýšenie nájomného notárskeho bytu a úradu obciami Obice ,Hostie a Machulince.

Obecný notár hlási, že dľa nariadenia okr. úradu uznesenie obec. zastupiteľstva č. 2/926 adm. 588/926je neplatné, a záležitosť znovu musí byť prejednaná obec. zastupitelstvom vzhľadom na dobrozdanie technického oddelenia v Nových Zámkach , ktoré navrhuje zvýšenie nájomného na 2 500 .- Kč ročite. Matej Ďuriač navrhuje, že by žiadosť obce Obice bola jednohlasne odmietnutá poneváč doterajšie prenájomné od not. bytu a úradu dnešným pomerom úplne zodpovedá a povýšenie prenájomného nemá žiadneho smyslu , nakoľko prenájomné sa vo všeobecnosti snižuje a nie zvyšuje. Ďalej navrhuje , aby obecný zastupiteľský sborvypovedal, že aj obec Obice nie je s terajrím prenájomným obnosom spokojná bude žiadať vylúčenie obci Hostie z obvodu notariátu Obického a bude sa žiadať dať pripojiť do notariátu Topoľčianskeho. Notár pripomenul, že preskupenie obci Hostie z obického notariátu do Topoľčianskeho je už od dávnych mesiacov aktuálne, poneváč Jedľové Kostoľany majú byť pripojené k obickému a Hostie k Topoľčianskemu notariátu. Po skončení debaty starosta zahájil hlasovanie. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin,Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Tomáš Komár, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok. Proti hlasoval : nik .

63 UZNESENIE

Obec.zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že penájomné za notársky úrad a byt nepovýši. Ďalej vypovedalo, že jestli by vrchnosť nútila obec na povýšenie nájomného žiadať bude o pridelenie do obvodu topolčianskeho notariátu.

12. Obecný starosta hlási, že sa zúčastnil matičných slávností 29.aug. t.r. v Turč. Sv. Martine a žiada že by mu boly cestovné trovy vo výške 46 .- kč prinavrátené.Notár nastínil priebeh národných slávností.

64 UZNESENIE

Obec.zastupiteľstvo oznámenie v známosť berie a povoľuje , aby cestovné trovy 46.- kč boly z obecnej pokladnice vyplatené a aby boly hradené z nepredvídaných výdavkov ob. rozpočtu.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Borčin Augustín Vida

zapisovateľ ŠtefanVida

uhodnov. Zápisnice

VII .

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 14. októbra 1926 v zasadnutí obecného zastupiteľského sboru.

Prítomní boli :

V. Kolečáni – notár Demeter Pupák, ob. starosta,Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Vida –údovia obecnej rady Ján Belica, Štefan Magušin, , Štefan Vida, Tomáš Komár, Jozef Dodok -údovia obecného zastupiteľstva.

Obecný starosta zasadanie zahájil. Ustaľuje ,že zasadnutie vydržiavané xxx t.r. usnesenia schopné nebolo a preto bolo zasadnutie na dnešný deň svolané Zasadnutie dnes bez ohľadu na počet prítomných je uznesenia schopné .

Uhodnoverením zápisnice poverujú sa : Matej Ďuriač a Ján Belica.

1. Predseda oznamuje , že tak obecná rada , ako aj finančná komisia preskúmali rozpočet , predostiera na to vzťahujúce zápisnice. Ďalej oznamuje, žetakto preskúmaný rozpočet bol obecnému obyvateľstvu na 14 dní k verejnému nahliadnutiu predložený a predostiera na to poťahujúci sa dôkaz a konečne oznamuje, že členovia zastupiteľstva boli riadne povolaný a predostiera pôvodnú pozvánku.

Požiada vedúceho pána notára , aby rozpočet zastupiteľstvu po predbežnom prečítaní zápisníc finančnej komisie podrobne vysvetlil. Zastupiteľstvo rozpočet dôkladne preskúmalo a vynieslo nasledovné :

65 ROZHODNUTIE

Zastupiteľstvo obce Hostie o rozpočte na rok 1927 sostavenom ustaľuje :

Potrebu v obnose : 48 914 .- kč, 10 h.

Zaokrytie v obnose : 17 798 .-kč , 20 h.

––––––––––

Nedostatok v obnose :31 115 .- kč, 90 h. a ohľadom zaokrytia nedostatku 100 % prirážku nariaďuje na vykázanej štátnej dane 2974 .- kč, 16 h. v obnose 31 228 .- kč,68 h.

Toto rozhodnutie má byť v obci po dobu 14 dní vyhlásenéa rozpočet prípadne proti nemu zadaným odvolaním predostretý bezprostrednej dozorčej vrchnosti.

ODÔVODENIE

Rozpočet zodpovedá skutočným potrebám obce.

U potreby :

II 1 – 4 obecné budovy veľké opravy potrebujú .

X. 8 . Paušále pre lekára prestali.

XI. 4. Poneváč drevo za takú cenu ako predošlý rok nebude k dostaniu a furmanka poneváč sa drevo bude museť z ďaleka voziť , bude drahšia musel byť väčší obnos zostavený.

XII.2 Poľného hájnika uý obec bude platiť.

XIV.2 Obecné mosty veľkú opravu vyžadujú.

XVII.1 Obecný kataster sa prerába, aby sa shodoval s popzemkovou knihou.

XVIII.1 Muselo sa 20 tisíc kč vziať do rozpočtu, aby nie len úroky , ale aj istina odplácaná byť mohla.

U úhrady:

III.1. Obecné role sa daly znovu do árendy cestou verejnej dražby , väčší obnos dosiahnuť sa nemohol.

VIII.14. Dávka od 1.1.1927 je o 50% snížená.

XIII.2. Poľného hájnika nie urbarialisti, lež obec bude platiť.

XIV.2.3. V roku 1926 obec obdržala župnú subvenciu na stavbu mostov 5 500 .-kč + 980 .- kč.

Obecný starosta , ako obecný pokladník predostiera inventár obecného hnuteľného a nehnuteľného majetku koncom roku 1925 uzavretého .

Obecné zastupiteľstvo prečítaní obecní inventár schvaľuje a súvahu tohože nasledovne ustaľuje : aktívny majetok : 87 500 .-kč 97 hal.

pasívny majetok : 91 917 .-kč 11 hal.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Čistý majetok : ............. -kč ..... hal.

2 . Dezinfekčný stroj zakúpenie

66 UZNESENIE

Ob. tastupiteľstvo zakúpenie dezinfekčného stroja jednomyselne za potrebné považuje a ovšem jednomyselne vypovedalo, že k prispuevaniu kúpnej ceny vzhľadom na ťažké hmotné položenie obce ani reči byť nemôže.

3.Župná hospodárska lesnická jednota v Nitre žiada príspevok od obce.

67 UZNESENIE

Ob. tastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že poneváč bujak je urbársky , príspevok platí pokladňa býv. urbarialistov a preto obec príspevok platiť nemôže.

4. Vystrojenie dobrovoľného hasičstva.

68 UZNESENIE

Ob. tastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že hasičstvo dľa platných predpisov vystrojiť nemôže , vzhľadom na ťažké položenie obce. Väčším obnosom , ako je do obecného rozpočtu vsadený, hasičov podporiť nie je možné.

5. Štefan Pondela žiada o zníženie dávky z prir. hodn. nemovitosti.

Ján Borčin, člen ob. zastupiteľstva navrhuje, smazanie dávkového obnosu v úplnej výške , lebo Štefan Pondela dávku, vzhľadom na jeho početnú rodinu a slabý zárobok zaplatiť nemôže. Dávk. obnos 598 .-kč 80 hal. Po krátkej debate starosta hlasovanie zahájil. Za návrh hlasovali : Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Vida , Ján Belica, Štefan Magušin, , Štefan Vida, Tomáš Komár, Jozef Dodok. Proti návrhu nehlasoval nik .

69 UZNESENIE

Ob. tastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že vyrúbený dávkový obnos znejúci na Štefana Pondelu v úplnom obnose smazuje.

6. Obecný starosta hlási,že kúpno-predajná zmluva uzavretá s Imrichom Králikom, ohľadom odpredaju obecného pozemku bola vrchnosťou schválená.

70 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo schválenie smluvy s Imrichom Králikom uzavretej jednomyselne v známosť berie.

7. Hasičská daň – vyrúbenie.

Matej Ďuriač prednáša, že počas organizovania dobrovoľného hasičského sboru o vyrúbení takejto dani ani reči nebolo , lež len o tom, že tí, ktorí nebudú chceť vstúpiť do miestnej hasičskej organizácie budú povinní istý obnos do hasičskej pokladni zaplatiť , čo výmenu, preto navrhuje, by vyrúbenie hasičskej dane bolo jednomyselne odmietnuté poneváč obyvateľstvo s novými daňovými položkami obťažovať je nemožné.

Po krátkej debate obec. zastupiteľstvo vynieslo nasledovné

71 UZNESENIE

Obec.zastupiteľstvo jednomyselne prijalo návrh Mateja Ďuriača jednohlasne vypovedalo, že občanov novou daňou obťažovať výhľadom na vysoký percent ob. prirážky je už nemožné.

8. Obecný starosta hlási, že dávka za psov bola župným úradom v Nitre čís. /926 o 50 % snížená a síce počnúc 1. jan. 1927

72 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo rozhodnutie župného úradu v Nitre číslo /926 ohľadom sníženia dávky za psov jednomyselne v známosť berie .

Viac predmetov nebolo , predseda zasadanie zakľúčil.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.a.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Borčin Jan Borcsin

zapisovateľ Ján Belica

uhodnov. Zápisnice

VIII .

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 11. novembra 1926 v zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli :

V. Kolečáni – notár Demeter Pupák- starosta,Matej Ďuriač , Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik –údovia obecnej rady,Peter Šútor,Jozef Dodok, Ján Drienovský, Valent Ďuriač, Tomáš Pupák a Pavel Turčan-údovia obecného zastupiteľstva.

Starosta , ako predseda zasadnutie zahájil. Ustálil, že zasadnutie bolona dnešný deň riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Ustaľuje, že nakoľko 2/3 všetkých členov sú prítomné, zasadnutia je oznesenia schopné. Uhodnoverením zápisnice poverení boli : Augustín Vida a Peter Šútor.

1.Jednací jazyk v obci.

Po prečítaní nariadenia okresného úradu v Zl. Moravciach vynieslo sa nasledovné:

73 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo ohľadom na to, že obec Hostie je rýdzo slovenská obec , za jednací jazyk obce slovenský určilo.

2. Prednášky okresného osvetového sboru.

Obvodný notár vyzýva ob. zastupiteľstvo, že na základe nariadenia p. okresného náčelníka čís. 9518/926 ,ob. zastupiteľstvá si majú určiť , že v tej ktorej obci o čom majú prednášať prednášatelia okresného osvetového sboru. Notár navrhuje, že by aj vlastiveda bola prednášaná, poneváč niektorí údovia obec. zastupiteľstva iba len hospodárske tematá navrhujú.

74 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že žiada prednášky , týkajúce sa hospodárskych otázok, súčasne žiada , aby aj vlastiveda bola prednášaná.

3. Herda Mária žiadosť o smazanie dávky s prír. hodnota menovitosti.

Po prečítaní apelátu Augustín Králik navrhuje, aby vyrúbený dávkový obnos bol úplne smazaný, poneváč táto rodina je natoľko zadĺžená , že od nej túto dávku vymáhať nemožno. Štefan Vida navrhuje, aby sa pravá polovica t.j. 72 .- kč amazala z dávkového obnosu a na žiadon pád celý dávkový obnos , poneváč pôvodne vyrúbený dávkový obnos vo výške 288.- kč obecné zastupiteľstvo v zasadnutí vydržiavanbého 4. júna 1926 o 50 % -ov snížený, totižto na 144.- kč . Po krátkej debate obecný starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Augustína Králika hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Peter šútor, Jozef Dodok, Ján Drienovský, Valent Ďuriač, TomášPupák,Pavel Turčan a Demeter Pupák . Ta návrh Štefana Vidu hlasovali : Augustín Vida a Štefan Vida.

75 UZNESENIE

Ob. tastupiteľstvo na základe hlasovania väčšinou hlasov vypovedalo, že dávkový obnos vyrúbený na vd. Máriu Herdovú obyvateľku hostiansku v úplnom obnose smazať nariadi , lebo táto rodina je hmotne natoľko zničená, že od tej tento obnos vymáhať by bola nesvedomitá vec.

4. Obecná starosta hlási, že Župný úrad rozhodol, že dávka za psov počnúc 1. jan. 1927 o 50 % bude snížená.

76 UZNESENIE

Ob. tastupiteľstvo uzavretie žup. Úradu jednomyselne v známosť berie.

5. Obecný starosta predniesol žiadosť obecného pastiera Gajdoša , ktorý žiada, aby mu vyrúbená daň za psa vo výške 20 .-kč bola úplne smazaná, poneváč on psa s prevádzaním svojho zamestnania potrebuje. Jozef Dodok navrhuje, aby vyrúbená daň vo výške 20 .- kč bola úplne smazaná. Protinávrh podaný nebol. Ob. starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Jozefa Dodoka hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Peter šútor, Jozef Dodok, Ján Drienovský, Valent Ďuriač, TomášPupák,Pavel Turčan a Demeter Pupák ,Augustín Vida a Štefan Vida. Proti nehlasoval nik.

77 UZNESENIE

Ob. tastupiteľstvo na základe hlasovania jednomyselne vypovedalo, že vyrúbenú daň za psa vo výške 20.- kč predpísanú naGajdoša obecného pastiera smazať nariaďuje, lebo horeoznačený psa k svojmu zamestnaniu potrebuje, ďalej aj vzhľadom na biedny hmotný stav tu označeného.

6. Systemizovanie notárskej výpomocnej sily.

Notár oznámil, že okresný výbor usnesením č. 1934/926/32 výb. systemizovanie not.

Výpomocnej sily schválil a odvolanie obce Machulince zamietol.

78 UZNESENIE

Ob. zatupiteľstvo usnesenie obecného výboru číslo 1934/926 v známosť berie.

7. Pôžička na novopostavený most na vicin. ceste č.8

Obecný starosta hlási, že Štefan Hruška , staviteľ , poneváč most dokonal , ktorý bol aj komisiou prevziaty , žiada plácu. Poneváč v obecnej pokladni hotových peňazí nieto, žida o rozhodnutie. Jozef Dodok navrhuje, by potrebný obnos vo výške 9 tisíc kč bol v Ľudovej banke v Zl. Moravciach vyzdvihnutý ako krátkodobá pôžička , ktorá sa má do konca t.r. vrátiť.

Po krátkej debate , poneváč proti návrh podaný nebol , obecný starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Jozefa Dodoka hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Peter šútor, Jozef Dodok, Ján Drienovský, Valent Ďuriač, TomášPupák,Pavel Turčan a Demeter Pupák ,Augustín Vida a Štefan Vida. Proti nehlasoval nik.

79UZNESENIE

Ob. tastupiteľstvo na základe hlasovania jednomyselne vypovedalo, že na zaokrytie výdavkov vyskytnuvších sa stavbou vicin. mostu vo výške 9 tisíc kč musia sa z ľudovej Banky v Zl. Moravciach vyzdvihnúť, ovšem len ako krátkodobá pôžička , ktorá musí byť do konca t.r. vyplatená. Vyzdvihnutím otaznej pôžičky poverujú sa : Demeter Pupák, Peter Magušin, Tomáš Pupák, Peter Magušin, Tomáš Pupák Pavel Turčan, Ján Borčin, a Augustín Králik.

8. Podpora na obecného bujaka.

Obecný starosta hlási, že bývalí urbarialisti v Hostiach kúpili obec. bujaka a podali si žiadosť k župnej hospodárskej lesníckej jednote v Nitre o poskytnutie podpory. Obecný starosta hlási, že podpora vo výške 1 000 .-kč po srazení výdavkov a patričných príspevkov bola vyznačená jednotou na obec Hostie postúpená , poneváč ale bujaka nie obec ale urbarislisti kúpili, podpora nie obci, lež bývalím urbarialistom náleží. Žiada o rozthodnutie. Obecný starosta zahájil hlasovanie. , za jeho návrh hlasovali : : Ján Borčin, Augustín Králik,Augustín Vida, Peter šútor, Jozef Dodok, Ján Drienovský,Štefan Vida,0Valent Ďuriač, TomášPupák,Pavel Turčan a Demeter Pupák. Proti nehlasoval nik.

80 UZNESENIE

Obec. zastupiteľstvo na základe hlasovania jednomyselne vypovedalo, že župnou hospodárskou a lesníckou jednotou podpora bola omylom obecnej rade vyasignovaná , poneváč otazná podpora prislúcha býv. urbarialistom v Hostiach, čo majiteľom bujaka. Preto sa vyzíva ob. starosta a pokladník, aby prevziaty obnos zaplatil do urbárskej pokladnice.

9. Obecný starosta hlási, že nádenníci, ktorí chodia s inžinierom s katastrálneho úradu žiadajú dennú mzdu á – 10.-kč. Jozef Dodok sa vyslovuje, že keď nádenníci boli obecným starostom vyzvaní, obecný starosta sa ich hneď dľa rozhodnutia členmi zastupiteľstva len 7.-kč sľúbil, čo dennú mzdu a preto povýšenie mzdy žiadneho smyslu nemá.

81 UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo návrh Jozefa Dodoka za správny uznáva a jednomyselne vypovedalo, že mzda sa povýšiť vôbec nemôže, poneváč denná mzda á- 7.-kč terajším pomerom a primeranej práce úplne zodpovedá.

Viac predmetov nebolo, predseda zasadnutie zakľúčil . Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.a.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Peter Šútor

Borčin Augustín Vida

zapisovateľ uhodnov. Zápisnice

IX.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 29. decembra 1926 v zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli :

V. Kolečáni – notár Demeter Pupák- starosta, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik –údovia obecnej rady,Peter Šútor,Štefan Magušin, , Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač. -údovia obecného zastupiteľstva.

Starosta , ako predseda zasadnutie zahájil. Ustálil, že zasadnutie bolona dnešný deň riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Ustaľuje, že nakoľko 2/3 všetkých členov sú prítomné, zasadnutia je oznesenia schopné. Uhodnoverením zápisnice poverení boli : Augustín Vida a Valent Ďuriač.

1. Hasičská daň - vyrúbenie

Ján Borčin- úd ob. zastupiteľského sboru navrhuje , aby výška hasičskej dani bola ustálená v 5 a 10 korunách berúc do ohľadu hmotný stav hasičstvom povinných osôb. Poneváč protinávrh podaný nebol, starosta hlasovanie zahájil. Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik,Peter Šútor,Štefan Magušin, , Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasované nebolo.

82 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo , základe jednomyseľného hlasovania hasičskú daň ustálo v 5 a 10 .-kč s ohľadom na hmotný stav ohňohasičstvom povinných. Že kto má 5 a kto 10 platiť rozhoduje ob. starosta a hasičský veliteľ.

2. Gejzu Kuppiša, obyvateľa v Topoľčiankach , bývalého organistu učiteľa , žiadosť o vyasignovanie 28 m3 palivového dreva á 50.-kč , čo jeho patriaci quantum počas jeho pôsobenia v Hostiach. Arpád, Antonín, Alojz Kméry, učiteľ , ktorý bol prítomný vysvetľuje, že Gregorovi Kuppišovi prináleží len 20 m3 a ostatných 8 q prináleží jemu na základe pravidiel vydaných cirkevnou vrchnosťou. Notár mu odvetil, že rozdelenie dreva medzi ním a býv. org. učiteľom je ich súkromnou vecou , aby sa obrátil o riešenie tejže na šk. stolicu , poneváč obec. zastupiteľstvo s tým do činenia nič nemá. Ján Borčin, ob. pokladník hlási, že v obecnej pokladnici peňazí nieto a preto nech je p. Gejza Kuppiš upovedomený a požiadaný, aby vyčkal pokiaľ obec dostane prídel z obecnej prirážky a vtedy mu bude patričný obnos vyplatený, alebo drevo in natúra dodané.

83 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo návrh Jána Borčina si jednomyselne osvojuje a nakladá obecnému starostovi , by požiadal p. Gejzu Kuppiša , aby bol zhovievavý do tej doby , pokiaľ obec dostane prídel z obecnej prirážky.

3. Horvát Valent žiadosť o sníženie dávky z prírastku hodnoty nemovitosti č.plat. rozkazu 1540/922/12.- výška dávky 600.- kč . Augustín Králik, člen obecného zastupiteľstva navrhuje, by žiadosť Valenta Horváta bola jednomyselne odmietnutá, poneváč v žiadosti uvedené dôvody skutočnosti nezodpovedajú a ďalej vraj preto, že z pôvodného obnosu zo 625 .-kč už jedon krát 25.- kč bolo odpustené. Viac návrhov podaných nebolo starosta hlasovanie zahájil. Za návrh hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik,Peter Šútor,Štefan Magušin, , Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

84 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo v smysle jednohlasného hlasovania žiadosť Valenta Horváta ohľadom smazania dávky z prír. hodn. nemovitosti č. 1540/922/2 čo neopodstatnenú odmieta.

4. Belák Králik Jelena Hostie, žiadosť o smazanie dávky z prír. hodnoty nemovitosti, ktorú predala Karolovi Králikovi , obyvateľovi hostianskému.

Ján Borčin, úd obecného zastupiteľstva udáva, že v žiadosti uvedené dáta ohľadom choroby žiadateľky ako i to že pozemok musela cieľom vyplatenia dlžoby odpredať pravde zodpovedá a preto navrhuje, by dávka bola o 50 % snížená. Augustín Vida navrhuje, aby vzhľadom na ťažké položenie žiadateľky dávkový obnos bol v úplnom obnose smazaný.Za návrh Jána Borčina hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Štefasn Magušin, Tomáš Komár, Vojtech Herda, Laurinec Šlosiar, Valent Ďuriač a Demeter Pupák.

Za návrh Augustína Vidu hlasovali : Augustín Vida, Peter Šútor, Jozef Dodok, Štefan Vida a Ján Drienovský. Pomer hlasov 8:5

85UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe väčšiny hlasov vyrúbenú dávku z prír. hodn. nemovitosti znejúcu na meno Jeleny Belákovej rod. Králikovej č. plat. rozkazu 24/925/12/1319 o 50 % snižuje t.j pôvodný obnos 81.- kč sa redukuje na 40 .- kč . Rovnováha ob. rozpočtu ohrožená nie je poneváč preliminovaný obnos v 400 .-kč je už zabezpečený.

5. Žiadosť Kamilly Magušinovej obyvateľky hostianskej o čiastočné smazanie dávky z prír. hodn. nemovitosti č.plat. rozkazu 13/925/3/1 výška dávky 160.- kč 20 hal.

Ján Borčin , úd ob. zastupiteľstva oboznámil zastupiteľstvo s ťažkým hmotným položením žiadateľky , pre ktorú príčinu bola prinútená pozemok odpredať , aby mohla dlh vyplatiť a preto navrhuje, by dávka bola o 50 % snížená. Obecný starosta poneváč protinávrh podaný nebol , hlasovanie nariadil.

Za návrh Jána Borčina hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Peter Šútor, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Štefan Vida, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar, Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti nehlasoval nik.

86UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania dávkový obnos z prír.hodn. nemovitosti vyrúbený č.plat. rozkazu 13/925/3/1 na Kamillu Magušinovú o 50 % snižuje, takže dávkový obnos bude činiť 80.-kč 10 hal. Rovnováha ob. rozpočtu ohrožená nie je poneváč preliminovaný obnos v 400 .-kč je už zabezpečený.

6. Komár Štefan, Hostie žiada, aby obecný dávkový obnos z prír. hodn. nemovitosti vyrúbený plat.rozkazom č. 17/925/964/5 vo výške 144 .-kč bol úplne smazaný ohľadom na ťažké hmotné položenie žiadateľa .

Ján Borčin navrhuje, by dávkový obnos bol v úplnom obnose smazaný, nakoľko žiadateľ je v takom položení, že aj najmenší obnos na túto dávku nie je v stave. Poneváč prítomný údovia s návrhom súhlasili, ob. starosta hlasovanie zahájil.Za návrh Jána Borčina hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Peter Šútor, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Štefan Vida, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar, Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti nehlasoval nik.

87UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania dávkový obnos z prír.hodn. nemovitosti vyrúbený č.plat. rozkazu 17/925/964/5 vo výške 144.- kč na meno Štefana Komára v úplnom obnose smazuje vzhľadom na jeho ťažké hmotné položenie. Rovnováha ob. rozpočtu ohrožená nie je poneváč preliminovaný obnos v 400 .-kč je už zabezpečený.

7. Demeter Pupák, obecný starosta hlási, že poneváč musí za objednanú mláťačku kúpnu cenu zaplatiť a hotových peňazí nemá , prinútený je obci požičaných 16 000.-kč vypovedať a žiadať o vrátenie týchže. Súčasne hlási, že pojednával s Imrichom Šimorom z Hostí, ktorý má po ruke hotové peniaze, aby tento obnos obci požičal ovšem ten sa požičať zdráha a preto nietvinšieho východiska , ako že by sa vyzdvihla pôžička z Ľudovej Banky v Zl. Moravciach. Po krátkej debate starosta hlasovanie zahájil. .Za návrh starostu hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Peter Šútor, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Štefan Vida, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar, Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti nehlasoval nik.

8 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe hlasovania vypovedalo, že 16 tisíc kč pôžička sa Demeterovi Pupákovi musí hneď vrátiť a horeoznačený obnos prirátajúc k tomu 12% ročných úrokov sa musí z ľudovej banky vyzdvihnúť , poneváč iného východiska nieto.

Viac predmetov nebolo predseda zasadnutie zakľúčil. Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.a.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Valent Ďuriač

Borčin Augustín Vida

zapisovateľ uhodnov. Zápisnice

1 9 2 7

I.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 26. januára 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli :

V. Kolečáni – notár Demeter Pupák- starosta, Ján Borčin, Augustín Vida, Augustín Králik –údovia obecnej rady,Peter Šútor,Štefan Magušin, , Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač. -údovia obecného zastupiteľstva.

Ob.sttarosta , čo predseda zasadnutie zahájil a ustálil, že zasadnutie bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Ustaľuje, ženakoľko 2/3 všetkých členov sú prítomné, zasadnutia je oznesenia schopné. Uhodnoverením zápisnice poverení boli : Matej Ďuriača Valent Ďuriač.

Komár Ján , Hostie žiadosť o zmazanie dávky z prír. hodn. nemovitosti.

Štefan Vida, člen obecného zastupiteľstva navrhuje, by dávka z prír. hodn. nemovitosti vyrúbená na Ján Komára čís. 3423/26= 54.- kč, 3563/26 = 247.-kč 50hal. , 3564/26= 22 .-kč bola v úplných obnosoch smazaná, poneváč Ján Komár len za to odpredal svoj majetok , žeby mohol svoje veľké dlžoby vyplatiť, v opačnom prípade by mu boli veritelia celý majetok odpredali a bol by ešte aj bez domčeka ostal. Protinávrh podaný nebol. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Štefana Vidu hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

1UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe hlasovania vypovedalo, že na Jána Komára vyrúbené obnosy čís. 3423/26= 54.- kč, 3563/26 = 247.-kč 50hal. , 3564/26= 22 .-kč v úplných obnosoch smazať nariaďuje, vzhľadom na ťažké hmotné položenie Jána Komára.

2. Horvtát Valent, Hostie žiadosť o smazanie dávkového obnosu z prírastku hodnoty nemovitostič. 1540/22/12 vo výške 600 .-kč. Štefan Vida udáva, že Valent Horvát ešte 28. apríla 1926 podal žiadosť o sníženie dávkového obnosu a vtedy obecné zastupiteľstvo mu usnesením č31/926 55.- kč odpustiloa dňa 29.decembra 1926 na jeho žiadosť odmietavú odpoveď dalo, poneváč k tejto záležitosti sa ob. zastupiteľstvo už jeden krát rozhodlo, navrhuje, by žiadosť bolajednohlasne odmrštená , čo neodôvodnená, poneváč v žiadosti uvedené dôvody pravde nezodpovedajú. Po krátkej debate starosta hlasovanie zahájil. Pre návrh Štefana Vidu hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

2UZNESENIE

Ob.zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že žiadosť Valenta Horváta musí byť odmrštená a to preto, poneváč ob. zastupiteľstvo o tejto veci raz rozhodlo a ďalej aj preto, poneváč v žiadosti uvedené dôvody skutočnosti nezodpovedajú.

3 Bogyová Františka , Hostie žiada by jej nedoplatok na verejnej práce v obnose 44.- kč 40 hal. vzhľadom na jej nepriaznivé hmotné položenie. Štefan Vida úd ob. zastupiteľstva navrhuje smazanie v úplnom obnose, poneváč je každému dobre známe, že spomenutá sotva stačí svoju riadnu daň zaplatiť. Hlasovanie bolo zahájené, za návrh Štefana Vidu hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

3UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že nedoplatok na verejnej práce vo výške 44.-kč 40 hal. smazať nariadi, poneváč Františka Bogyová aj s najväčším napnutím svojich hmotných síl nie je v stave tento obnos zaplatiť.

4 Fejfár Jozefová, Hostie žiadosť o smazanie dávky z prír. hodn. nemovitosti , ktorá bola na meno jej manžela Jozefa Fejfára, pod č. 1572/925/13 vo výške 128.- kč 80 hal. vyrúbená. Štefan Vida navrhuje, by vyrúbený obnos na Jozefa Fejfára bol v úplnom obnose smazaný a to z tej príčiny , že Jozef Fejfár od bratov Jonisových za 500.- kč kúpil na verej. dražbe a ten istý rok túto nemovitosť Makáňovi Jurajovi a Šimunovi a z tej ani raz úrodu nezobral. Poneváč nemovitosť Jozef Fejfár v skutočnej držbe ak živ nemal , ako sa to aj dokázalo že za ten istý obnos prepustil tú Šimunovi a Jurajovi Makáňovi ako ju vydrážil , preto prírastok hodnoty nemovitosti nie je vyukazateľný a preto vrúbenie je bezzákladné. Obecný starosta hlasovanie zahájil, za návrh Jána Borčina hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

4UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že dávkový obnos z prír. hodn. nemovitosti vyrúbený p.č. 1572/13/925 vo výške 128.- kč 80hal. celkom smazať nariadi, poneváč sa dokázalo, že Jozef Fejfár túto nemovitosť akživ v úžitku nemal a ten istý rok za ten istý obnos za ktorý ju vydražil odpredal Jurajovi a Šimunovi Makáňovi z Hostí, pretotáto kúpa netvorí predmet vyrúbenia dávky z prír. hodn. nemovistosti.

5. Terézia Šimorová , obyvateľka z Hostí v mene jej manžela Františka Šimora , ktorý sa v cudzine zdržuje , podáva žiadosť o smazanie dávky z prír. hodn. nemovitosti vyrúbený plat. rozk. č. 1021/22 vo výške 67.-kč 50 hal. odôvodňujúc svoju žiadosť o smazanie dávky ťažkým jej hmotným položením. Štefan Vida predniesol, že manžel, František Šimor z cudziny svojej rodine nič neposiela, ba čo viac pred odchodom narobil dlhoby , od ktorej sotva stačí úroky platiť nie ešte dávkový obnos vyrovnať. Poneváč návrh Štefana Vidu všetci schvaľujú , obecný starosta hlasovanie zahájil. Za návrh hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

5UZNESENIE

Ob.zastupiteľstvo na základe hlasovania vypovedalo, že dávku vyrúbenú na meno Františka Šimora, v úplnom obnose smazuje, so vzhľadom na jeho ťažké hmotné položenie.

6 Žiadosť spolku pre vystavenie a udržovanie univerzitnej koleje v Bratislave.

Notár, po prečítaní tejto záležitosti navrhuje, by obec dľa možnosti tiež prispela nejakým obnosom v vybudovaniu a udržovaniu tejto študentskej koleje. Matej Ďuriač navrhuje , by žiadosť horespomenutého spolku a návrh notára bo odmietnutý, lebo že obec má toľko dlhôb, že úroky nestačí splácať, nieto ešte spolky podporovať. Obecný starosta hlasovanie zahájil, za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Za návrh notára hlasovali : Vojtech Kolečáni. Pomer hlasov 13 : 1

6UZNESENIE

Ob zastupiteľastvo väčšinou hlasov vypovedalo, že vzhľadom na ťažké položenie obce na stavanie a udržovanie študentskej koleje v Bratislave žiadnu podporu poskytnúť nemôže.

7. Zakladanie úverných družstiev

Notár navrhuje, aby sa odhlasovalo založenie úverného družstva v Hostiach, poneváč je mu známe, že väčšina obyvateľov sa zaujíma o zakladanie tohože spolku. Matej Ďuriač navrhuje, aby ob. zastupiteľstvo odhlasovalo bzaloženie tohože spolku , poneváč to aj záujem obce vyžaduje. Proti návrh podaný nebol , starosta hlasovanie zahájil . Za návrh hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin,Augustín Vida, Ján Belica, Jozef Dodok, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : Augustín Králik, Štefan Magušin, Tomáš Komár , a Štefan Vida. Pomer hlasov 9 : 4

7UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že je za založenie úverného spolku a preto žiada , aby bol z ústredia spolku vyslaný prednášateľ a to buď v nedeľu , lebo vo sviatok a to na odpoludnie , ktorý by o tejto veci prehovoril potrebné vysvetlivky predostrel, aby celé obecenstvo bolo hodne informované o úkoloch úverného družstva .

8. Administratívny vestník –objednanie.

Matej Ďuriač odmieta objednanie adm. Vestníka pre obec , poneváč že notár. Úrad otazný vestník z úradu objednal a preto nemá žiadny zmysel pre obec objednať zvlášť. Po krátkej debate ob. zastupiteľstvo vynieslo nasledovné

8UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jadnomyselne uznieslo, že administr. Vestník pre obec neobjedná, poneváč je to zbytočné, lebo notár. úradu tento vestník i tak dochádza a jestli niekto potrebuje vysvetlenie v úradných záležitostiach i tak ho obdrží od notára samého.

9. Notár predostiera soznam hosp. kníh , vhodných pre knižnice roľníkov, odporúčané župným úradom v Nitre nariadením č. 1799/927 ako aj nariadením okr. Úradu v Zl. Moravciach č.607/927. Notár navrhuje , aby obecné zastupiteľstvo objednalo niektoré t týchto navrhovaných kníh, poneváč je to záujem každého hospodára, aby sa vzdelával.

9UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo že soznam odporúčaných kníh pečlive preskúma a že najlepšie hodiace sa pre obecnú knižnicu zakúpi. Ob. zastupiteľstvo sa aj súčasne uznieslo , že zadováženie odporúčaných kníh aj medzi jednotlivými občanmi propagovať bude.

10. Belica Karol 1907, odvodu povinný domovská príslušnosť.

Obecný starosta prednáša, že sa má pojednávať domovská príslušnosť Karola Belicu, nemanželského syna Alžbety Belicovej. Obecný starosta prednáša, že Karol Belica , čo nezletilý, v Hostiach si domovské právo samostatne nadobudnúť nemohol, ale ani jeho matka Alžbeta Belicová, čo dcéra Alojza Belicu, poneváč Alojz Belica ešte pred 50 rokmi sa odsťahoval do Žit. Kňažíc , totižto tam sa priženil, a tam si aj majetok nadobudnul, následkom čoho domovským právom je do Žit. Kňažíc príslušný.

10UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo domovskú príslušnosť Alžbety Belicovej, poťažne jej nemanželského syna Karola Belicu jednomyselne odmieta lebo : Karol Belica, čo nezletilý syn Alžbeta Belicovej nasleduje príslušnosť svojej matky , ktorá na základe 6 § zák. čl. XXII z r. 1886 nasleduje príslušnosť svojho otc Alojza Belicu , ktorý je domovským právom príslušný do Žit. Kňažíc poneváč tam bydlil od 1875 roku , kde aj svoj vlastný majetok mal, od ktorého tam aj dane platiť musel, preto domovské právo zo strany obce Hostie muselo byť odmietnuté. Aj služobná knižky vystavená na meno Alžbety Belicovej dokazuje, že Alžbeta Belicová a teda aj jej syn Karol Belica sú do Žitavských Kňažíc príslušní.

11.Žiadosť Ďuriač Michala z Hostí o smazanie nedoplatku na verejnej práci vo výške 28.- kč 70 hal. Štefan Vida navrhuje, aby nedoplatok bol smazaný, poneváč Ďuriač Michal je už od dávnych mesiacov ťažko chorý, je bez zamestnania a mimo domčeka iného majetku nemá. Po krátkej debate hlasovanie bolo zahájené. Za návrh Štefana Vidu hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

11UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že nedoplatok na verejnej práci obťažujúci Michala Ďuriača z Hostí sa v úplnom obnose smazuje so vzhľadom na ťažké hmotné položenie vyplývajúce z jeho práceneschopnosti a jeho núdze.

Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.a.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Valent Ďuriač

Borčin Matej Ďurjač

zapisovateľ uhodnovernitelia

II.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 9. marca 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli :

V. Kolečáni – notár ,Demeter Pupák- starosta, Ján Borčin, Augustín Vida –údovia obecnej rady, Ján Belica, Peter Šútor,Štefan Magušin, , Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač. -údovia obecného zastupiteľstva.

Starosta , čo predseda zasadnutie zahájil a ustálil, že zasadnutie bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Ďalej vyhlasuje, ženakoľko 2/3 všetkých členov sú prítomné, zasadnutia je oznesenia schopné. Uhodnoverením zápisnice poverení boli : Ján Borčin a Augustín Vida.

1 Alojzia Uhrecká z Hostíb žiada smazanie dávkového obnosu z prírastku hodnoty nemovitosti vo výške 49.-kč 19 hal. na základe plat. rozkazu č. 1926/1926. Matej Ďuriač navrhuje, že s ohľadom na ťažké položenie Alojzii Uhreckej nech je vyrúbený dávkový obnos úplne smazaný, poneváč žiadateľka po odpredaní svojho domčeku je úplne bezmajetná a chudobná ani žiadnych príjmov nemá a kupiteľ Gašpar Šalát z Hostí je tiež chudobný nádenník , ktorý len z práce jeho rúk živí svoju rodinu a preto dávkový obnos od tohto vymáhať by bola nesvedomitá vec.Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Ján Borčin, Augustín Vida, Ján Belica, Peter Šútor,Štefan Magušin, , Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar , Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti návrhu hlasovali : nik.

12UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo jednomyseľne vypovedalo, že dávkový obnos z prír. hodn. nemovitosti vyrúbený plat. Rozkazom č. 1926/26 vo výške 49.-kč 19hal. na méno Alojzii Uhreckej z Hostí smazať nariadi o čom má byť žiadateľka vyrozumená. Dávkový obnos sa musel smazať z ohľadom na ťažké hmotné položenie predavateľa a kupiteľa. Poneváč tento dávkový obnos sa vzťahuje na rok 1926 nakoľko preliminovaný obnos týkajúci sa dávky z prír.hodnoty nemov. bol z príjmov tejto dávky vymožený , ba čo viac už prevyšovalten rovnováhu obecného dárenia dotýčená nie je.

2 Magušin Michal z Hostí, žiada, aby na jeho meno vyrúbená dávka z prírastku hodnoty nemovitosti plat. rozkaz. č. 17/3206/923 vo výške 108.-kč 10 hal. bola v úplnom obnose smazaná, so vzhľadom na neutešené jeho hmotné položenie. Jozef Dodok podáva nábrh na smazanie dávkového obnosu v celosti. Augustín Vida navrhuje, by pravá polovica dávkového obnosu bola smazaná. Po krátkej debate hlasovanie bolo ob. starostom zahájené. Za návrh Augustína Vidu hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Borčin, Augustín Vida, Ján Belica Štefan Magušin,Tomáš Komár, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Laurinec Šlosiar Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Za návrh Jozefa Dodoka hlasovali : Jozef Dodok. Pomer hlasov 12:1

13UZNESENIE

Ob zastupiteľstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že dávku z prírastku hodnoty nemovitosti plat. rozkaz. č. 17/3206/923 vo výške 108.-kč 10 hal. o 50% snižuje, berúc do ohľadu ťažkú hmotnú situáciu tejto rodiny. O stave má byť stránka vyrozumená. Rovnováha ob. rozpočtu v r 1926 ohrožená nie je, nakoľko preliminovaný obnos na túto dávku už je vyrovnaný. Tento dávkový obnos sa vzťahuje na rok 1926. Na základe uznesenia dávkový obnos činí 54.- kč 05 hal.

3. Karol Šlosiar zo Zl. Moraviec Hviezdoslavova 13, podáva odvolanie proti dávkovým obnosom, totižto o smazanie tohože vo výške 77.- kč 97hal. Notár, čo prednášateľ vysvetľuje, že žiadosť sa vzťahuje na dávku z prír. hodn. nemovitosti vyrúbenú plat. rozkazom č. 13/107/926 . Štefan Vida podáva návrh na smazanie celkového obnosu . Matej Ďuriač nevrhuje sľavenie tohože o 50 %-ov. Väčšia debata sa rozvinula po skončení ktorej starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Štefana Vidu hlasovali : Ján Borčin, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Vojtech Herda, Štefan Vida, Laurinec Šlosiar, Jozef Dodok a Demeter Pupák. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač, Augustín Vida, Ján Belica, Ján Drienovský a Valent Ďuriač. Pomer hlasov 8:5

14 UZNESENIE

Ob.zastupiteľstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že dávkový obnos vyrúbený na meno Karol Šlosiar, Zl. Moravce plat. rozkaz č. 13/107/926 vo výške 77.- kč 97hal. v úplnom obnose smazať nariaďuje odôvodňujúc to tým, že žiadateľ bol prinútený majetok odpredať poneváč sa z Hostí odsťahoval, terajšie jeho hmotné položenie vyplatenie dávkového obnosu nepovoľuje. Rovnováha ob. hospodárenia následkom smazania tohto obnosu na újmu neutrpí, lebo preliminovaný dávkový obnos z ostatných vyrúbených obnosov je zabezpečený. Žiadateľ nech je vyrozumený.

4. Ján Jonis z Hostí predostiera žiadosť, aby mu bol dávkový obnos vyrúbený pl. rozkazom č. 4876/926 vo výške 171.-kč 90hal. úplne smazaný, poneváč je zadĺžený natoľko, že ani na úroky nestačí zarábať. Rozvinula sa širšia debata, po skončení ktorej Tomáš Komár navrhuje, aby dávkový obnos bol o 50 %-ov snížený. Matej Ďuriač navrhuje sľavu o 75 %-ov. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Tomáša Komára hlasovali : Ján Borčin, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Vojtech Herda, Štefan Vida, Ján Drienovský, Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač, Augustín Vida, Laurinec Šlosiar. Pomer hlasov 10 : 3

15UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že že dávkový obnos vyrúbený na meno Jána Jonisa z Hostí plat. rozkaz č. 4876/926 vobnose 171.-kč 90 hal. sľavý o 50 % -ov takže dávkový obnos bude činiť 85.-kč 95 hal. Sľavenie dávkového obnosu je oprávnené ťažkou hmotnou situáciou žiadateľa, ktorý sotva stačí zarábať na úroky od dlžôb, ktoré obťažujú jeho majetok. Obecná rada o tom žiadateľa vyrozumie.

5. Ob starosta hlási, že dľa sdelenia O.H.J. / okresnej hasičskej jednoty-pozn. prepisovateľa/ v Zl.Moravciach č. /1927 každý veliteľmiestneho hasičského spolku má byť rovnošatou zaopatrený, poneváč v blízkej budúcnosti sa bude sjazd konať, na ktorom sa majú všetci has. velitelia v rovnošate dostaviť. Rovnošaty has. veliteľa dľa preukázaného účtu stoja 260.- kč.Žiada o rozhodnutie.

16UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo oznam ob. starostu jednomyselne v známosť berie a nariaďuje, aby žiadaný obnos dľa účtu vo výške 260 .-kč bol z obecnej pokladnice vyplatený a síce z titulu napredvídané výdavky ob. rozpočtu na rok 1927.

6. Starosta hlási, že následkom veľkej víchrici behom mesiaca februára, veľký počet škrydlíc bol z krovu r.kat. školy smrštený, ktoré sa a drobné kúsky roztrepali, takže tie sa už viac použiť nemôžu. Krov by sa mal dať čím prv opraviť, t.j. škrydlice navliecť, lebo následkom častých dážďov mokne povala budovy. Malo by sa zakúpiť na tento cieľ asi 500 kusov škrydly.Po skončení obšírnejšej debaty ob.zastupiteľstvo vynieslo asledovné:

17 UZNESENIE

Ob.zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že na základe oznamu ob. starostu oprava na krove r.kat.školy ,akonáhle to počasie dovolí musí sa ihneď previesť. Výdavky spojené s kúpou škrydlíc a robotou majú sa z ob. pokladnice hradiť a to z titulu oprava budov z ob. rozpočtu.

Viac predmetov nebolo, predseda zasadnutie zakľúčil. Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.a.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Ján Borčin

Borčin Augustín Vida

zapisovateľ uhodnoverňujúci

II.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 21.apríla 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľského sboru.

Prítomní boli :

V. Kolečáni – notár ,Demeter Pupák- starosta, Ján Borčin,Matej Ďuriač, Augustín Vida, Augustín Králik –údovia obecnej rady, Ján Belica, Peter Šútor, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, a Valent Ďuriač - členovia obecného zastupit. sboru.

Starosta , čo predseda zasadnutie zahájil a ustálil, že zasadnutie bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Zasadnutia za uzavierania schopné vyhlasuje, nakoľko 2/3 všetkých členov sú prítomné.Uhodnoverením zápisnice poverení boli : Matej Ďuriač a Augustín Vida.

1. Obecné pôžičky

Ján Borčin, pokladník hlási, že na zaokrytie bežných výdavkov žiadnych peňazí nemá. Oznamuje ,že uprostred mája t.r. aj zaplatenia úrokov od obecných pôžičiek sú sročné a poneváč nie je žiadných hmotných prostriedkov ani tejto povinnosti nie je v stave zadosťučiniť. Hlási ďalej, že aj školská budova sa musela dať opraviť, ktorá práca asi behom 2 – 3 dní bude hotová a podnikateľ bude po jej skončení plácu ihneď žiadať. Tomáš Komár navrhuje, že obecné dlhy len tým spôsobom by sa mali zmierniť , jestli by obec predala obecný dom, v ktorom sa hostinská činnosť prevádza, poneváč nie je iného východiska, lebo ob. dlhy z prirážiek akživ vyplatené nebudú, poneváč niet roka, žeby nejaké nové a nové opravy ob. domov a škols.budov sa nevyskytli, alebo žeby na vicin.ceste jeden – dva mosty sa nesrútili a poneváč sa to prihodí z väčšej stránky po schválení ob. rozpočtu vrchnosťou, takže obec je prinútená v každom prípade siahnuť po pôžičku. Matej Ďuriač podáva návrh.

Navrhuje ob. zastupiteľstvu aby návrh Tomáša Komára bol a limine odmietnutý, poneváč obec. dom odpredať by bol nesmysel, bo z kúpnej ceny tohože, celá ob. dlžoba by sa vyplatiť nemohla, ba ani jej 1/2 poneváč celá dlhoba činí 78 tisíc kč a jestli by sa z kúpnej ceny bežné výdavky zaokryli vtedy ani 1/5 stránka nebude zaokrytá. Rozpriadla sa dlhšia debata a po jej skončení starosta zahájil hlasovanie. Za návrh Tomáša Komára hlasovali : Ján Borčin, Augustín Králik, Augustín Vida, Peter Šútor, Tomáš Komár.

Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač, Ján Belica, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Pomer hlasov 5 : 7

18UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že návrh Tomáša Komára , ohľadom odpredaja ob. domu odmieta, lebo odpredaním tohože , by obci moc pomožené nebolo. Z kúpnej ceny asi 1/5 by mohla byť obrátená na zaplatenie ob. dlžoby. Ob. zastupiteľstvo nariaďuje ob. starostovi, aby podal žiadosť na Berný úrad o poskytnutie preddavku z obecných prirážok, aby úroky a bežné výdavky mohli byť zaokryté.

2. Starosta predostiera dopis šk. inšpektorátu v Zl. Moravciach č 548/ai 1927 v ktorom žiada , aby stavba novej školy bola behom t.r. dokončená, aby začiatkom nového školského roku mohla byť nová škola svojmu účelu odovzdaná. Matej Ďuriač sa hlási k slovu a vysvetľuje, že stavbu dokončiť obci zo svojej sily nie je na žiaden pád v stave, poneváč doterajšia dlhoba obce prevyšuje 78 tisíc kč a preto obec nemôže ešte k tejto 35 – 40 tisíc kč pôžičky vyzdvihnúť, poneváč tento krok by znamenal úplnú hmotnú záhubu obce. Jestli obec neobdrží nejakú subvenciu ,alebo dar v dôhladnej dobe nová škola nemôže byť dokončená. Protinávrh podaný nebol. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Ján Borčin,Matej Ďuriač, Augustín Vida, Augustín Králik –údovia obecnej rady, Ján Belica, Peter Šútor, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti nik nehlasoval.

19UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe hlasovania vypovedalo, že stavbu novej školy dokončiť tohto leta nemôže, by čo viac ani v dôhladnej dobe dokončená nebude, lebo obec potrebné hmotné prostriedky po ruke nemá a pôžičku vyzdvihnúť nemôže, poneváč obecná dlhoba činí už doteraz 78.284.-kč 20hal. Ob. zastupiteľstvo poveruje ob. starostu , by sa uchádzal niekde o nejaké subvencie , bo dar, aby stavba čím skôr dokončená byť mohla, poneváč s tým, že dohotovená nie je obec veľkú škodu trpí, lebo je nerestiam časovým vystavená následkom čoho behom krátkej doby bude tak rečeno zničená.

3. Notár vysvetľuje, že poneváč sa niektorí ohňohasičskou výmerou obťažení sťažujú, že výmera je na rok 1926 vyrúbená, kdežto miestny ohňohasičský sbor bol sriadený len 1. polovici r. 1926 obecné zastupiteľstvo má právo pravú polovicu výmery smazať. Matej Ďuriač predostretie notára si osvojuje a navrhuje, aby obnos výmery bol o 50 % snížený na rok 1926. Proti návrh podaný nebol. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Ján Borčin,Matej Ďuriač, Augustín Vida, Augustín Králik –údovia obecnej rady, Ján Belica, Peter Šútor, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Vojtech Herda, Štefan Vida, a Valent Ďuriač a Demeter Pupák. Proti nik nehlasoval.

20UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo na základe hlasovania vypovedalo, že hasičskú výmeru každému výmerom povinnému o 50 % snižuje , poneváč hasičský sbor bol len v 2 polovici r1926 sriadený. V prvej polovici aj tí, ktorí sú teraz výmerom odanení, museli hasičskú službu konať a preto na túto dobu vyrúbenú výmeru ob. zastupiteľstvo bolo prinútené smazať.

4. Margity Púchy , tr, učiteľka žiada, by opravy potrebné na jej byte boli prevedené a síce : Izbenné múry z vnútra sú popukané, tie majú byť do poriadku prinesené. Izby vybieliť. Zo sporáka sa kadí, čoho príčinou je špatne vybudovaný komín, žiada striešku na dvierka . Po krátkej debate ob. zastupiteľstvo vynieslo nasledovné

21UZNESENIE

Ob.zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že v blízkej budúcnosti sa bude opravovať kostol, pri ktorom zamestnaní murári opravia i múry v učiteľskom byte ako aj komín. Súčasne vybielia aj izby. Čo sa striešky nad dverami týče, poneváč tá nemá žiadny účel, od zrobenia tej ob. zastupiteľstvo odhliadlo. Uznesenie prítomná v známosť berie.

5. Antonín A. Kméry , učiteľ hlási, že on psa Gejzom Kuppišom jemu darovaného ešte v júni 1926 dal zastreliť a preto žiada by vyrúbená daň bola na 2 pôlrok smazaná. Ob. zastupiteľstvo so žiadosťou Ant. A. Kméryho súhlasí.

22UZNESENIE

Ob.zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že vyrúbená daň od psa na II. Pôlrok 1926 smazať nariadi, poneváč obec. starosta sa osvedčil, že odstrelenie psa jemu Ant. A. Kmery v ridnom čase oznámil. Uznesenie prítomný Ant.A.Kméry v známosť vzal.

6. Ant.A. Kméry hlási, že psa, ktorý bol behomr 1927 do popisu vziaty daroval Fejfár Jozefovej a preto žiada, aby mu dávka bola na II.pôlrok 1927 smazaná.Starosta jeho údaje potvrdzuje.

23UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo že daň od psa vyrúbená na r 1927 na Ant.A.Kméryho na II.pôlrok smazať nariadi, poneváč otazného psa ešte behom I.polroku 1927 daroval Anne Fejfárovej z Hostí.

Viac predmetov nebolo, starosta zasadnutie zakončil. Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.a.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Matej Ďuriač

Borčin Augustín Vida

zapisovateľ uhodnoverovatelia

III.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 17.júna 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli :

V. Kolečáni – notár ,Demeter Pupák- starosta, Ján Borčin, Štefan Vida, Albert Herda, Jozef Dodok, údovia ob. zastupiteľstva.

Obecný starosta privítajúc prítomných ustálil, že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Obecný starosta vyhlásiol, že poneváč 2/3 členov ob. zastupiteľstva nie sú prítomné, dnešné zasadanie nie je uzavierania schopné. Najbližšie zasadnutie sa má svolať na 22. júna 1927 , ktoré zastupiteľstvo bude bez ohľadu na počet prítomných uzavretia schopné.

Zápisnica bola po prečítaní podpísaná.

D.a.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

IV.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 23.júna 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľslého sboru.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta, Ján Borčin a Augustín Králik, údovia obecnej rady, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok a Štefan Vida – údovia obecného zastupiteľstva.

Starosta obce , obec predseda zahájil zasadnutie. Oznamuje, že údovia zastupiteľstva boli riadne svolaní a predostiera dôkaz toho. Ustaľuje, zasadnutie je uzavierania schopné , nakoľko na 17. júna 1927 svolanéponeváč 2/3 členov neboli prítomní nebolo uzavierania schopné. Uhodnoverením zápisbice boli poverení : Ján Borčin a Štefn Vida.

1.Oznamuje, že záverečné obecné účty boli tak obecnou radou, ako aj finančnou komisiou preskúmané a predostiera na to vzťahujúce sa ápisnice. Oznamuje, že takto preskúmané záverečné účty boli obecenstvu na 14 dní k verejnému nahliadnutiu predložené a predostiera na to vzťahujúce sa zápisnice. Oznamuje, že proti záverečným účtom námietky podané neboly.

ODCHYLKY :

Príjem : A I.1 Obnos sa má smazať, poneváč ten berný úrad vyplatiť nechce.

A I.2/1 Úroky sa ešte ustáliť nedajú, lebo výmer odpredaného pozemku je sporný.

A III.1.1. Nedoplatok na prenájme 850.-kč nejestvuje, lebo ten pochádza z omylu, poneváč sa bral 1925 za záležitosť starý prenájomný obnos a z toho nastal omyl.

A III:1/3.5. Kč 6 a 5 smazať bo to sú ????-my, ktoré si prenájomníci koncom prenájmu odpočítali z prenájomného.

A VIII. 2/1 Nedoplatok sa vymáha cestou Okr. Úradu v Zl. Moravciach a vo Vráblach.

Chýbajúce resp. vytrhnuté 2 listy !!!!

V.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 23.júla 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľslého sboru.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák – starosta,Matej Ďuriač, Ján Borčin a Augustín Králik, údovia obecnej rady,Ján Belica, Albert Herda, Štefan Vida, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač – údovia obecného zastupiteľského sboru.

Uhodnoverením zápisnice poverení boli : Ján Borčin a Štefan Vida.

1. Prečítalo sa nariadenie okr.úradu v Zl. Moravciach č. 6503/927 ako aj prípis št. školského inšpektorátu v Zl Moravciachč. 904/927 a sice ohľadom župného príspevku k stavebným nákladom týkajúce sa hostianskej r.kat. ľudovej školy, dľa ktorého šk. inšpektorát žiada, že by stará obecná pastierňa stojáca pod budovou školskou bola srútená a úplne odstránená. Obecné zastupiteľstvo návrh šk. inšpektorátu za správny uznáva, poneváč vzťažná budova skutočne s estetického ohľadu má byť odstránená . Matej Ďuriač navrhuje,,že jestli bude župná podpora udelená, nech je budova srútená tojest odstránená, vzdor tomu, že ju obec pre pastiera potrebuje. Proti návrh podaný nebol. Starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali :Demeter Pupák – starosta,Matej Ďuriač, Ján Borčin a Augustín Králik, ,Ján Belica, Albert Herda, Štefan Vida, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač , Vojtech Kolečáni- notár.

28UZNESENIE

Ob.zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že v tom páde jestli bude obci župná podpora v žiadanej výške udelená, obecnú pastierňu dá sbúrať a úplne odstrániť vzdor tomu, že na túto budovu má obec veľkú potrebu, poneváč v tej sú umiestňovaní obecní sluhovia.

2. Prečítalo sa nariadenie Št. školského inšpektorátu v Zl. Moravciach č. 1065/927 , dľa ktorého Ministerstvo školstva a osvety výnosom dňa 20.júla 1927 udelilo obci Hostiam bezúročnú pôžičku kč. 30. 000 na dostavbu a vnútorné zariadenie školskej budovy pre rim.kat. školu ľudovú. Notár navrhuje,by bola bezúročná pôžička z vďakou prijatá. Matej Ďuiač navrhuje, by pôžička bola odmietnutá, lebo obec ešte mimo jestvujúcej dlhoby , ktorá teraz činí 78.247.-kč 20 hal. , novú 30 000 dlhobu na seba prevziať nemôže, lebo občania už aj teraz hlasajú pod veľkou ťarchou obecnej prirážky a jestli by ešte museli aj túto pôžičku oplácať, to by znamenalo úplnú hmotnú záhubu daňou povinných občanov. Po dlhej debate obecný starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Demeter Pupák – starosta,Matej Ďuriač, Ján Borčin a Augustín Králik, ,Ján Belica, Albert Herda, Štefan Vida, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Laurinec Šlosiar a Valent Ďuriač. Za návrh notára hlasovali : Vojtech Kolečáni- notár.

29UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že ministertvom školstva a národnej osvety udelenú pôžičku vzhľadom na to že je obec veľmo zadlžená odmieta , , lebo obec sotva stačí úroky posplácať od teraz jestvujúcej dlhoby, ne že by bola v stave ešte novú 30 000 .- kč dlhobu splácať.

3. Notár prečítal prípis hasičskej okresnej jednoty v Zl. Moravciach č. 61.

30UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne osvedčilo, že zastupiteľstvo s dobrovoľným hasičským sborom akživ špatne nejednalo, ba čo viac ho primerane svojmu hmotnému položeniu dľa možnosti aj podporovalo. Že sa hasičia medzi sebou hašteria, za to zatupiteľstvo nemôže, ale ani neni kompetentné do jejich sporov zasahovať. Aj výmenu nie obecné zastupiteľstvo , lež veliteľstvo dobrovoľného hasičského sboru si vyhradilo právo vyplácania odmeny.Veliteľstvo nech v svojom sbore hľadá vadu a nie v obecnom zastupiteľstve.

4. Notár , poneváč bola reč práve o hostianskom úvernom družstve, žiadal, by by sa stav osvedčil, že kto a odkedy propagoval založenie úverového spolku.

31UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo sa jednomyselne osvedčilo, že myšlienka založenia hostianskeho úverného spolku pochádza od terajšieho notára. Matej Ďuriač bol tiež propagátorom tejto myšlienky. Notár už 3 roky čakál a propagoval založenie úverného spolkutak v zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ako aj mimo úradu.

5. Obecný starosta hlási, že v obecnej pokladnici nieto peňazí a pokladník by potreboval nútne asi 500.- kč na vyplácanie bežných výdavkov.

32UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo , by starosta zaopatril 500.-kč novú krátkodobú pôžičku od niektorého hostianskeho obyvateľa , ktorá bude po skončení zinkasovania , lebo až obec dostane stály ??? prídel z prirážok bude ihneď vrátená.

Viac predmetov nebolo starosta zasadanie zakľúčil.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Ján Borčin

ŠtefanVida

Uhodnoverovatelia zápisnice

VI.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 22. sept. júla 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľslého sboru.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák –ob.starosta, Augustín Králik, úd obecnej rady,Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Jozef Dodok,Štefan Vida – údovia obecného zastupiteľského sboru.

Obecný starosta uvítajúc prítomných zasadnutia zahájil. Ustálil, že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Poneváč 2/3 údov obec. zastupitelstva niesú prítomné dnešné zastupiteľstvo za uznášania neschopné vyhlasuje. Druhé zasadnutie sa svoláva 29.sept. 1927 , ktoré bez ohľadu na počet prítomných členov bude usnesenia schopné. Zápisnica bola po prečítaní podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

VII.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 29. sept. júla 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľslého sboru.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák –ob.starosta, Ján Borčin,  Augustín Králik, úd obecnej rady,Peter Šútor,Vojtech Herda, Jozef Dodok,Štefan Vida – údovia obecného zastupiteľstva.

1.Pojednávanie ob. rozpočtu sostaveného na rok 1928.

Pojednávanie.

Starosta obce, ako predseda, zahájil zasadnutie. Oznamuje, že údovia zastupiteľstva boli riadne povolaní a predostiera dôkaz toho. Ustaľuje, že na 22. sept. 1927 svolané zasadnutie ohľadom na počet prítomných nebolo uznášania schopné a preto dnešné bez ohľadu na počet prítomných za usnesenia schopné vyhlasuje. Uhodnoverením zápisnice poveruje údov : Jána Borčina a Štefana Vidu.

Oznamuje , že rozpočet tak ob. rada ako aj ob. finančná komisia prezkúmalyy a predostiera na to sa vzťahujúce zápisnice. Oznamuje, že takto prezkúmaný rozpočet bol obecenstvu na 14 dní k verejnému nahliadnutiu vyložený a predostiera na to sa vzťahujúci dôkaz. Oznamuje, že proti rozpočtu námietky podané neboli.

ODCHÝLKY.

U príjmoch :

III.1. Prenájomné dľa smlúv.

VIII.3 Poneváč povolenie zábav pre špatné chovanie sa mládeže je často odmietnuté, čím sa dávka zmenšuje.

U výdavkoch :

II.4.2 Obecný dom väčšiu opravu vyžaduje, ako aj obecná šmikňa, dľa tu pripojeného rozpočtu.

VIII.1. Dane od obecného majetku dľa individuálnej tabely.

X.6.Príspevky zvýšené, poneváč od 1. júla 1926 nielen nemoc.poistenie , ale i starobné je povinné.

XI.1 Plat správcu dľa ústneho zdelenia školského inšpektorátu.

XI.6. 300.- kč na tlačivo a papier nestačí. XI.10. Lavice sa majú dať opraviť. XIV.1 Cesty väčšiu opravu vyžadujú. XIV.3.Na vicin. mosty a cesty príspevok.

XVII.3. Pre vložkárov bytový paušál, ktorý im dľa platného ministers. nariadenia prislúcha.XVIII.4. Viď nariadenie okr. Úradu č. 5829/1927.

Iných odchýlok nebolo.

33. UZNESENIE

Zastupiteľstvo obce Hostie rozpočet sostavený na rok 1928 schvaľuje a hlavnéobnosy tohože nasledovne ustaľuje :

Celková potreba činí : 52 064 .- kč 79 hal.

Celková úhrada činí : 5 803 .-kč 50 hal.

Zbýva nekrytý schodok 46 261 .-kč 29 hal. K jeho náhrade majú sa vyberať obecné prirážky k 2 964.- kč 83 hal. , všetkým priamym daniam 1570 ˚% - ov v obnose 46 527 .-kč 83 hal. a so sohnaním poveruje obecného starostu.

Usnesenia stalo sa s nadpolovičnou väčšinou prítomných. Usnesenie má byť v obci po dobu 14 dní vyhlásené a rozpočet so snáď proti nemu podanými odvolaniami predostretý úradu dohliadajúcemu.

Nakoľko dľa novému daňovému zákonuvýška percenta obecnej prirážky nesmie prevyšovať 200 % totižto vo veľmi zriedkavých prípadoch, preto obecné zastupiteľstvo touto cestou žiada o prídel so subvenčného fondu vo výške 40 331.-kč 63hal. , poneváč prirážkový obnos vyrúbený na všetky štátne dane od obnosu 2964.-kč 83 hal. a síce 200% ami činí : 5 929.-kč 66 hal.

Kdežto rozp. Skutočný schodok je: 46 261.-kč 29 hal.

a nezaokrytý schodok sa ukazuje : 40 331.-kč 63hal. , ktoré sa zo št. subvencie môžu hradiť poneváč obec taký majetok, ktorý by nejaký značnejší dôchodok prinášal nemá. Obec má 11 katastrálnych jutár 1411 štv. siah poľa, z ktorých iba 6 kat. jut. a 629 siah je za ročitých 2453.-kč 30 hal. do árendy dané a ostatné je ako lúka a pasienka užívaná. Obecné budovy pozostávajú zo školských budov, z kováčskeho bytu a obecného domu, ktorý je prenajatý za 1700 .-kč , čo hostinec . Podniky atď obec nemá. A poneváč žiadon značný dôchodok, lebo príjem obci z nikadiaľ neplyne, obec jedine len na obecnú prirážku utisknutá.Z hornejších dôvodov vidno, že obec len zo subvencie bude v stave nezaokrytý schodok zaokryť.

2. Obecný starosta hlási, že vo výmere obec. verej. práci z r1921 sa také nedoplatky vyskytujú, že tie pre nesohnatie by treba bolo smazať.

A síce :

7. Obec Hostie 9.- kčs 60 hal – neoprávnene vyrúbené

18. Magušin Matej 22.80 kčs nesohnateľné

24. Uhrecky Imrová 22.80 kčs chudobná, nesohnateľné

39. Vd. Šimor Jozefová 66.20 kčs chudobná, nesohnateľné

49. Kraják Tomáš 31.80 kčs

43. Klučár Alžbeta 34.80 kčs

44. Boďo Pavel 44.40 kčs

45. Dubec Štefan 41 kčs

Tieto obnosy vzhľadom na finančnú tiesnosť dáňovníkov, sohnať nemôžno.

52.Jozefa Rothbartová 9.60 kčs tiež smazať,bo čo učiteľka, bola bezáklad. odanená.

64. Ďuriač Michal 28.72 kčs bez zanechania majetku zomrel.

68. Hostianska r.kat. škola 9.60 kčs

69. Géza Kuppiš ,učiteľ 9.60 kčs čo bezákladne odanený, nedoplatky smazať.

79. Franc Šimor 28 kčs rodina v špatnom položení.

88. Karol Pružinský 33.60 kčs nesohnateľné.

100. Ján Šimor 53.60 kčs chudobný

110. Bernát Radobický 42.80 kčs špatné hmotné položenie.

102. Gašpar Turčan 38 kčs majetok rozdelený.

124. Červený Gábrielová 11.80 úplne chudobná.

127. Jozef Ďuriač 5.90 kčs ťažko chorý, biedu tre.

132. Korytár Jánová 5.60 kčs chudobná, ani dane platiť nevládze.

135. Pondela Cyprian 37.40 kčs zomrel,majetok na verejnej dražbe odpredaný.

139. Ondrej Kurkin 35.40 kčs zadĺžený.

140. Kocian Jozefová 42.80 kčs chudobná, nesohnateľné.

141. Adamec Anton 29.40 kčs neznámy

142. Ján Lidík 58.20 kčs ťažko chorý, špatné fin.položenie.

164.Leopold Šútor 49.20 kčs bez zanechania majetku zomrel.

Obecné zastupiteľstvo návrh obecného starostu zásadne prijíma.Po krátkej debate obecný starosta hlasovanie zahájil. Za návrh jeho hlasovali : Ján Borčin,  Augustín Králik,Peter Šútor,Vojtech Herda, Jozef Dodok,Štefan Vida Demeter Pupák. Proti hlasovali : nik.

34 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo jednomyselne sa uznieslo, že vyššie uvedené nedoplatky na verejnej práci z r. 1921 pre nesohnateľnosť týchže smazať nariaďuje. A síce :

7. Obec Hostie 9.- kčs 60 hal

18. Magušin Matej 22.80 kčs

24. Uhrecky Imrová 22.80 kčs

39. Vd. Šimor Jozefová 66.20 kčs

49. Kraják Tomáš 31.80 kčs

43. Klučár Alžbeta 34.80 kčs

44. Boďo Pavel 44.40 kčs

45. Dubec Štefan 41 kčs

52.Jozefa Rothbartová 9.60 kčs

64. Ďuriač Michal 28.72 kčs

68. Hostianska r.kat. škola 9.60 kčs

69. Géza Kuppiš ,učiteľ 9.60 kčs

79. Franc Šimor 28 kčs

88. Karol Pružinský 33.60 kčs

100. Ján Šimor 53.60 kčs

110. Bernát Radobický 42.80 kčs

102. Gašpar Turčan 38 kčs

124. Červený Gábrielová 11.80

127. Jozef Ďuriač 5.90 kčs

132. Korytár Jánová 5.60 kčs

135. Pondela Cyprian 37.40 kčs

139. Ondrej Kurkin 35.40 kčs

140. Kocian Jozefová 42.80 kčs

141. Adamec Anton 29.40 kčs

142. Ján Lidík 58.20 kčs

164. Leopold Šútor 49.20 kčs

3. Obecný starosta hlási, že org.-učiteľ žiada, aby mu bola pivnica vycimentovaná , poneváč tá vodou podbieha a preto v tej nič držať nemôže.Obecné zastupiteľstvo po krátkej debate vynieslo nasledovné usnesenie.

35UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že pivnica org.-učiteľa musí byť skutočne vycimentovaná, poneváč o neupotrebyteľnosti tejže sa osobne presvedčilo ob. zastupiteľstvo. Opravou vyskytnuté trovy majú sa z niektorej položky obec. rozpočtu hradiť , ktorá bude usporená.

4. Obecný starosta soznámiac obec. zastupiteľstvo akciou Rothermerea,prednáša, že všetky obce sa postavili proti tejto akcii a preto žiada, aby sa ním prečítaná rezolúcia bola jednomyselne prijatá. /pozn. prepisovateľa „ Kampaň lorda Rothermerea v prospech mierovej revízie hraníc,bola jednou z významných kapitol maďarských revíznych snáh.“ /

Obecné zastupiteľstvo návrh ob. starostu jedomyselne prijíma a vynieslo nasledovné

usnesenie .

36 UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo jednomyselne sa uznieslo, že bez ohľadu na politickú straníckosť prijíma nasledovnú rezolúciu:

Obecné zastupiteľstvo obce Hostie jednomyselne zavrhuje akciu Rothermerea v mene celej obce poneváč tá je namierená proti svetovému mieru , nakoľko chce porušiť mierové smlúvy a následkom toho chce zmeniť i hranice novoutvorených štátov, tak aj nášho štátu , ktoré boly mierovými smlúvami uznaté a nedotnuteľnosť hraníc týchže Trianonskou smluvou zabezpečené.

Viac predmetov nebolo, starosta zasadnutie zakľúčil. Zápisnica po prečítaní podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Jan Borčin

Štefan Vida

Uhodnov.zápisnice

VIII.

Zápisnica

Napísaná 13.okt. 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľslého sboru v Hostiach .

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák –starosta, Ján Borčin,Matej Ďuriač,Augustín Vida,  Augustín Králik - údovia obecnej rady,Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Albert Herda, Ján Drienovský, Valent Ďuriač, Štefan Vida – údovia obecného zastupiteľstva. Prítomný bol i Ján Jakabovič – dekan ,farár ako školský predseda.

Obecný starosta uvítajúc prítomných zasadnutie zahájil. Ustálil, že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Ustaľuje, že poneváč 2/3 prítomných sú prítomné dnešné zasadnutie je uznášania schopné. Uhodnoverením zápisnice poverujú sa Ján Borčin a Augustín Vida.

1. Notár prečíta prípis školského inšpektorátu v Zl. Moravciach číslo 1065/ai 1927 , v ktorom odporúča, že by ob. zastupiteľstvo št. pôžičku vo výške 30 000.-kčs prijalo, na základe výnosu ministerstva školstva a národnej osvety číslo 39698/I. ai 1927 poneváč je to bezúročná a vypovedená nebudepokiaľ účelom verejnej školy slúžiť bude. Notár opätovne navrhuje, aby obec túto výnimočnú výhodu úctivou vďakou prijala.

Ján Jakabovič dekan – farár čo predseda školskej stolice tiež navrhuje otaznej bezúročnej pôžičky, poneváč je toto taká príležitostná výhoda pre obec Hostie, že takú už snáď akživ obec nedosiahne.

Matej Ďuriač , člen obec. zastupiteľstva navrhuje, aby bezúročná pôžička bola prijatá, poneváč už teraz vidno, že pôžička zatiaľ vypovedaná nebude, pokiaľ táto školská budova verejným školským účelom slúžiť bude. Po krátkej debate obecný starosta hlasovanie zahájil. Za návrh notára hlasovali : Ján Borčin,Matej Ďuriač,Augustín Vida,  Augustín Králik - údovia obecnej rady,Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Albert Herda, Ján Drienovský, Valent Ďuriač, Štefan Vida, Vojtech Kolečáni – notár a Demeter Pupák – ob.starosta.

37UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že bezúročnú št. pôžičku , ktorá bola na základe výnosu ministerstva školstva a národnej osvety číslo 39698/I. ai 1927 poskytnutá, úctivou vďakou prijíma. Obecné zastupiteľstvo za poskytnutie pôžičky vrelú vďaku vyslovuje nášmu Pánu Prezidentovi za jeho otcovskú starosť, lebo len jeho vysokováženému zakročeniu môže obec ďakovať, že dostavba školskej budovy môže byť už raz prevedená a že v blízkej budúcnosti môže byť svojmu účelu odovzdaná. Obec. zastup. Nakladá obecnej rade , aby holdujúca vďaka v mene obce Hostie bola Pánu Prezidentovi predostretá.

Notár navrhuje, aby ob. zastup. odhlasovalo úctivú vďaku vysokodôstojnému Pánu Jánovi Jakabovičovi dekan – farárovi , ktorý neúnavnou usilovnosťou pracoval na tom, žeby otazná pôžička bola obci poskytnutá.

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že za namáhavú usilovnosť vysokodôstojného Pána dekan – farára touto cestou úctivú vďaku vzdáva , lebo len jeho sprostredkovaniu sa môže ďakovať , že obec túto bezúročnú pôžičku obdržala a že výučba dietok v budúci školský rok už v novej budove sa konať bude.

Prítomný Pán dekan – farár vďaku prijíma a zaväzuje sa , že aj v budúcnosti s telom a dušou bude pracovať za ľud naňho sverený. Súčasne osvečuje sa, že nielen on zasluhuje vďaku ohľadom vysprostredkovania tejto pôžičky, lež aj pán vedúci notár, ktorý celú písomnú agendu súvisiacu s vysprostredkovaním otaunej pôžičky sám sprevádzal, čo mu veľkú prácu dalo berúc do ohľadu rôzne žiadosti a početné prílohy.

Obecné zastupiteľstvo jednomyselne vyslovuje zápisničnú vďaku i pánu vedúcemu notárovi Vojtechovi Kolečánimu.

Vysokodôst. Pán dekan – farár navrhuje, že by obecné zastupiteľstvo vyslovilo zápisničnú vďaku i slovutnému pánu Dr. Václavovi Maulovi /pozn. prepisovateľa : Václav Maule - predseda referátu miniosterstva školstva a národnej osvety / vládnemu radcovi úprimnú vďaku, lebo jemu môže obec ďakovať, že túžba občanov po dokončení stavby školskej budovy bude v budúcom šk. roku dosiahnutá.

Obecné zastupiteľstvo najúctivejšiu vďaku vyslovuje slovutnému Pánovi Dr. Václavovi Maulovi, vládnemu radcovi, ktorý nahliadnuc do našich ťažkých hmotných pomerov, čas aj prácu nešetriac všetko vykonal, že by slovenské deti mohly byť už raz v slušnej budove vyučované.

Vysokodôst. Pán dekan – farár ako aj pán vedúci notár navrhujú, aby aj pánu šk.inšpektorovi Jozefovi Ozábalovi bola zápisničná vďaka odhlasovaná, ktorý už dávne roky pracuje na tom, že by nová šk. budova dokončená byť mohla. Jeho vážne a dobroprajné návrhy tvorili pevný základ žiadostiam obcov podanými a na základe týchto poskytlo slávne Ministerstvo túto výhodnú pôžičku.

Obecné zastupiteľstvo pánu šk.inšpektorovi Jozefovi Ozábalovi vyslovuje zápisničnú vďaku za jeho dobroprajnosť a preukázanú lásku voči slovenským dietkam, že vykonal všetko možné , aby výučba týchže v riadnej budove sa konala, poneváč dosavádňa šk. budova nezodpovedá dnešnému duchu.

2. Notár prednáša a vysvetľuje nariadenie okr. Úradu v Zl.Moravciach číslo 8793/1927 ohľadom pojednávania, totižto sostavenia stanov o vyrúbení ohňohasičských poplatkov. Navrhuje, by stanovy boli sostavené odôvodňujúc to veľkým významom ohňohasičského zariadenia.

Matej Ďuriač úd ob. zastup. Žiada, aby návrh notára bol jednomyselne odmietnutý, lebo občania sotva stačia vysoké prirážkové obnosy splácať, nie žeby ešte nové poplatky vnútili na seba. Ohňohasičské potreby aj tak obec zo svojej pokladnice zaokrýva a preto niet žiadnej potreby na nové poplatky. Po krátkej debate obec. starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Ján Borčin,Matej Ďuriač,Augustín Vida,  Augustín Králik - údovia obecnej rady,Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Albert Herda, Ján Drienovský, Valent Ďuriač, Štefan Vida, a Demeter Pupák – ob.starosta.Za návrh notára hlasovali : Vojtech Kolečáni – notár

38UZNESENIE

Obecné zastupitelstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že štatúty, t.j. stanovy ohľadom ohňohasičských príspevkov nesostaví, poneváč dane plaťúci občania už teraz klesajú pod ťarchov vysokej ob. prirážky a preto neni možno občanov ešte väčšími ťarchami odanil.

3. Obv. notár predostiera nariadenie župného úradu v Nitre číslo 3 469/1927 ako aj nariadeniw okr.úradu v Zl. Moravciach čís. 8841/1927 ohľadom žiadosti r. kat. školy v Hostiach o podporu. Podáva, že župný úrad vrátil všetky spisy s tým , že k prosbe pripojené stavebné plány zákonitým požiadavkám nezodpovedajú. Matej Ďuriač udáva, že však stavba školskej budovy bola na základe bývalého administratívneho výboru župy Tekovskej zo dňa 12.9.1913 číslo 2079/913 schválených plánov vybudovaná, ktoré boly v ten čas čo zákonom zodpovedajúce za dobre uznaté a preto žiada, aby vrchnosť pri udelení podpory odhliadla od tejto prekážky. Obecný starosta sdeľuje, že poneváč na dokončenie stavby školskej budovy obec udržala bezúročnú pôžičku vo výške 30 000 .-kčs nech zastupiteľstvo žiada od župy , že by župa udelila podporu obci Hostie vo výške 27 089.-kčs 20 hal. t.j. v takej výške, koľko ešte dlhuje do ľudovej banky v Zl. Moravciach na stavbu školy. Členovia ob. zastupiteľstva návrh ob . starostu schvaľujú . Poneváč protinávrh podaný nebol ob. starosta hlasovanie zahájil. Za návrh starostu hlasovali : Ján Borčin,Matej Ďuriač,Augustín Vida,  Augustín Králik - údovia obecnej rady,Peter Šútor,Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Albert Herda, Ján Drienovský, Valent Ďuriač, Štefan Vida, a Demeter Pupák – ob.starosta, Vojtech Kolečáni – notár.

39UZNESENIE

Ob.zastupiteľstvo na základe jednomyselného hlasovania vypovedalo, že požiada vysokovážený župný Výbor o podporu vo výške27 089.-kčs 20 hal. poneváč obec práve toľko dlhuje u ľudovej banke v Zl. Moravciach na stavbu otaznej školy, ktorú pôžičku zo svojich hmotných síl vyplatiť v dohľadnej budúcnosti nebude v stave . Na dokončenie stavby obec obdržala práve teraz bezúročnú pôžičku vo výške 30 000.- kčs s ktorou do ohľadu berúc aj predošlé dlhoby dlhujúci obnos presahuje už teraz 100 000 .-kčs . Obecné zastupiteľstvo úctyplne prosí , žeby župný úrad odhliadnul od prekážky, ktorú ustaluje v nariadeniu č. 30469/1927, že stavebné plány zákonitým podmienkam nezodpovedajú , lebo obec , keď plány boli vrchnosťou ten čas schválené , mala zato, že tie sú dľa zákona vyhotovené a len na základe schválenia týchže bolo so stavbou započaté.

4. Dostavšia sa sl. Margita Púchy , miestna učiteľka žiada, by ob. zastupiteľstvo riešilo tú otázku , že ktorému učiteľovi prislúcha palivové drevo od 1. januára 1926 do 31. marca 1926, poneváč poneváč si celé toto drevo , ktoré učiní 8 m³, privlastňuje A. Kmérytiež tunajší učiteľ. Dľa jej súkromnej mienky celé drevo prislúcha jej , lebo A.A. Kméry len 1. aprílom nastúpil službu a keď plat mu bol len 1. aprílom preukázaný , tak aj naturálie len odo dňa nastúpenia služby mu prislúchajú. Ján Borčin navrhuje, aby zastupiteľstvo 4 m³ z otazného dreva udelilo sl. Margite Púchy a druhú polovicu A.A. Kmérymu. Matej Ďuriač navrhuje, že nech sl. Učiteľka dostane 5 m³ a p. učiteľ 3 m³ vzdor tomu, že dľa pravdy celé množstvo by prislúchalo sl. učiteľke poneváč, tá v tom čase za dve učiteľské síly pracovala. Poneváč tretí návrh podaný nebol , ob. starosta hlasovanie zahájil. Za návrh Jáne Borčina hlasovali : Ján Borčin, Peter Sútor, Ján Belica, Štefan Magušin, Tomáš Komár, Jozef Dodok, Albert Herda, Ján Drienovský, Valent Ďuriač ,Štefan Vida, Demeter Pupák. Za návrh Mateja Ďuriača hlasovali : Matej Ďuriač a Augustín Vida.

40 UZNESENIE

Obecné zastupitelstvo väčšinou hlasov vypovedalo, že z palivového dreva 8 m³, ktoré prislúcha učiteľovi od 1. jan . 1926 do 31.marca 1926 4 m³ sú sl. M. Púchy a 4 m³ A.A. Kméryho .

Viac predmetov nebolo obecný starosta zasadnutie zakľúčil. Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Jan Borčin

Augustín Vida

Uhodnov.zápisnice

IX.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 17. nov. 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni – notár, Demeter Pupák starosta, Augustín Vida

Obecný starosta ustálil, že dnešné zasadnutie bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Poneváč 2/3 údov obecného zastupiteľstva nie sú prítomné zasadnutie nie je uznesenia schopné. Druhé zasadnutie bude na 24. nov. 1927 povolané, ktoré bez ohľadu na počet prítomných bude usnesenia schopné.

Zápisnica po prečítaní podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

X.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach dňa 24. nov. 1927 v zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni notár, Demeter Pupák starosta,Ján Borčin,Augustín Vida –údovia obecnej rady, Štefan Magušin, Jozef Dodok, Laurinc Šlosiar , údovia obecného zastupiteľstva.

Obecný starosta zasadnutie zahájil, ustálil,že dnešné zasadnutia bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Obecný starosta dnešné zasadnutie za usnašania schopné vyhlasuje bez ohľadu na počet prítomných členov, poneváč na 17. nov. 1927 svolané zasadnutie nebolo uznesenia schopné.

Uhodnoverením zápisnice poveruje Jána Borčina a Augustína Vidu.

1. Zadelenie obcí do zdravotných obvodov. Prečítané bolo nariadenie Okr. Úradu čís. 1157/927 , dľa ktorého je obec zadelená do obvodu Topoľčianky.

41UZNESENIE

Obec. zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že súhlasí s zadelením obce do obvodu Topoľčianky, poneváč iné zedelenie je nemožné.

2.Náhradné zaradenie rozpočtových položiek, ktoré pri zostavení a pojednávaní ob. rozpočtu na rok 1928 neboly do povahy vziate , na základe zákona čís. 77 zo dňa 15. júna 1927. Zaradiť sa má dľa § 2,10 % pozemkovej dane, okrem lesov, na fond podľa § 108 zákl. čl. 76 . Dľa § 9 do príjmov sa má horevziať celá výplatná daň domová na rok 1928 predpísaná. Zaradiť sa má obnos na Župnú cestu. Na liečebný fond pre učiteľov má byť horevziate 240 .-kčs na dobu od od 1. aug. do 31. okt. 1927 , od 1. nov. 1927 do 31.dec. 1928 224.- kčs .

42UZNESENIE

Ob. zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo, že požiada okr. Úrad o zaradenie nasledovných rozpočtových položiek na rok 1928 , ktoré majú byť na základe zákona č. 77 zo dňa 15.júna 1927 do rozpočtu na rok 1928 zaradené a síce : 1/ 10 % -ov pozemkovej dane okrem lesov, na fond podľa § 108 č.zák. 76.

2/ Dľa § 9 do príjmov vradiť splatnú daň domovú na rok 1928.

3/ Obnos na župnú cestu.

4/ Na liečebný fond pre učiteľov 464 .-kčs od 1. aug. 1926 do 31 dec. 1928.

3. Hostie r. kat. škola – dokončenie novostavby.

Prečítal sa prípis školského inšpektorátu v Zl. Moravciach č. 1695/927, dľa ktorého majú sa vyžiadať nabídky od troch spôsobilých podnikateľov , ohľadom práce týkajúcich sa dokončenia stavby.

43UZNESENIE

Obec. zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, že požiada mimo Valenta Ďuriača z Hostí, ktorý už rozpočet sostavil ešte Jána Stolára z Topolčianok a Jozefa Karlíka z Obíc stolárskych majstrov , žeby predložili svoje nabídky , ktoré potom budú na patričné miesto predostreté. Jestli by niekto z tu spomenutých majstrov nabídky nepodal starosta môže aj iných vyzvať na podanie nabídok.

Viac predmetov nebolo, starosta zasadnutie zaklúčil. Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Jan Borčin

Augustín Vida

Uhodnoverňujúci zápisnice

XI.

Zápisnica

Napísaná v Hostiach 9.dec.1927 v zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prítomní boli :

Vojtech Kolečáni notár, Demeter Pupák starosta,Ján Borčin –údovia obecnej rady, Ján Belica,Štefan Magušin, Albert Herda, Štefan Vida,Ján Drienovský,Valent Ďuriač, Štefan PondelaPeter Magušin, údovia obecného zastupiteľstva.

Obecný starosta zasadnutie zahájil, ustálil,že dnešné zasadnutia bolo riadne svolané a predostiera dôkaz toho. Obecný starosta dnešné zasadnutie za usnašania schopné vyhlasuje. Uhodnoverením zápisnice poveruje Jána Borčina a Valenta Ďuriača.

1. Obecný starosta žiada, aby bol nový obecný tútor vyvolený, alebo aby bol doterajší ponechaný.

44UZNESENIE

Obecné zastupiteľstvo za obecného tútora jednohlasne vyvolalo Petra Magušina , obyvateľa z Hostí.

2. Obecný starosta hlási, že dľa zákona č. 77 zo dňa 15. júna 1927 rozpočet, predpis a vyberanie obecných prirážiek k dani pozemkovej deje sa obciami, ovšem jestli obecné zastupiteľstvo 2/3 vätšinou všetkých členov usnesie sa, aby výpočty,predpisy a vyberanie obecných prirážiek k dani pozemkovej prenesené boly na činiteľov štátnych , to vrchnosť povoluje. Viacerí navrhujú, žeby prirážka od pozemkovej dane bola vymerávaná ako aj vyberaná činiteľmi štátnymi , lebo jestli by sa dane, t.j prirážky platili u obce a v št. bernom úrade , to by veľké nepríjemnosti činilo, lebo jestli by niekto na jednom mieste dane vyplatil, do druhého úradu cielom vyrovnania aj tamojšej požiadavky by nešiel , mysliac na to , že však už on všetky dane vyplatil a tak nastali by veľké ťažkosti, ako aj veľké nedoplatky preto žiadajú žeby ich návrh bol jednomyselne schválený. Po krátkej debate starosta hlasovanie zahájil. Za návrh hlasovali : Ján Borčin, Ján Belica,Štefn Magušin, Albert Herda, Štefan Vida,Ján Drienovský,Valent Ďuriač, Štefan Pondela,Peter Magušin,Demeter Pupák. Proti nehlasoval nik.

45UZNESENIE

Obec. zastupiteľstvo jednomyselne vypovedalo, žeby výpočet, predpis a vyberanie obecných prirážiek k dani pozemkovej dialo sa činiteľmi štátnymi a síce od právoplatnosti zákona , poneváč jestli by sa prirážky vyberali vo dvoch úradoch , alebo osobytne, znamenalo by to tak pre št. berný úrad, ako aj pre obec veľké nepríjemnosti , ba čo viac by následkom toho aj veľké nedoplatky sa vyskytly, čo by veľmi hatilo financie obce.

Viac predmetov nebolo, starosta zasadnutie zaklúčil. Zápisnica po prečítaní bola podpísaná.

D.j.h

V. Kolečáni- notár Demeter Pupák

pečiatka starosta

Jan Borčin

Velent Ďuriač

Uhodnoveritelia zápisnice

1 9 2 8

Obec

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 11 °C
pondelok 20. 5. mierny dážď 22/12 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 21/13 °C
streda 22. 5. slabý dážď 16/11 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:167
TÝŽDEŇ:2968
CELKOM:1278610